Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1592) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uzbrojenie niezbędne do wykonywania czynności służbowych przyznaje się na wniosek funkcjonariusza o przyznanie uzbrojenia albo z urzędu przez organy, o których mowa w ust. 3.",

b) w ust. 3:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego - swoim zastępcom, kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz bezpośrednio podległym funkcjonariuszom;",

w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) kierownik jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej w sprawach bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych niż Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa - funkcjonariuszom kierowanym do realizacji tych zadań.";

2) w § 5 w ust. 1 po wyrazie "służbowych" dodaje się przecinek oraz wyraz "depozycie".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.