Utworzenie z obszaru dworskiego Goczałki w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.117.834

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 1925 r.
o utworzeniu z obszaru dworskiego Goczałki w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

Na mocy § 2 p. 3 pruskiej ordynacji dla gmin wiejskich siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 3 lipca 1891 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 233) oraz na mocy art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) zarządza się co następuje:
Obszar dworski Goczałki w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem znosi się i tworzy w jego terytorialnych granicach gminę wiejską o tej samej nazwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1926 r.