Ustanowienie Sądu Pracy w Gdańsku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.31.135

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 lutego 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu o ustanowieniu Sądu Pracy w Gdańsku.

Na podstawie art. 4 § 1, art. 5, art. 6 § 1 i art. 32 § 1 prawa o sądach pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku "Sąd Pracy w Gdańsku".
Okręg Sądu Pracy w Gdańsku obejmuje okręg Sądu Grodzkiego w Gdańsku.
Liczbę ławników Sądu Pracy w Gdańsku określa się na 30 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 60, liczbę zaś zastępców na 60 z każdej z tych grup, razem na 120.
Liczbę ławników Sądu Okręgowego w Gdańsku, powołanych z okręgu Sądu Pracy w Gdańsku, określa się na 24 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 48, liczbę zaś zastępców na 48 z każdej z tych grup, razem na 96.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.