Art. 1. - Utworzenie Akademii Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.56.496

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2005 r.
Art.  1.
1.
Akademia Obrony Narodowej działająca na podstawie art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184), zwana dalej "AON", staje się Akademią Obrony Narodowej w rozumieniu ustawy, zwaną dalej "Akademią".
2.
Siedzibą Akademii jest Warszawa.
3.
Akademia jest uczelnią państwową posiadającą osobowość prawną.
4.
Akademia wykonuje zadania jednostki wojskowej w zakresie określonym przez Ministra Obrony Narodowej.
5.
Akademia kształci żołnierzy oraz osoby cywilne.