Art. 6. - Utworzenie Akademii Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.56.496

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2005 r.
Art.  6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.