Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1627

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzory:
1) półrocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) rocznego sprawozdania sporządzanego przez marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  2.  Sprawozdania za rok 2017 należy składać zgodnie z dotychczasowymi wzorami.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

wzór

Objaśnienia:

1) Wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na podstawie umowy z gminą i jednocześnie na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, przekazuje dwa oddzielne sprawozdania w tym zakresie.

3) Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych, w dziale II w pozycji "Masa odebranych odpadów komunalnych" wpisuje "0" i przekazuje sprawozdanie zerowe.

W przypadku gdy podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości odbierał na terenie danej gminy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pierwszym półroczu i nie odbierał odpadów komunalnych w drugim półroczu, w sprawozdaniu zerowym za drugie półrocze wypełnia dodatkowo dział VI sprawozdania.

4) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

5) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

6) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592).

7) W dziale II należy podać informacje o odpadach odebranych i przekazanych do zagospodarowania oraz odebranych i magazynowanych.

8) Należy podać zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

9) Należy podać masę odpadów z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę z dokładnością do 0,1 kg w przeliczeniu na Mg.

10) Należy podać informacje o odpadach odebranych od właścicieli nieruchomości i przekazanych do zagospodarowania. W dziale III nie należy uwzględniać informacji o odpadach odebranych i magazynowanych przez podmiot odbierający odpady komunalne.

11) Należy uwzględnić wszystkie rodzaje odebranych odpadów, z wyłączeniem odpadów o kodach wymienionych w przypisie 14.

12) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy wpisać słownie "przekazanie osobom fizycznym". W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy wpisać słownie "odzysk poza instalacjami lub urządzeniami". W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem zbierającego do instalacji zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy podać ostateczny sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w tej instalacji.

13) Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy podać adres tej instalacji.

W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub w przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie należy uzupełniać kolumn "Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne" oraz "Adres instalacji".

14) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, 15 01 05, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex 15 01 09 - opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

15) Dotyczy pozostałych procesów innych niż wymienione w dziale III w lit. c w kolumnach 2, 3, 4 i 5.

16) Należy podać informacje o masie odpadów odebranych i magazynowanych przez podmiot odbierający według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich odebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.

17) Należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach: 19 12 12, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08.

18) Należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach: 19 12 12, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08.

19) Należy podać masę odpadów z podziałem na frakcję o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm i frakcję o wielkości powyżej 80 mm. W przypadku braku podziału strumienia na frakcje należy podać masę całego strumienia odpadów o kodzie 19 12 12. Dla pozostałych odpadów należy wypełnić jedynie kolumnę "Masa całego strumienia odpadów".

20) Dotyczy odpadów o kodzie 19 12 12, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04 - frakcji o wielkości od 0 do 80 mm w przypadku posiadania wyników badań.

21) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dotyczy masy odpadów, która została odebrana przez podmiot sporządzający sprawozdanie oraz przekazana do zagospodarowania.

Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie ma informację, że odpady te zostały przekazane w celu przygotowania ich do recyklingu i ponownego użycia.

22) Należy podać informacje o odpadach przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu innych niż wymienione w dziale VI w lit. a sprawozdania.

23) Należy wypełnić również w przypadku sprawozdania sporządzanego za drugie półrocze.

24) Należy podać sumę wszystkich odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi.

25) Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ostatnim składanym za dany rok sprawozdaniu.

26) Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie podmiotu.

27) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

28) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie ma informację, że odpady te zostały przekazane w celu przygotowania ich do recyklingu i ponownego użycia lub innych procesów odzysku.

Dotyczy masy odpadów, która została odebrana przez podmiot sporządzający sprawozdanie oraz przekazana do zagospodarowania.

29) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

30) Zgodnie z przepisami art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2020 poziom jest wyznaczony do dnia 16 lipca 2020 r.

31) Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podmiot ten dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości, a w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała.

32) O ile posiada.

33) Dotyczy postaci papierowej sprawozdania.

34) Dotyczy postaci elektronicznej sprawozdania.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

wzór

Objaśnienia:

1) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592).

3) W dziale II należy podać informacje o odpadach odebranych i przekazanych do zagospodarowania oraz odebranych i magazynowanych.

4) Należy podać zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5) Należy podać masę odpadów z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę z dokładnością do 0,1 kg w przeliczeniu na Mg.

6) Należy podać informacje o zebranych odpadach komunalnych i przekazanych do zagospodarowania. W dziale III nie należy uwzględniać informacji o odpadach zebranych i magazynowanych.

7) Należy uwzględnić wszystkie rodzaje zebranych odpadów z wyłączeniem odpadów o kodach wymienionych w przypisie 10.

8) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy wpisać słownie "przekazanie osobom fizycznym". W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy wpisać słownie "odzysk poza instalacjami lub urządzeniami". W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji zgodnie z art. 9ea pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) należy podać ostateczny sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w tej instalacji.

9) Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji zgodnie z art. 9ea pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy podać adres tej instalacji.

W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub w przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie należy uzupełniać kolumn "Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne" oraz "Adres instalacji".

10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, 15 01 05, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex 15 01 09 - opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

11) Należy podać informacje o masie odpadów zebranych i magazynowanych według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich zebranych i magazynowanych odpadów przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.

12) Należy uwzględnić odpady powstałe po sortowaniu odpadów selektywnie zebranych. Należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach: 19 12 12, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08.

13) Należy podać masę odpadów z podziałem na frakcję o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm i frakcję o wielkości powyżej 80 mm. W przypadku braku podziału strumienia na frakcje należy podać masę całego strumienia odpadów o kodzie 19 12 12.

14) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot uzupełniający sprawozdanie ma informację, że odpady te zostały przekazane w celu przygotowania ich do recyklingu i ponownego użycia.

15) Należy podać informacje o odpadach przygotowanych do ponownego użycia i przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu innych niż wymienione w części VI w lit. a.

16) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie ma informację, że odpady te zostały przekazane w celu przygotowania ich do recyklingu i ponownego użycia lub innych procesów odzysku.

17) O ile posiada.

18) Dotyczy postaci papierowej sprawozdania.

19) Dotyczy postaci elektronicznej sprawozdania.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ZBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE STANOWIĄCE FRAKCJE ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

wzór

Objaśnienia:

1) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592).

3) Podmiot sporządza sprawozdanie dla wszystkich miejsc zbierania znajdujących się na terenie danej gminy, przy czym w dziale I wskazuje adres siedziby.

4) W dziale II należy podać informacje o wszystkich zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła od właścicieli nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy; właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

5) Należy podać zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

6) Należy podać masę odpadów z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę z dokładnością do 0,1 kg w przeliczeniu na Mg.

7) Należy podać informacje o zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i przekazanych do zagospodarowania. W dziale III nie należy uwzględniać informacji o odpadach zebranych i magazynowanych.

8) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy wpisać słownie "przekazanie osobom fizycznym". W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy wpisać słownie "odzysk poza instalacjami lub urządzeniami". W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji należy podać ostateczny sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w tej instalacji.

9) Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad.

W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji należy podać adres tej instalacji.

W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub w przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie należy uzupełniać kolumn "Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne" oraz "Adres instalacji".

10) Należy podać informacje o masie odpadów zebranych i magazynowanych przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich zebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.

11) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot uzupełniający sprawozdanie ma informację, że odpady te zostały przekazane w celu przygotowania ich do recyklingu i ponownego użycia.

12) O ile posiada.

13) Dotyczy postaci papierowej sprawozdania.

14) Dotyczy postaci elektronicznej sprawozdania.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

wzór

Objaśnienia:

1) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2) O ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania.

3) Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe, zgodnie z art. 16 pkt 62-64 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710 i 1479).

4) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, osobno dla każdej stacji zlewnej, do której przekazano nieczystości ciekłe.

5) Należy umieścić wyjaśnienia, jeżeli występuje różnica pomiędzy ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych.

6) Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie sprawozdawczym zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, a także wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

7) O ile posiada.

8) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na podstawie pełnomocnictwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

wzór

Objaśnienia:

1) Należy wpisać marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na położenie gminy.

2) W przypadku wypełniania sprawozdania przez związek międzygminny należy wpisać nazwę związku oraz nazwy gmin należących do związku.

3) Należy wpisać: miejska, wiejska albo miejsko-wiejska. W przypadku wypełniania sprawozdania przez związek międzygminny należy wpisać liczbę poszczególnych rodzajów gmin należących do związku.

4) Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544).

5) W dziale II należy podać informacje o odpadach odebranych i przekazanych do zagospodarowania oraz odebranych i magazynowanych.

6) Należy podać zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592), w tym odpadach zagospodarowanych i zmagazynowanych.

7) Należy podać masę odpadów z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę z dokładnością do 0,1 kg w przeliczeniu na Mg.

8) Należy podać informacje o odpadach odebranych od właścicieli nieruchomości i przekazanych do zagospodarowania. W dziale III nie należy uwzględniać informacji o odpadach odebranych i magazynowanych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

9) Należy uwzględnić wszystkie rodzaje odebranych odpadów z wyłączeniem odpadów o kodach wymienionych w przypisie 12.

10) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy wpisać słownie "przekazanie osobom fizycznym". W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy wpisać słownie "odzysk poza instalacjami lub urządzeniami". W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji należy podać ostateczny sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w tej instalacji.

11) Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji należy podać adres tej instalacji.

W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub w przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie należy uzupełniać kolumn "Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne" oraz "Adres instalacji".

12) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, 15 01 05, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex 15 01 09 - opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

13) Dotyczy pozostałych procesów innych niż wymienione w dziale III w lit. c w kolumnach 2, 3, 4 i 5.

14) Należy podać informacje o odpadach odebranych i magazynowanych przez podmioty odbierające oraz zbierające odpady według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich odebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.

15) Dział V dotyczy odpadów zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jeżeli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych został utworzony wspólnie z inną gminą lub gminami, należy wskazać nazwy wszystkich gmin tworzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dziale X - Uwagi.

16) W dziale V w lit. a należy podać informacje o wszystkich zebranych odpadach komunalnych.

17) Należy podać informacje o odpadach zebranych i przekazanych do zagospodarowania. W dziale V w lit. b nie należy uwzględniać informacji o odpadach zebranych i magazynowanych.

18) Należy podać informacje o odpadach zebranych i magazynowanych według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich zebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.

19) Dział VI dotyczy odpadów zebranych przez podmioty zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 1627).

20) Należy podać informacje o wszystkich zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

21) Należy podać informacje o zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i przekazanych do zagospodarowania. W dziale VI w lit. b nie należy uwzględniać informacji o odpadach zebranych i magazynowanych.

22) Należy podać informacje o masie odpadów zebranych i magazynowanych według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich zebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.

23) Należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach: 19 12 12, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08.

24) Należy podać masę odpadów z podziałem na frakcję o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm i frakcję o wielkości powyżej 80 mm. W przypadku braku podziału strumienia na frakcje należy podać masę całego strumienia odpadów o kodzie 19 12 12. Dla pozostałych odpadów należy wypełnić jedynie kolumnę "Masa całego strumienia odpadów".

25) Należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach: 19 12 12, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08.

26) Dotyczy odpadów o kodzie 19 12 12, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04 frakcji o wielkości od 0 do 80 mm - w przypadku posiadania wyników badań.

27) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie ma informację, że odpady te zostały przekazane w celu przygotowania ich do recyklingu i ponownego użycia.

28) Należy wziąć pod uwagę odpady komunalne papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi lub inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe przygotowane do ponownego użycia, poddane recyklingowi i innym procesom odzysku, odebrane od właścicieli nieruchomości, zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zebrane w inny sposób oraz wysegregowane w instalacjach do mechanicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, co do których uzyskano informację, o której mowa w art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

29) Należy podać informacje o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, innych niż wymienione w dziale VIII w lit. a.

30) Zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

31) Należy podać sumę wszystkich odebranych oraz zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi.

32) Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy.

33) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy wpisać "nie dotyczy" w przypadku, gdy na terenie gminy nie zostały odebrane i zebrane inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych.

34) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie ma informację, że odpady te zostały przekazane w celu przygotowania ich do recyklingu i ponownego użycia.

35) Należy wypełnić w przypadku, gdy w danym roku sprawozdawczym udział gminy/podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w rynku usług zwiększy się lub zmniejszy się w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego.

36) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina jest odpowiedzialna za gospodarkę wszystkimi odpadami komunalnymi wytworzonymi na terenie całej gminy (udział gminy odbierającej odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w rynku usług w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy (Uo) dla gminy wynosi 100%).

37) Zgodnie z przepisami art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2020 poziom jest wyznaczony do dnia 16 lipca 2020 r.

38) Na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, o których mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.

39) Dotyczy postaci papierowej sprawozdania.

40) Dotyczy postaci elektronicznej sprawozdania.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

wzór

Objaśnienia:

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544).

3) W dziale II należy podać informacje o odpadach odebranych i przekazanych do zagospodarowania oraz odebranych i magazynowanych.

4) Należy podać zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592).

5) Należy podać masę odpadów z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę z dokładnością do 0,1 kg w przeliczeniu na Mg.

6) Należy podać informacje o odpadach odebranych od właścicieli nieruchomości i przekazanych do zagospodarowania. W dziale III nie należy uwzględniać informacji o odpadach odebranych i magazynowanych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

7) Należy uwzględnić wszystkie rodzaje odebranych odpadów z wyłączeniem odpadów o kodach wymienionych w przypisie 10.

8) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy wpisać słownie "przekazanie osobom fizycznym". W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy wpisać słownie "odzysk poza instalacjami lub urządzeniami". W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji należy podać ostateczny sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w tej instalacji.

9) Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji należy podać adres tej instalacji.

W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub w przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie należy uzupełniać kolumn "Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne" oraz "Adres instalacji".

10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, 15 01 05, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex 15 01 09 - opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

11) Dotyczy pozostałych procesów innych niż wymienione w dziale III w lit. c w kolumnach 2, 3, 4 i 5.

12) Należy podać informacje o odpadach odebranych i magazynowanych przez podmioty odbierające oraz zbierające odpady według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich odebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.

13) Dział V dotyczy odpadów zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

14) W dziale Va należy podać informacje o wszystkich zebranych odpadach komunalnych.

15) Należy podać informacje o odpadach zebranych i przekazanych do zagospodarowania. Nie należy uwzględniać w dziale V w lit. b informacji o odpadach zebranych i magazynowanych.

16) Należy podać informacje o odpadach zebranych i magazynowanych według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich zebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.

17) Dział VI dotyczy odpadów zebranych przez podmioty zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 1627).

18) Należy podać informacje o wszystkich zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

19) Należy podać informacje o zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i przekazanych do zagospodarowania. Nie należy uwzględniać w dziale VI w lit. b informacji o odpadach zebranych i magazynowanych.

20) Należy podać informacje o masie odpadów zebranych i magazynowanych według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich zebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.

21) Należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach: 19 12 12, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08.

22) Należy podać masę odpadów z podziałem na frakcję o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm i frakcję o wielkości powyżej 80 mm. W przypadku braku podziału strumienia na frakcje należy podać masę całego strumienia odpadów o kodzie 19 12 12. Dla pozostałych odpadów należy wypełnić jedynie kolumnę "Masa całego strumienia odpadów".

23) Należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach: 19 12 12, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08.

24) Dotyczy odpadów o kodzie 19 12 12, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04 frakcji o wielkości od 0 do 80 mm w przypadku posiadania wyników badań.

25) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie ma informację, że odpady te zostały przekazane w celu przygotowania ich do recyklingu i ponownego użycia.

26) Należy uwzględnić odpady komunalne: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi lub inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe przygotowane do ponownego użycia, poddane recyklingowi i innym procesom odzysku, odebrane od właścicieli nieruchomości, zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zebrane w inny sposób oraz wysegregowane w instalacjach do mechanicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, co do których uzyskano informację, o której mowa w art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

27) Należy podać informacje o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, innych niż wymienione w dziale VIII w lit. a.

28) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie ma informację, że odpady te zostały przekazane w celu przygotowania ich do recyklingu i ponownego użycia lub innych procesów odzysku.

29) W przypadku wykonywania przez związek międzygminny obowiązku osiągania odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - należy podać nazwę związku międzygminnego oraz nazwy gmin, które do niego należą.

30) Dotyczy postaci papierowej sprawozdania.

31) Dotyczy postaci elektronicznej sprawozdania.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 934).