Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.674

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Wąchock - zespół opactwa cystersów"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Wąchock - zespół opactwa cystersów", położony w Wąchocku, w województwie świętokrzyskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne oraz autentyczność substancji, jednego z najcenniejszych i najlepiej zachowanych późnoromańskich założeń klasztornych, obrazującego doniosły wkład zakonu cystersów w rozwój architektury monumentalnej średniowiecza na ziemiach polskich.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Wąchock - zespół opactwa cystersów" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń opactwa z kościołem pod wezwaniem św. Floriana i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, skrzydłami klasztornymi skupionymi wokół dwóch wirydarzy, budynkami bramnymi, budynkami gospodarczymi, ogrodem, dziedzińcem, a także otoczeniem opactwa i pokrywa się z działkami ewidencyjnymi: nr 2319/1, nr 2319/2, nr 2320, nr 2321, nr 2322/1, nr 2322/2, nr 2323/1, nr 2323/2, nr 2324/1, nr 2324/2, nr 2325/1, nr 2325/2, częścią działki nr 2345 (na odcinku pomiędzy budynkiem bramnym północnym a najkrótszą linią łączącą północny narożnik działki nr 4880 z granicą działki nr 2319/2), częścią działki nr 2346 (na odcinku pomiędzy budynkiem bramnym północnym a linią łączącą zachodni narożnik działki nr 2368/2 z punktem styku działek nr 2346, nr 4785/1, nr 4880), nr 2347, nr 2348/1, nr 2368/2, nr 2399/1, nr 4802/1, nr 4880.
2.  Mapa pomnika historii "Wąchock - zespół opactwa cystersów" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "WĄCHOCK - ZESPÓŁ OPACTWA CYSTERSÓW"