Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.73.504

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW
z dnia 8 lipca 1920 r.
o rozgraniczeniu okręgów terytorjalnych oddziałów Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i Krakowie. *

W myśl art. 9 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 65 poz. 390 z r. 1919) o utworzeniu Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i art. 3 uchwały Rady Ministrów z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. U. № 75, poz. 434 z r. 1919) o utworzeniu oddziałów tejże Prokuratorji we Lwowie i Krakowie zarządzam na wniosek prezesa Prokuratorji Generalnej, co następuje:
Art.  1.

Z dniem 1 października 1920 r. okrąg terytorjalny oddziału Prokuratorji Generalnej we Lwowie zwężony zostaje do granic okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie, a okrąg terytorjalny oddziału Prokuratorji Generalnej w Krakowie rozszerzony zostaje na cały okrąg sądu apelacyjnego w Krakowie.

Art.  2.

Jednakowoż wszelkie sprawy, które przed terminem, w artykule poprzedzającym wymienionym, były lub będą już w biegu w oddziale Lwowskim, pozostają nadal we właściwości oddziału Lwowskiego, chociażby w myśl postanowień art. 1, miały należeć do kompetencji oddziału Krakowskiego.

W szczególności wszelkie sprawy sądowe tego rodzaju, w których powództwo lub pierwsze podanie złożone zostały lub zostaną w sądzie przed dniem 1 października 1920 r., a w których stroną jest Państwo lub inne podmioty prawne, w art. 3 ustawy o Prokuratorji wymienione, prowadzić będzie, aż do zupełnego ukończenia we wszystkich instancjach oddział Prokuratorji Generalnej we Lwowie, jako nadal miejscowo właściwy.

Art.  3.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierzone zostaje prezesowi Prokuratorji Generalnej

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze winno być ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

* Z dniem 4 lipca 1921 r. okrąg terytorjalny oddziału Prokuratorji Generalnej w Krakowie oznaczony nin. rozporządzeniem został tymczasowo rozszerzony na ziemie Śląska Cieszyńskiego, wchodzące w skład Państwa Polskiego, zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.56.352).