Utworzenie Akademii Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.56.496

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2005 r.

USTAWA
z dnia 27 lutego 2003 r.
o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej

1.
Akademia Obrony Narodowej działająca na podstawie art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184), zwana dalej "AON", staje się Akademią Obrony Narodowej w rozumieniu ustawy, zwaną dalej "Akademią".
2.
Siedzibą Akademii jest Warszawa.
3.
Akademia jest uczelnią państwową posiadającą osobowość prawną.
4.
Akademia wykonuje zadania jednostki wojskowej w zakresie określonym przez Ministra Obrony Narodowej.
5.
Akademia kształci żołnierzy oraz osoby cywilne.
1.
Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk wojskowych, humanistycznych i ekonomicznych.
2. 1
 Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych nauk niż wojskowe oraz przyznawanie pomocy materialnej dla osób cywilnych kształcących się w Akademii odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.).
1.
Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej.
2.
W zakresie kształcenia osób cywilnych nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
3. 2
 (uchylony).
4. 3
 Dotacje na pomoc materialną dla osób cywilnych, o których mowa w ust. 2, ustala i przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
1.
Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe AON staje się mieniem Akademii.
2.
Akademia przejmuje prawa i zobowiązania AON.
1.
Z dniem wejścia w życie ustawy:
1)
żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w AON pełnią tę służbę w Akademii;
2)
pracownicy AON stają się pracownikami Akademii;
3)
słuchacze AON stają się słuchaczami Akademii;
4)
osoby przyjęte do AON na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2002/2003 stają się słuchaczami lub studentami Akademii;
5)
podstawowe jednostki organizacyjne AON stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii;
6)
dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe AON stają się organami Akademii.
2.
Jednostki organizacyjne AON, które przed dniem wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Akademii, jako jednostki organizacyjne Akademii.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.04.152.1598) z dniem 17 lipca 2004 r.
2 Art. 3 ust. 3 uchylony przez art. 248 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2005 r.
3 Art. 3 ust. 4 dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.04.152.1598) z dniem 17 lipca 2004 r.