Zmiany organizacji i zakresu działania naczelnych władz administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.31.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.

DEKRET
z dnia 27 marca 1947 r.
o zmianach organizacji i zakresie działania naczelnych władz administracyjnych.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 71) i ustawy z dnia 22 lutego 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 79) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
1.
Przekształca się urząd Ministra Przemysłu w urząd Ministra Przemysłu i Handlu.
2.
Sprawy zastrzeżone w dotychczasowych przepisach prawnych właściwości Ministra Przemysłu, Ministra Aprowizacji i Handlu oraz Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego, a należące w myśl art. 2 do zakresu działania Ministra Przemysłu i Handlu, przechodzą do zakresu działania Ministra Przemysłu i Handlu.

Do zakresu działania Ministra Przemysłu i Handlu należą:

1)
sprawy polityki przemysłowej i polityki handlu wewnętrznego, a sprawy polityki handlu zagranicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych;
2)
sprawy państwowego przemysłu i handlu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych innym ministrom na mocy przepisów specjalnych;
3)
sprawy handlu zagranicznego, a w szczególności:
a)
prowadzenie rokowań przy zawieraniu umów handlowych oraz nadzór nad ich wykonaniem przy udziale Ministra Spraw Zagranicznych i przy współudziale innych władz zainteresowanych;
b)
regulowanie obrotu towarowego między Polską a zagranicą;
c)
wyznaczanie radców handlowych, attaches handlowych, wyznaczanie i wysyłanie przedstawicieli w sprawach handlu zagranicznego, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych;
4)
sprawy administracji przemysłowej;
5)
sprawy górnicze i administracji górniczej oraz służba geologiczna;
6)
nadzór nad organizacjami i zrzeszeniami przemysłowymi, rzemieślniczymi i handlowymi oraz nad samorządem gospodarczym przemysłu, handlu i rzemiosła;
7)
sprawy nadzoru nad urządzeniami wymagającymi dozoru przemysłowo-technicznego, sprawy probiercze oraz kontroli miar;
8)
sprawy ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych;
9)
sprawy przemysłowego i handlowego szkolenia zawodowego przy współudziale władz zainteresowanych;
10)
inne sprawy przekazane właściwości Ministra Przemysłu i Handlu w drodze przepisów szczególnych.
1.
Przekształca się urząd Ministra Aprowizacji i Handlu w urząd Ministra Aprowizacji.
2.
Sprawy zastrzeżone w dotychczasowych przepisach prawnych właściwości Ministra Aprowizacji i Handlu, a należące w myśl art. 4 do zakresu działania Ministra Aprowizacji, przechodzą do zakresu działania Ministra Aprowizacji.

Do zakresu działania Ministra Aprowizacji 1 należy piecza nad należytym zaopatrywaniem ludności w środki żywnościowe i inne artykuły powszedniego użytku, a w szczególności:

1)
sprawy zabezpieczania dla celów zaopatrywania ludności środków żywnościowych i innych artykułów powszedniego użytku;
2)
sprawy zasad dysponowania zapasami środków żywnościowych i innych artykułów powszedniego użytku;
3)
sprawy normowania spożycia środków żywnościowych oraz reglamentowanych artykułów powszedniego użytku;
4)
sprawy polityki cen i kosztów reglamentowanych środków żywności i artykułów powszedniego użytku;
5)
sprawy zasad rozdziału reglamentowanych środków żywności i artykułów powszedniego użytku;
6)
opracowywanie zasad racjonalnego żywienia i propagowanie tych zasad w porozumieniu z innymi zainteresowanymi władzami;
7)
inne sprawy przekazane właściwości Ministra Aprowizacji w drodze przepisów szczególnych.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Sprawy zastrzeżone właściwości Prezesa Rady Ministrów w przepisach dotyczących mienia poniemieckiego i opuszczonego oraz urzędów likwidacyjnych przechodzą do zakresu działania Ministra Skarbu.

1.
Sprawy zastrzeżone właściwości Prezesa Rady Ministrów w przepisach dotyczących statystyki państwowej i Głównego Urzędu Statystycznego z wyjątkiem wyszczególnionych niżej przechodzą do zakresu działania Prezesa Centralnego Urzędu Planowania.
2.
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego mianuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów przedstawiony przez Prezesa Centralnego Urzędu Planowania. Wiceprezesów Głównego Urzędu Statystycznego mianuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiony przez Prezesa Centralnego Urzędu Planowania.
3.
Rozporządzenia w sprawie wykonania dekretu z dnia 31 lipca 1946 r. o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 239) wydaje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Centralnego Urzędu Planowania.
4.
Statut organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego nadaje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiony przez Prezesa Centralnego Urzędu Planowania.

Sprawy Instytutu Gospodarstwa Narodowego zastrzeżone właściwości Prezesa Rady Ministrów przechodzą do zakresu działania Prezesa Centralnego Urzędu Planowania z wyjątkiem spraw zastrzeżonych właściwości Prezesa Rady Ministrów w art. 4, 6 i 7 dekretu z dnia 22 lutego 1946 r. o utworzeniu i zakresie działania Instytutu i Gospodarstwa Narodowego (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 66).

Urzędnicy i niżsi funkcjonariusze państwowi oraz pracownicy kontraktowi, zatrudnieni w działach służby, które na mocy niniejszego dekretu zostają przekazane do zakresu działania innego ministra, przechodzą z dniem wejścia w życie dekretu na służbę w odpowiednich działach zarządu państwowego.

Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu traci moc obowiązującą dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o utworzeniu i zakresie działania Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego (Dz. U. R. P. Nr 2, poz. 13).

1.
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Przemysłu i Handlu, Żeglugi, Aprowizacji, Spraw Zagranicznych, Odbudowy i Skarbu, każdemu w jego zakresie działania.
2.
W wykonaniu niniejszego dekretu Rada Ministrów w razie potrzeby wyda w formie uchwały dalsze szczegółowe postanowienia o podziale zakresu działania między zainteresowane ministerstwa i urzędy.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Z dniem 1 października 1948 r. - Ministra Przemysłu i Handlu, zgodnie z art. 2 dekretu z dnia 29 września 1948 r. o zniesieniu urzędu Ministra Aprowizacji (Dz.U.48.48.360), z wyjątkiem spraw określonych w art. 3, 4 i 5 niniejszego dekretu.
2 Art. 5 uchylony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o utworzeniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej (Dz.U.57.31.130) z dniem 11 czerwca 1957 r.
3 Art. 6 uchylony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o utworzeniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej (Dz.U.57.31.130) z dniem 11 czerwca 1957 r.
4 Art. 7 uchylony przez art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa (Dz.U.50.58.523) z dniem 1 stycznia 1951 r.