Ustanowienie ceł na towary wywożone za granicę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.18.120

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 1965 r.
w sprawie ustanowienia ceł na towary wywożone za granicę.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
1.
Na towary wywożone za granicę ustanawia się cła określone w taryfie celnej wywozowej, chyba że taryfa ta wskazuje, iż wywóz dopuszcza się bez cła.
2.
Towary wywożone przez wykonawców narodowych planów gospodarczych w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, zgłoszone przez nich do odprawy celnej i odprawione przez urząd celny bez zastrzeżeń, są wolne od cła.
3.
Wykonawców narodowych planów gospodarczych w zakresie obrotu towarowego z zagranicą określa Minister Handlu Zagranicznego.
1.
Wywóz towarów nie wymaga pozwolenia, chyba że:
1)
wymóg uzyskania pozwolenia przewiduje taryfa celna albo
2)
rodzaj lub ilość towaru albo częstotliwość wywozu lub inne okoliczności wskazują na handlowy charakter wywozu.
2.
Zwolnienie od należności celnych wywozowych w całości lub w części na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne stanowi jednocześnie pozwolenie wywozu za granicę, wymagane stosownie do ust. 1.
3.
Zakazuje się wywozu przez osobę do tego nie uprawnioną druków, maszynopisów, rękopisów, fotografii, rysunków, również technicznych, nagranych taśm magnetofonowych lub innych tego rodzaju przedmiotów, które bądź zawierają tajemnicę państwową lub służbową, bądź mogą w inny sposób służyć celom sprzecznym z dobrem i interesami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
1.
Cło wymierza się według podanych w taryfie celnej podstaw wymiaru, przy czym groszowych końcówek do 50 gr nie pobiera się, a końcówki ponad 50 gr zaokrągla się wzwyż do złotego.
2.
Przy wymierzaniu cła od wagi podstawą wymiaru jest waga netto towaru, jeżeli taryfa celna inaczej nie stanowi.
3. 1
Przy wymierzaniu cła od wartości, wartość ustala urząd celny posiłkując się w miarę możliwości przedstawionymi przez stronę rachunkami lub innymi dokumentami albo świadectwami rzeczoznawców.
4.
Specjalne opakowania, nie używane zazwyczaj do opakowania towarów, podlegają ocleniu osobno według odpowiednich dla nich pozycji.
Ilekroć w taryfie celnej jest mowa o "przesyłce", rozumie się przez to jednorazowy wywóz towaru za jednym dokumentem przewozowym przez pocztę lub inne przedsiębiorstwo przewozowe, a także - jeżeli taryfa ta inaczej nie stanowi - jednorazowy wywóz towaru w ruchu osobowym.
Minister Handlu Zagranicznego może:
1)
w drodze rozporządzenia dokonywać zmian stawek celnych w wypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarczymi Państwa, a zwłaszcza w razie zmiany cen towarów,
2)
wydawać wytyczne w sprawach stosowania taryfy celnej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 kwietnia 1959 r. w sprawie ceł wywozowych i pozwoleń na wywóz towarów za granicę (Dz. U. z 1959 r. Nr 29, poz. 177 i z 1960 r. Nr 16, poz. 93).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Handlu Zagranicznego i - w szczególności w zakresie § 2 ust. 3 - zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2

TARYFA CELNA WYWOZOWA

1 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1970 r. (Dz.U.70.20.167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1970 r.
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1970 r. (Dz.U.70.20.167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1970 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 1971 r. (Dz.U.71.17.172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 1971 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.