Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.65.393

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 1 sierpnia 1919 r.
o uzupełniających wyborach do Sejmu Ustawodawczego z dalszych części b. zaboru pruskiego.

Art.  1.

W miarą oswobadzania od panowania niemieckiego dalszych części b. zaboru pruskiego, nieobjętych 4 okręgami wyborczemi, ustanowionemi ustawą z 5-go kwietnia i przyłączenia ich do Rzeczypospolitej, będą w nich przeprowadzane wybory posłów do Sejmu Ustawodawczego na podstawie ordynacji wyborczej z dnia 28 listopada 1918 r. ze zmianami poniżej wskazanemi.

Art.  2.

Okręgi wyborcze będą tworzone stopniowo z ziem oswobadzanych dekretem Rady Ministrów na wniosek zastępcy Generalnego Komisarza wyborczego z zachowaniem zasadniczego stosunku 1 posła na 50.000 ludności, a z utrzymaniem wielkości okręgu od 7 do 13 mandatów.

Art.  3.

Główne Komisje wyborcze będą utworzone zależnie od warunków miejscowych uchwałą Rady Ministrów na wniosek zastępcy Generalnego Komisarza Wyborczego.

Art.  4.

Przepis art. 8, ust. 1, rozdziału II, ord. wyb. nie dotyczy członków i urzędników komisarjatu i podkomisarjatów Naczelnej Rady Ludowej b. zaboru pruskiego, zaś przepis art. 9, ust. 1, ord. wyb. i art. 10, ust. 1, ord. wyb. nie dotyczy komisarzy i podkomisarzy Naczelnej Rady Ludowej oraz profesorów wyższych uczelni.

Art.  5.

Wybory będą urządzane możliwie najprędzej po uwolnieniu danego okręgu: dzień głosowania powinien być wyznaczony nie później jak w dni 80 po ustąpieniu zarządu zwierzchniego niemieckiego.

Art.  6.

Funkcją Generalnego Komisarza Wyborczego będzie pełnił mianowany przez Radę Ministrów zastępca Generalnego Komisarza z siedzibą w jednym z nowoutworzonych okręgów wyborczych.

Art.  7.

Z chwilą przeprowadzenia wyborów, wystawienia wybranym posłom list wierzytelnych, a w każdym razie do dni trzech od ogłoszenia wyniku wyborów przez Główną Komisję Wyborczą, gasną mandaty tych członków Sejmu Ustawodawczego, którzy na podstawie dekretu Naczelnika Państwa L. 193, № 14, Dz. Pr. z dnia 8 lutego 1919 r., jako wybrani do parlamentu niemieckiego z okręgu objętego danym okręgiem wyborczym powołani zostali w skład Sejmu Ustawodawczego. Jeśli okrąg, którego dany poseł posłował do Parlamentu niemieckiego, objęty jest okręgiem wyborczym tylko częściowo, to poseł mandat swój zachowuje do czasu, gdy i w pozostałej części jego dawnego okręgu wybory przeprowadzone zostaną, przyczem części okręgów, pozostawione poza granicą Rzeczypospolitej, pod uwagę nie wchodzą.

Art.  8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. Wykonanie jej powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.