Uznanie "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.16.117

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1977 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 1972 r.
w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. 1

Na podstawie art. 46 i 47 Prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Stowarzyszenie "Towarzystwo Wiedzy Wojskowo-Obronnej" uznaje się za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Stowarzyszeniu "Towarzystwo Wiedzy Wojskowo-Obronnej" nadaje się statut, który ustala i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej oraz innym zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł rozporządzenia zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1977 r. (Dz.U.77.36.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 1977 r.