Ustanowienie maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień zarządzonych przez te władze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.39.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 maja 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień zarządzonych przez te władze.

Ma mocy art. 7 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (D. P. № 65 z roku 1919 poz. 395), art. 1123, 1125 punkt 7 i 1167 ustawy lekarskiej (Zbiór praw Ces. Ros. Tom XIII, wydanie 1905 r.) powierzam Wojewodom ustanawianie w okręgach, pozostających pod ich zarządem maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień zarządzonych przez te władze.

Wojewodowie będą ustanawiać i podawać do publicznej wiadomości normy maksymalne dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz lub padłe skutkiem szczepień zarządzonych przez te władze oraz zmieniać te normy w miarę potrzeby z zastosowaniem się do przeciętnych cen rynkowych, płaconych za poszczególne gatunki zwierząt rzeźnych i użytkowych. O ustanowionych maksymalnych normach donosić będą Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Przy wymiarze odszkodowania za materjał hodowlany obojga płci, co do którego właściciel wykaże się rodowodem, maksymalne normy odszkodowań, mające być ustanowione zgodnie z art. 2, mogą być podwyższone w wypadkach zasługujących na uwzględnienie do 25%.

Rozporządzenia Wojewodów będą obowiązywać aż do odwołania.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie traci moc "Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 stycznia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia norm szacunkowych dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień, zarządzonych przez te władze" (Dz. G. Rz. P. № 10 z dnia 6 lutego 1920 r. poz. 57).

Warszawa, dnia 7 maja 1920 r.