Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.75.434

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 1919 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 1919 r.
o utworzeniu oddziałów Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i Krakowie.

W myśl artykułu 9-go ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. (Dziennik Praw № 65, poz. 390 z r. 1919) o utworzeniu Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Rada Ministrów na wniosek Prezesa Prokuratorji Generalnej uchwala co następuje:
Art.  1.

Z dniem rozpoczęcia czynności Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, który, stosownie do artykułu 17-go ustawy o jej utworzeniu, zostanie osobną uchwałą Rady Ministrów ustalony, zostają otwarte: Oddział Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i Oddział Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie.

Art.  2.

W tymże dniu znosi się Galicyjska Prokuratorja Skarbu we Lwowie z jej Ekspozyturą w Krakowie.

Art.  3.

Okrąg terytorjalny Oddziału Prokuratorji Generalnej we Lwowie rozciągać się ma na okrąg sądu apelacyjnego we Lwowie, a okrąg terytorjalny Oddziału Prokuratorji Generalnej w Krakowie-na okrąg sądu apelacyjnego w Krakowie. Jednakowoż tymczasowo okrąg Oddziału Krakowskiego obejmować będzie terytorium, poddane obecnie Ekspozyturze Prokuratorji Skarbu w Krakowie, okrąg zaś Oddziału Lwowskiego obejmować będzie terytorjum, poddane obecnie bezpośrednio Prokuratorji Skarbu we Lwowie.

Jednorazowe lub stopniowe rozszerzenie okręgu Oddziału Krakowskiego i jednoczesne odpowiednie zwężanie okręgu Oddziału Lwowskiego do granic stanowczych, określonych na początku niniejszego artykułu, następować będzie w terminach, wskazanych w zarządzeniach Prezydenta Ministrów, wydawanych na wniosek Prezesa Prokuratorji Generalnej.

Zarządzenia te w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszone będą.

Art.  4.

Do czasu uchwalenia przez Radę Ministrów instrukcji służbowych dla Oddziałów Prokuratorji we Lwowie i Krakowie, kierować się one będą w swej działalności przepisami, obowiązującemi do chwili obecnej w Galicyjskiej Prokuratorji Skarbu, o ile przepisy te nie sprzeciwiają się rozporządzeniom ustawy z dnia 31 lipca r. b. o utworzeniu Prokuratorji Generalnej.

Atrybucje, służące na zasadzie rzeczonych przepisów Ministerstwu Skarbu, przechodzą na Prokuratorię Generalną, o ile wspomniana ustawa z dnia 31 lipca r. b. nie stanowi inaczej.

Art.  5.

Oddział Prokuratorji Generalnej we Lwowie obejmuje z mocy niniejszej uchwały agendy znoszonej Galicyjskiej Prokuratorji Skarbu we Lwowie i prowadzi je dalej. To samo odnosi się do Oddziału Prokuratorji w Krakowie w stosunku do agend znoszonej tamtejszej Ekspozytury Galicyjskiej Prokuratorji Skarbu.

Art.  6.

Do czasu zamianowawania naczelnika Oddziału Prokuratoji Generalnej we Lwowie, obowiązki naczelnika tego Oddziału pełnić będzie dotychczasowy Prokurator Skarbu we Lwowie, a do czasu zamianowania naczelnika Oddziału Prokuratorji Generalnej w Krakowie, obowiązki naczelnika tego Oddziału pełnić będzie dotychczasowy kierownik Krakowskiej Ekspozytury Galicyjskiej Prokuratorji Skarbu.

Art.  7.

Do czasu zamianowania pozostałych urzędników Oddziałów Prokuratorji we Lwowie i Krakowie, wszyscy urzędnicy i funkcjonarjusze znoszonej Prokuratorji we Lwowie i jej Krakowskiej Ekspozytury, którzy pozostawać będą na stanowiskach w dniu zniesienia tych urzędów, pełnie mają nadal swoje obowiązki według wskazówek naczelników Oddziałów, względnie osób, które, stosownie do artykułu poprzedzającego, funkcje naczelników sprawować będą.

Art.  8.

Lokal, zajmowany przez Galicyjską Prokuratorję Skarbu we Lwowie, i cały będący w użytkowaniu tej Prokuratorji inwentarz przechodzi w użytkowanie Oddziału Prokuratorji we Lwowie. Lokal, zajmowany przez Krakowską Ekspozyturę Galicyjskiej Prokuratorji Skarbu, i cały będący w użytkowaniu tej Ekspozytury inwentarz przechodzi w użytkowanie Oddziału Prokuratorji w Krakowie.

Art.  9.

Wykonanie niniejszej uchwały Prezesowi Prokuratorji Generalnej polecone zostaje.

Art.  10.

Uchwała niniejsza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszoną być ma.