Utworzenie i zakres działania Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.2.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1945 r.

DEKRET
z dnia 8 stycznia 1946 r.
o utworzeniu i zakresie działania Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Tworzy się Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego.

Do zakresu działania Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego należą:

1)
polityka i administracja:
a)
żeglugi morskiej i portów,
b)
rybołówstwa na wodach morskich i terytorialnych,
c)
obrotu towarowego z zagranicą;
2)
sprawy rozwoju i budowy floty handlowej i przemysłu okrętowego;
3)
sprawy budowy, utrzymania, eksploatacji i administracji portów i przystani morskich, urządzeń portowych nadbrzeża morskiego, zakładów przemysłowych, związanych bezpośrednio z żeglugą morską, oraz organizacja przeładunku portowego;
4)
nadzór nad działalnością przedsiębiorstw żeglugowych, portowych i połowów morskich;
5)
organizacja służby marynarskiej, bezpieczeństwa żeglugi oraz morskiego szkolnictwa zawodowego;
6)
organizacja i administracja rybnego przemysłu przetwórczego i zakładów przemysłowych, związanych bezpośrednio z rybołówstwem morskim, ochrona rybołówstwa na wodach terytorialnych oraz sprawa badań rybackich;
7)
sprawy opłat portowych;
8)
prowadzenie rokowań przy zawieraniu wszelkich umów handlowych i morskich między Polską i zagranicą oraz nadzór nad ich wykonaniem w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i przy współudziale innych zainteresowanych Ministrów;
9)
regulowanie obrotu towarowo-płatniczego między Polską a zagranicą w porozumieniu z Ministrem Skarbu;
10)
wyznaczanie radców handlowych, attache handlowych i attache morskich, powoływanie i wysyłanie za granicę misyj w sprawach żeglugi i handlu zagranicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych;
11)
sprawowanie nadzoru nad wszelkimi organizacjami i przedsiębiorstwami handlu zagranicznego;
12)
współdziałanie z Ministrem Skarbu w zakresie polityki i organizacji ceł.

Zakres działania poszczególnych Ministerstw, ustalony przepisami prawnymi, w sprawach objętych art. 2, przechodzi na Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego.

Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego w zakresie właściwych działów Ministerstwa utworzy w miarę potrzeby w drodze rozporządzenia władze I i II instancji.

Właściwość i zakres działania władz podległych Ministerstwu Żeglugi i Handlu Zagranicznego określają przepisy szczególne.

Dla wykonania zadań o charakterze szczególnym Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami może powołać organy specjalne.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Żeglugi i Handlu Zagranicznego w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 28 czerwca 1945 r.