Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.483 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) normy uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
2) szczegółowe zasady dostępu do uzbrojenia, jego przyznawania i użytkowania przez funkcjonariuszy.
§  2. 
1.  Normy uzbrojenia i wyposażenia przysługującego funkcjonariuszowi są określone w załączniku do rozporządzenia.
2.  Sprzęt ochrony specjalnej, optyczny i specjalistyczny, niewymieniony w załączniku do rozporządzenia, przyznaje się według potrzeb, w zależności od sposobu realizacji zadań.
§  3. 
1.  Uzbrojenie dla Szefa SKW przyznaje się na podstawie decyzji o powołaniu na stanowisko. Przepisów § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 nie stosuje się.
2.  Uzbrojenie niezbędne do wykonywania czynności służbowych przyznaje się na wniosek funkcjonariusza o przyznanie uzbrojenia albo z urzędu przez organy, o których mowa w ust. 3.
3.  Organami właściwymi do przyznawania uzbrojenia są:
1) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego - swoim zastępcom, kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz bezpośrednio podległym funkcjonariuszom;
2) kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego - podległym funkcjonariuszom;
3) kierownik jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej w sprawach bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych niż Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa - funkcjonariuszom kierowanym do realizacji tych zadań.
§  4. 
1.  Warunkiem przyznania uzbrojenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego przez komisję złożoną z przedstawicieli komórki Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej do spraw uzbrojenia.
2.  Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
3.  Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości:
1) przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128) dotyczących przestępstw odnoszących się do uzbrojenia;
2) przepisów regulujących zasady użycia i wykorzystania broni palnej przez funkcjonariuszy oraz postępowania w przypadku jej użycia, wykorzystania lub utraty;
3) zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią palną;
4) zasad noszenia oraz przechowywania broni palnej;
5) budowy i zasad działania broni palnej.
4.  Praktyczna część egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności rozkładania, składania, ładowania i rozładowywania broni palnej oraz przestrzegania zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną.
5.  W przypadku przyznania broni palnej innego rodzaju niż dotychczas przyznana funkcjonariusz zdaje wyłącznie egzamin z części praktycznej.
§  5. 
1.  Dostęp do uzbrojenia przechowywanego w magazynach uzbrojenia, magazynach broni palnej, pomieszczeniach służbowych, depozycie oraz w miejscu zamieszkania posiadają wyłącznie upoważnieni funkcjonariusze.
2.  Przechowywanie broni palnej oraz amunicji w pomieszczeniu służbowym lub miejscu zamieszkania jest dopuszczalne na podstawie odrębnego zezwolenia, wydanego przez organ właściwy do przyznawania uzbrojenia, o którym mowa w § 3 ust. 3, po uprzednim komisyjnym sprawdzeniu spełniania warunków do ich przechowywania.
3.  Funkcjonariusz oddaje uzbrojenie do depozytu w przypadku nieobecności w miejscu, o którym mowa w ust. 2, trwającej dłużej niż 30 dni.
§  6. 
1.  Funkcjonariusz, któremu wydano uzbrojenie:
1) nosi uzbrojenie wyłącznie w przypadkach określonych przez przełożonego;
2) zabezpiecza uzbrojenie przed utratą lub zniszczeniem;
3) przestrzega zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z uzbrojeniem;
4) niezwłocznie deponuje uzbrojenie po zakończeniu zadań służbowych;
5) prowadzi bieżącą obsługę techniczną broni palnej.
2.  Funkcjonariusz:
1) nie wynosi uzbrojenia bez zgody przełożonego poza obiekty służbowe;
2) nie przenosi broni palnej w stanie niezabezpieczonym z nabojem wprowadzonym do komory nabojowej;
3) nie udostępnia przyznanego uzbrojenia innym nieupoważnionym osobom;
4) nie dokonuje samowolnie przeróbek i napraw uzbrojenia.
§  7.  Uzbrojenie użytkuje się wyłącznie podczas wykonywania zadań służbowych oraz szkoleń, zgodnie z jego przeznaczeniem.
§  8.  Funkcjonariusz niezwłocznie rozlicza się z pobranego uzbrojenia w przypadku zwolnienia ze służby, zawieszenia w czynnościach służbowych lub na polecenie przełożonego.
§  9.  Uzbrojenie i wyposażenie przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych jest użytkowane do czasu rozliczenia się z przyznanego uzbrojenia lub wyposażenia.
§  10.  Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1290).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

NORMY UZBROJENIA I WYPOSAŻENIA

Typ uzbrojenia lub wyposażeniaJ.m.Ilość
I. UZBROJENIE
Broń palna:
1) pistolet/rewolwerszt.według potrzeb
2) pistolet sygnałowyszt.według potrzeb
3) pistolet maszynowyszt.według potrzeb
4) karabin/karabinekszt.według potrzeb
5) strzelba gładkolufowaszt.według potrzeb
Amunicja (zgodnie z przyznaną bronią palną)- do pistoletu - pełne załadowanie magazynków będących w komplecie;

- w pozostałych przypadkach - według potrzeb

II. WYPOSAŻENIE
Środki przymusu bezpośredniego:
1) chemiczny środek obezwładniający w postaci: ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniającychszt.według potrzeb
2) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,szt.według potrzeb
3) wkłady do środków i przedmiotów wymienionych w pkt II. 1 i 2szt.według potrzeb
4) kajdanki zespolone oraz zakładane na ręce lub nogiszt.według potrzeb
5) pałka służbowaszt.według potrzeb
6) pies służbowyszt.według potrzeb
7) pociski niepenetracyjneszt.według potrzeb
8) pojazd służbowyszt.według potrzeb
Sprzęt ochrony specjalnej:
1) hełm kuloodpornyszt.według potrzeb
2) kamizelka kuloodpornaszt.według potrzeb
3) maska przeciwgazowaszt.według potrzeb
4) odzież ochronnaszt.według potrzeb
5) okulary strzeleckieszt.według potrzeb
6) ochronnik słuchuszt.według potrzeb
Sprzęt optyczny:
1) lornetkaszt.według potrzeb
2) celownikszt.według potrzeb
3) urządzenie noktowizyjneszt.według potrzeb
4) urządzenie termowizyjneszt.według potrzeb
5) dalmierzszt.według potrzeb
6) wskaźnik laserowy do broniszt.według potrzeb
Sprzęt specjalistyczny:
1) okulary ochronneszt.według potrzeb
2) kamizelka taktycznaszt.według potrzeb
3) kompasszt.według potrzeb
4) latarkaszt.według potrzeb
5) ręczny detektor do wykrywania metaliszt.według potrzeb
6) przyrządy rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczychszt.według potrzeb