Art. 9t. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.888 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2021 r. do: 22 września 2021 r.
Art.  9t. 

(uchylony).