Utworzenie Sądu Pracy w Szczecinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 lutego 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o utworzeniu Sądu Pracy w Szczecinie.

Na podstawie art. 4 § 1, art. 5, art. 6 § 1 i art. 32 § 1 prawa o sądach pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854 i z 1947 r. Nr 61, poz. 339) oraz art. 5 ust. 2 dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 295) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie Sądu Pracy w Szczecinie.
Okręg Sądu Pracy w Szczecinie obejmuje okręg Sądu Grodzkiego w Szczecinie.
Liczbę ławników Sądu Pracy w Szczecinie określa się na 30 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 60, liczbę zaś zastępców na 60 z każdej z tych grup, razem na 120.
Liczbę ławników Sądu Okręgowego w Szczecinie, powołanych z okręgu Sądu Pracy w Szczecinie, określa się na 24 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 48, liczbę zaś zastępców na 48 z każdej z tych grup, razem na 96.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1948 r.