Ustanowienie maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień, zarządzonych przez te władze na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.52.480

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 czerwca 1922 r.
w przedmiocie ustanowienia maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień, zarządzonych przez te władze na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Ma mocy art. 1123, 1125 (punkt 7) i 1167 ustawy lekarskiej (Zbiór Praw Ces. Ros. tom XIII, wydanie 1905 r.) zarządza się co następuje:
Na obszarze powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trackiego i brasławskiego Ziemi Wileńskiej stosowane będzie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 maja 1920 r. w przedmiocie ustanowienia maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień zarządzonych przez te władze (Dz. U. R. P. № 39, poz. 237), przyczem uprawnienia, przysługujące w myśl tego rozporządzenia wojewodzie, na obszarze wymienionych w niniejszym paragrafie powiatów, przysługują Delegatowi Rządu.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe normy dla wymiaru odszkodowania.