[Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy] - Art. 47. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  47.  [Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy]
1. 
Funkcjonariusze otrzymują nieodpłatnie uzbrojenie i wyposażenie niezbędne do wykonywania czynności służbowych.
2. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, normy wyposażenia i uzbrojenia, szczegółowe zasady dostępu do uzbrojenia, jego przyznawania i użytkowania, a także może określić przypadki otrzymywania i wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za niektóre przedmioty tego wyposażenia, uwzględniając okresy używalności tych przedmiotów, terminy ich wydawania lub wypłacania równoważnika pieniężnego.