Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Obronnej".

Monitor Polski

M.P.1978.1.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 19 stycznia 1978 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Obronnej".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uznania Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 117 i z 1977 r. Nr 36, poz. 159) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Obronnej". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Wojskowo-Obronnej" (Monitor Polski Nr 36, poz. 203).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.