Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 2003 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu, do dnia ustalenia nowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, do dotychczasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, obsługującego sprawy działów praca i zabezpieczenie społeczne, komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki, obsługujących sprawy działów gospodarka, rozwój regionalny i turystyka oraz pracowników obsługujących te działy.
§  2. Znosi się Ministerstwo Gospodarki.
§  3. Tracą moc:
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 91, poz. 1015);
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki (Dz. U. Nr 91, poz. 1021);
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1327).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.