Pozwolenia i cła na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.17.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 1973 r.
w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
Na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę ustanawia się cła w wysokości określonej w:
1)
taryfie celnej przywozowej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
taryfie celnej wywozowej, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Towary przywożone i wywożone w planowym obrocie towarowym z zagranicą, odprawione przez urząd celny bez zastrzeżeń, są wolne od cła.
1.
Planowym obrotem towarowym z zagranicą jest przywóz towarów z zagranicy lub wywóz towarów za granicę, wykonywany w celu realizacji narodowych planów gospodarczych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
2.
Obrót towarowy z zagranicą inny niż określony w ust. 1 jest obrotem pozaplanowym.
Planowy obrót towarowy z zagranicą może odbywać się tylko na podstawie pozwoleń Ministra Handlu Zagranicznego, wydawanych na zasadach i w trybie przez niego określonych.
1.
W pozaplanowym obrocie towarowym z zagranicą pozwoleń Ministra Handlu Zagranicznego, wydawanych na zasadach i w trybie przez niego określonych, wymaga:
1)
przywóz towarów przeznaczonych dla jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej, stowarzyszeń i innych organizacji,
2)
wywóz towarów, których rodzaj lub ilość wskazują na handlowy charakter,
3)
przywóz lub wywóz towaru, jeżeli przepisy taryf celnych wymagają uzyskania takich pozwoleń.
2.
Zwolnienie od cła w całości lub w części stanowi jednocześnie zwolnienie od ograniczeń, o których mowa w ust. 1.
1.
Cło wymierza się według podanych w taryfach celnych podstaw wymiaru, przy czym groszowych końcówek sum do 50 gr nie pobiera się, a końcówki ponad 50 gr zaokrągla się wzwyż do złotego.
2.
Przy wymierzaniu cła od wagi podstawą wymiaru jest waga netto towaru. Jeżeli waga netto towaru nie jest podana przez producenta na oryginalnym opakowaniu firmowym lub nie jest podana w dokumencie towarzyszącym przesyłce (certyfikat, atest kontrolny, specyfikacja, faktura itp.) lub podana budzi zastrzeżenia, przy czym nie można jej ustalić przez faktyczne zważenie towaru bez opakowania, należy stosować wagę z bezpośrednim opakowaniem.
3.
Wartość towaru stanowiącą podstawę wymiaru cła ustala urząd celny posiłkując się w miarę możliwości przedstawionymi przez stronę rachunkami lub innymi dokumentami albo świadectwami rzeczoznawców.
4.
Specjalne opakowania, nie używane zazwyczaj do opakowania towarów, podlegają ocleniu osobno według odpowiednich dla nich pozycji.
5.
Nie pobiera się cła, gdy suma należnego cła nie przekracza 10 zł.
1.
Towary wywożone złożone z różnych materiałów, objęte więcej niż jedną pozycją taryfy celnej, podlegają cłu przewidzianemu w pozycji obejmującej wyroby z tego materiału, który stanowi główną składową część towaru o najwyższej stosunkowo wadze; jeżeli jednak inna część składowa, chociażby o wadze mniejszej, stanowi bezsprzecznie o istotnej wartości towaru, towar ten należy clić według pozycji, która obejmuje tę część składową.
2.
Przywożone lub wywożone towary, wytworzone w drodze mechanicznego zmieszania składników podlegających różnym stawkom, jeżeli w taryfach celnych nie wymieniono tych mieszanin osobno, należy clić według składnika podlegającego najwyższej stawce, jeżeli składnik ten, niezależnie od jego ilości, stanowi o istotnej wartości towaru.
Taryfa celna przywozowa stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia zawiera dwie kolumny stawek, które stosuje się:
1)
stawki kolumny I do towarów przywożonych w ilościach nie przekraczających każdorazowo ilości podanej przy stawkach tej kolumny oraz w wypadkach wskazanych w taryfie,
2)
stawki kolumny II do towarów, dla których cło w kolumnie I nie jest przewidziane, oraz do towarów przywożonych w ilości większej niż podana przy stawkach kolumny I. W tym wypadku stawkę kolumny II stosuje się tylko do tej ilości towaru, która przekracza ilość podaną przy stawce kolumny I.
Ilekroć w taryfie celnej wywozowej, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia jest mowa:
1)
o wyrobach "bieżącej produkcji", rozumie się przez to przedmioty wytworzone po dniu 9 maja 1945 r.,
2)
o "przesyłce", rozumie się przez to jednorazowy wywóz towaru za jednym dokumentem przewozowym przez pocztę lub inne przedsiębiorstwo przewozowe, a także - jeżeli taryfa ta inaczej nie stanowi - jednorazowy wywóz towaru w ruchu osobowym.
1.
Zakazuje się:
1)
przywozu pism, druków, wizerunków lub innych przedmiotów, których posiadanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo albo które mogą służyć celom sprzecznym z dobrem i interesami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2)
wywozu przez osobę do tego nie uprawnioną druków, maszynopisów, rękopisów, fotografii, rysunków, również technicznych, nagranych taśm magnetofonowych lub innych tego rodzaju przedmiotów, które bądź zawierają tajemnicę państwową lub służbową, bądź mogą służyć celom sprzecznym z dobrem i interesami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Do przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ma zastosowanie przepis art. 10 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
Minister Handlu Zagranicznego może:
1)
w drodze rozporządzenia dokonywać zmian stawek celnych w wypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarczymi Państwa,
2)
wydawać wytyczne w sprawie stosowania taryf celnych,
3)
upoważnić podległe organy do wydawania pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i wywóz towarów za granicę.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i na wywóz towarów za granicę (Dz. U. Nr 21, poz. 94),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. z 1962 r. Nr 21, poz. 95, z 1963 r. Nr 24, poz. 139, z 1968 r. Nr 25, poz. 167 i z 1971 r. Nr 12, poz. 119),
3)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie ustanowienia ceł na towary wywożone za granicę (Dz. U. z 1965 r. Nr 18, poz. 120 i z 1970 r. Nr 20, poz. 167),
4)
taryfa celna przywozowa stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej (Dz. U. z 1960 r. Nr 43, poz. 262, z 1961 r. Nr 40, poz. 206, z 1963 r. Nr 26, poz. 156, z 1964 r. Nr 31, poz. 196, z 1965 r. Nr 5, poz. 20 i Nr 34, poz. 222, z 1968 r. Nr 25, poz. 169, z 1969 r. Nr 23, poz. 168, z 1970 r. Nr 5, poz. 37, z 1971 r. Nr 3, poz. 35 i Nr 17, poz. 173 i z 1972 r. Nr 8, poz. 48),
5)
rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej wywozowej (Dz. U. Nr 17, poz. 172),
6)
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1960 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zaświadczeń stwierdzających, że odbiorca używanej odzieży i obuwia, przywożonych z zagranicy, korzysta z pomocy społecznej (Monitor Polski Nr 87, poz. 397),
7)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stosowania taryfy celnej przywozowej (Monitor Polski Nr 23, poz. 152),
8)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie stosowania taryfy celnej wywozowej (Monitor Polski Nr 23, poz. 153),
9)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 kwietnia 1971 r. w sprawie pozwoleń na wywóz za granicę niektórych towarów oraz stosowania taryfy celnej wywozowej (Monitor Polski Nr 23, poz. 154),
10)
zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Łączności z dnia 12 sierpnia 1971 r. w sprawie stosowania ulgowych stawek celnych do towarów nadesłanych z zagranicy w przesyłkach pocztowych dla rencistów i osób korzystających z pomocy opieki społecznej (Monitor Polski Nr 47, poz. 306).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Handlu Zagranicznego i zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1973 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

TARYFA CELNA PRZYWOZOWA

Symbol SWWPozycja taryfy celnej i nazwa towaruPodstawy wymiaru cła
jednostka miary towaruilość towaru podlegająca cłu wg kolumny Icło w złotych od jednostki miary towaru
kolumna Ikolumna II
123456
DZIAŁ 01
01WĘGIEL I BRYKIETY
011. Węgiel i brykiety:

węgiel kamienny, antracytowy, brunatny, pył

modelarski, brykiety z węgla kamiennego i

brunatnego

kgbez cła
DZIAŁ 02
02PALIWA (z wyjątkiem węgla i brykietów) ORAZ PRZETWORY PALIW
02422. Paliwa ciekłe i gazowe:

gazy płynne z destylacji ropy naftowej, paliwa

do silników niskoprężnych i wysokoprężnych,

oleje opałowe, paliwa ciekłe i gazowe

pozostałe itp.

kg
02433. Oleje smarowe i specjalne:
silnikowe, przemysłowe, elektroizolacyjne, do

przekładni itp.

kg 3
02444. Smary stałe:
uniwersalne, specjalne, różne itp.kgbez cła
02455. Węglowodory stałe, asfalty i koks pochodzenia

naftowego:

parafiny, wazeliny, cerezyny itp.kgbez cła
Pozostałe

z 02

6. Paliwa (z wyjątkiem węgla i brykietów) oraz

przetwory paliw - (oprócz wyżej wymienionych):

produkty koksowni (bez przerobu chemicznego),

paliwa gazowe (bez gazu płynnego), ropa

naftowa i gaz ziemny, produkty naftowe i

syntetyczne paliwa płynne, paliwa pozostałe i

produkty ich przerobu

kg
DZIAŁ 04
04WYROBY HUTNICTWA żelaza
047. Wyroby hutnictwa żelaza:

surowce hutnicze, spieki, surówka i

żelazostopy, stal surowa, półwyroby walcowane,

z ciągłego odlewania i rurowni nie zaliczane

do wyrobów gotowych, wyroby walcowane gotowe,

rury stalowe, blachy walcowane na zimno,

blachy powlekane i wyroby przetwórstwa

hutniczego, wyroby kute nie obrobione

mechanicznie oraz wyroby hutnictwa żelaza

pozostałe

kgbez cła
DZIAŁ 05
05WYROBY PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH
0512-89

0521-8

0531-4

8. Metale szlachetne (również w postaci

koncentratów, złomu i odpadów

technologicznych):

1) srebrokg 100
2) pozostałe metale szlachetnekg 5.000
0541

0542

9. Proszki metali oraz wyroby z nich:
1) szlachetnych:
a) srebrakg 150
b) pozostałych metali szlachetnychkg 5.000
2) pozostałych metalikg 100
0556

0566

10. Wyroby walcowane, wyciskane i ciągnione z

metali szlachetnych i ich stopów:

1) srebra i stopów srebrakg 150
2) pozostałych metali szlachetnych i ich

stopów

kg 5.000
0581

0582

11. Folie:
1) z metali szlachetnych:
a) srebrakg 150
b) pozostałych metali szlachetnychkg 5.000
2) z pozostałych metalikg 100
058612. Wyroby z metali szlachetnych pozostałe:

dysze i łódki przędzalnicze, granulki, puder,

siatki, sprzęt laboratoryjny, półfabrykaty

jubilerskie i dentystyczne itp.:

1) srebrakg 150
2) pozostałych metali szlachetnychkg 5.000
Pozostałe

z 05

13. Wyroby przemysłu metali nieżelaznych

(oprócz wyżej wymienionych): surowce

pierwotne dla hutnictwa, surowce

wtórne, wyroby hutnicze, wyroby

walcowane z metali nieżelaznych i ich

stopów (z wyjątkiem folii), wyroby

wyciskane i ciągnione z metali

nieżelaznych i ich stopów itp.:

1) rurki o średnicy zewnętrznej do 8 mmkg200
2) pozostałekgbez cła
DZIAŁ 06
06WYROBY PRZEMYSŁU METALOWEGO
06114. Wyroby odlewni (łącznie z armaturą):

odlewy żeliwne, staliwne, ze stopów metali

nieżelaznych - (półfabrykaty do dalszej

obróbki), wyroby odlewnicze żeliwne; armatura

metalowa: przemysłowa, sanitarna, sieci

domowej; części do sprzętu sanitarnego,

armatury przemysłowej, sanitarnej i sieci

domowej

kgbez cła
06215. Konstrukcje metalowe (stalowe i aluminiowe):

drzwi i bramy, okna i świetliki, wywietrzniki

itp.

kgbez cła
06316. Łożyska:

toczne, ślizgowe oraz części i elementy

łożysk

kg 20
0642-617. Narzędzia przenośne z napędem

mechanicznym:

szlifierki, wiertarki, gwinciarki,

wkrętarki, nożyce itp.:

wyposażenie narzędzi

kgbez cła
064418. Narzędzia gospodarcze i sprzęt podwórzowy

ogrodniczy i sadowniczy (oprawione i nie

oprawione)

kgbez cła
Pozostałe z 06419. Narzędzia (oprócz wyżej wymienionych):

narzędzia metalowe do skrawania metali,

do obróbki drewna, do obróbki

plastycznej metali, diamentowe,

monokryształowe, przyrządy i pomoce

warsztatowe, narzędzia i pomoce

rzemieślnicze

kgbez cła
06520. Wyroby metalowe przemysłowe:
0657 1) sprzęt pożarniczy i ochronny:

hydronetki, gaśnice, sprzęt

alarmowy, aparaty tlenowe,

pochłaniacze gazów itp.

kgbez cła
0658 2) meble szpitalne i sprzęt

medyczno-sanitarny: fotele do badań

i zabiegów, stoły operacyjne, szafy

medyczne, łóżka szpitalne, części do

mebli szpitalnych oraz do sprzętu

medyczno-sanitarnego itp.

kg5
3) pozostałe: wyroby z drutu, łańcuchy

i sprężyny, śruby i elementy

złączne, okucia, opakowania i

pojemniki oraz elementy do opakowań

itp.

kgbez cła
0671-2321. Nakrycia stołowe srebrnekg 500
0671-3722. Nożyki do golenia:
1) o podwyższonej trwałości ostrzaszt.303 10
2) pozostałeszt. 1
3) taśmy do goleniaszt. 10
0671-423. Galanteria metalowa:
0671-41 1) aparaty do golenia (oprócz

elektrycznych)

szt.31050
0671-42 2) aparaty do ostrzenia żyletekszt.5
0671-43 3) zapalniczkiszt.31050
4) przyrządy kuchenne i domowe drobnekgbez cła
5) pozostałekg50
Pozostałe

z 0671

24. Artykuły metalowe gospodarstwa domowego

- bez sprzętu zmechanizowanego i

wyrobów jubilerskich - (oprócz wyżej

wymienionych): naczynia kuchenne i

gospodarcze, nakrycia stołowe, wyroby

nożownicze itp.

kgbez cła
067225. Sprzęt do gotowania i ogrzewania

(nieelektryczny):

kuchnie, piece grzewcze, piekarniki,

sprzęt do gotowania i ogrzewania

pozostały

kgbez cła
067326. Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego:
0673-1 1) sprzęt do prania domowy: pralki i wirówki

elektryczne, pralki ręczne itp.

kg 20
0673-2 2) sprzęt elektryczny do sprzątania oraz

czyszczenia pomieszczeń: odkurzacze,

froterki, trzepaczki, cykliniarki,

szorowarki do podłóg

kg 20
0673-3 3) sprzęt elektryczny do mechanizacji prac

kuchennych domowych: noże, maszynki do

wyrobu lodów, młynki, miksery, roboty

kuchenne itp.

kg 40
0673-4 4) sprzęt nieelektryczny do mechanicznych

prac kuchennych: maszynki do ręcznej

obróbki jarzyn, owoców itp., roboty

kuchenne ręczne itp.

kg 10
0673-51 5) chłodziarki absorpcyjne domoweszt. 750
0673-52 6) chłodziarki i zamrażarki sprężarkowe

domowe

szt. 1.500
0673-6 7) maszyny do szycia domowe: elektryczne i

bez napędu elektrycznego

szt. 500
0673-9 8) zmechanizowany sprzęt gospodarstwa

domowego pozostały

kg 40
067427. Meble i wózki metalowe (bez sanitarnych i

turystycznych)

kg 4
067528. Sprzęt sportowy i turystyczny metalowy

(łącznie ze sprzętem myśliwskim i

wędkarskim):

1) sprzęt sportowy metalowy: lekkoatletyczny,

gimnastyczny, do gier sportowych, dla

ciężarowców, boksu, szermierzy,

narciarski, saneczkarski, łyżwiarski;

sprzęt metalowy turystyczny:

a) nartypara 50
b) łyżwy, wrotkipara 15
c) sankiszt. 20
d) pozostałykg 10
2) broń palna sportowa: pistolety, karabinkiszt. 200
3) wiatrówki sportoweszt. 100
4) broń palna myśliwska:
a) śrutowaszt. 500
b) kulowaszt. 1.000
5) sprzęt wędkarski i sprzęt myśliwski

pozostały

kg 100
Uwaga: Łyżwy i wrotki z obuwiem podlegają cłu:
- łyżwy i wrotki według niniejszej poz.
- obuwie według poz. 198
067629. Wyroby jubilerskie, złotnicze,

grawerskie i pokrewne:

bez nakryć stołowych srebrnych

i srebrzonych - (również z kamieniami

szlachetnymi, półszlachetnymi -

naturalnymi, syntetycznymi i perłami

prawdziwymi):

1) wyroby jubilerskie, złotnicze,

grawerskie i medalierskie, monety -

srebrne i srebrne złocone:

a) z kamieniami szlachetnymi,

półszlachetnymi - naturalnymi,

syntetycznymi i perłami

prawdziwymi

kg10.000
b) pozostałekg150
2) wyroby jubilerskie, złotnicze,

grawerskie i medalierskie, monety

itp. - z pozostałych metali:

a) szlachetnychkg10.000
b) nieszlachetnychkg100
3) kamienie szlachetne i półszlachetne -

naturalne, syntetyczne oraz perły

prawdziwe:

a) kamienie szlachetne i perły

prawdziwe oraz wyroby z nich

kg10.000
b) kamienie półszlachetne i wyroby

z nich

kg5.000
4) wyroby brązownicze (odlewy) i

kowalstwa artystycznego

kg50
Uwaga: Kamienie szlachetne i

półszlachetne nie obrobione

objęte pkt 3 niniejszej pozycji

podlegają cłu ze zniżką 50%.

DZIAŁ 07
07MASZYNY I URZĄDZENIA
CZĘŚĆ I
071530. Silniki spalinowe tłokowekg 40
0719-731. Zespoły i części silników spalinowych

tłokowych - (oprócz wymienionych w poz. 88)

kg 20
074132. Obrabiarki skrawające do metali:

tokarki, wiertarki, gwinciarki, wiertarko-

frezarki, wytaczarki, frezarki, strugarki,

dłutownice, przeciągarki, szlifierki itp.

kg 20
074233. Maszyny do obróbki plastycznej metali:

maszyny do tłoczenia, prasowania, kucia

swobodnego i matrycowego, do walcowania,

cięcia, gięcia i prostowania, do obróbki

plastycznej metali pozostałe

kg 10
074434. Urządzenia do spawania, cięcia (żłobienia) i

zgrzewania metali:

urządzenia do spawania elektrycznego i cięcia

łukiem elektrycznym, do spawania i cięcia

laserowego i plazmowego, gazowego;

zgrzewarki, urządzenia do mechanizacji robót

spawalniczych, urządzenia do spawania, cięcia

i zgrzewania pozostałe

kg 10
0772-1535. Maszyny dziewiarskieszt. 1.000
079436. Maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego:
korowarki, traki, strugarki, frezarki,

wiertarki, szlifierki, tokarki, maszyny i

urządzenia do uszlachetniania powierzchni

itp.

kg 10
079637. Maszyny i urządzenia dla przemysłu

poligraficznego

kg 10
Uwaga: Przywóz maszyn i urządzeń dla przemysłu

poligraficznego, oprócz maszyn i urządzeń

introligatorskich, za pozwoleniem

Pozostałe

z 07

38. Maszyny i urządzenia - część I - (oprócz

wyżej wymienionych):

energetyczne, górnicze do wzbogacania paliw i

kopalin oraz koksownicze, hutnicze i

odlewnicze; maszyny i urządzenia do obróbki

metali, aparaty, maszyny i urządzenia do

procesów chemicznych i przetwórstwa produktów

chemicznych, maszyny i urządzenia do przerobu

minerałów i produkcji materiałów budowlanych,

maszyny i urządzenia dla przemysłu lekkiego,

spożywczego i dla pozostałych gałęzi

przemysłu; zespoły i części maszyn i urządzeń

kg 5
DZIAŁ 08
08MASZYNY I URZĄDZENIA
CZĘŚĆ II
08139. Maszyny i urządzenia do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych

kg 1
08240. Maszyny, urządzenia i narzędzia

rolnicze i dla gospodarki leśnej:

pługi, kultywatory, glebogryzaki,

spulchniacze, brony, wały, włóki,

opryskiwacze, opylacze, zbieracze i

chwytacze szkodników, obsypniki,

siewniki, znaczniki, kosiarki, maszyny

żniwne i omłotowe, maszyny i urządzenia

do przetwórstwa paszowego, maszyny

hodowlane itp.; części maszyn

rolniczych oraz dla gospodarki leśnej

kgbez cła
08441. Maszyny i urządzenia dla handlu i innych

działów gospodarki (bez wag):

maszyny i urządzenia do sprzedaży i

świadczenia usług, pralnicze, do chemicznego

czyszczenia i farbowania - dla usług,

chłodnicze i klimatyzacyjne itp.; zespoły i

części do maszyn i urządzeń dla handlu i

innych działów gospodarki

kg 5
08542. Urządzenia dźwigowo-transportowe:

suwnice, dźwigi osobowe i towarowe, żurawie,

przenośniki, wózki naładowcze, unoszące i

sterujące itp.; części do urządzeń dźwigowo-

transportowych

kg 5
08743. Maszyny i urządzenia ogólnego przeznaczenia

pozostałe:

pompy do cieczy, sprężarki powietrzne i

gazowe, wentylatory, dmuchawy, pompy

próżniowe i ssawy, urządzenia do oczyszczania

powietrza i gazów, przekładnie, skrzynie

biegów, sprzęgła i hamulce sterowane, napędy

i sterowania hydrauliczne oraz układy i

elementy pneumatyki siłowej, maszyny do

formowania, dozowania i konfekcjonowania

produktów itp.; części maszyn i urządzeń

ogólnego przeznaczenia

kg 10
DZIAŁ 09
09WYROBY PRZEMYSŁU PRECYZYJNEGO
09144. Urządzenia do automatycznej regulacji i

sterowania:

szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i

sterownicze, elementy blokowego systemu

pneumatycznego, hydraulicznego i

elektrycznego, regulacji ciągłej itp.; części

urządzeń do automatycznej regulacji i

sterowania itp.

kg......20
09245. Urządzenia automatycznego przetwarzania

informacji:

maszyny matematyczne, wyposażenie do maszyn

matematycznych; części urządzeń

automatycznego przetwarzania informacji

kg......10
0931-146. Maszyny i urządzenia do liczenia:
0931-11 1) maszyny i urządzenia rejestrujące:

kasy sklepowe, hotelowe itp.

szt.1.000
0931-12 2) maszyny do dodawania: sumatory

zapisujące i nie zapisujące:

a) ręczneszt.500
b) pozostałeszt.1.000
3) maszyny kalkulacyjne: zapisujące i

nie zapisujące, automatyczne i

półautomatyczne:

a) kieszonkowe (minikalkulatory)szt.1.000
b) pozostałeszt.3.000
Uwaga do pkt 3 lit. a):
Za maszyny kalkulacyjne

"kieszonkowe" należy uważać

maszyny czterodziałaniowe

(dodawanie, odejmowanie,

mnożenie, dzielenie), podające

rezultaty za pomocą diod

luminescencyjnych, o pojemności

do 12 cyfr i wadze nie

przekraczającej 1 kg.

0931-13 3) maszyny kalkulacyjne: zapisujące i nie

zapisujące, automatyczne i półautomatyczne

szt. 3.000
0932-247. Maszyny do pisania:
0932-21 1) biurowe: ręczne, elektryczne, automatyczneszt. 1.200
0932-22 2) walizkoweszt. 600
0932-24 3) specjalne: dla niewidomych, stenograficzne

itp.

szt.bez cła
0932-448. Maszyny i urządzenia do powielaniakg 10
Uwaga: Przewóz maszyn i urządzeń objętych

niniejszą pozycją za pozwoleniem

0932-549. Maszyny i urządzenia do kopiowaniakg 20
Uwaga: Przywóz maszyn i urządzeń objętych

niniejszą pozycją za pozwoleniem

Pozostałe

z 093

50. Środki techniki obliczeniowej i biurowej

(oprócz wyżej wymienionych); części środków

techniki obliczeniowej i biurowej

kg 20
094151. Aparatura elektryczna do pomiarów wielkości

elektrycznych:

woltomierze, amperomierze, omomierze,

galwanometry, liczniki energii elektrycznej

itp.

kg 50
094252. Aparatura elektroniczna do pomiarów wielkości

elektrycznych:

przyrządy elektroniczne do pomiarów napięcia,

mocy, parametrów obwodów elektrycznych i

magnetycznych, częstotliwości, przyrządy

pomocnicze elektronicznej aparatury

pomiarowej itp.

kg 100
0943-1

0943-2

53. Przyrządy mechaniczno-warsztatowe do pomiarów

wielkości geometrycznych, wzorce pomiarowe:

suwmiarki, mikrometry, czujniki, sprawdziany,

kątomierze, poziomice, cyrkle drążkowe i

sprężynowe itp.; wzorce pomiarowe: długości

kątowe, zarysu gwintów, łuków kołowych,

narzędzi tnących, gładkości, wzorce pomiarowe

pozostałe

kg 300
0943-354. Przyrządy do pomiaru wielkości kinetycznych:

szybkościomierze, taksometry itp.

kg 200
0943-455. Wagi i odważniki:

wagi handlowe, osobowe itp. oraz odważniki do

nich (oprócz z metali szlachetnych):

1) wagiszt. 40
2) odważnikikg 3
Uwaga: Odważniki z metali szlachetnych podlegają

cłu według poz. 12

0943-556. Wagi wysokiej dokładności i przyrządy do

pomiarów gęstości:

wagi analityczne, laboratoryjne-techniczne

oraz odważniki do nich (oprócz z metali

szlachetnych); gęstościomierze, areometry,

piknometry itp.:

1) wagi wysokiej dokładnościszt. 300
2) odważnikikg 10
3) przyrządy do pomiarów gęstościkg 50
Uwaga: Odważniki z metali szlachetnych podlegają

cłu według poz. 12

Pozostałe

z 0943

57. Aparatura do pomiaru wielkości mechanicznych

(oprócz wyżej wymienionej):

przyrządy do pomiaru siły, ciśnienia,

objętości itp.

kg 30
0946-158. Zegary wewnętrzne:
przenośne, nieprzenośne, budzikiszt. 100
0946-259. Zegarki osobiste:

naręczne, kieszonkowe i pozostałe; sprężynowe

i z napędem elektrycznym:

1) w oprawie z metali szlachetnych, również z

kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi

- naturalnymi, syntetycznymi i perłami

prawdziwymi

szt. 1.000
2) w oprawie z metali nieszlachetnych:
a) bezkamienioweszt. 50
b) pozostałeszt. 300
0949-660. Części zegarów wewnętrznych i osobistych:
1) części zegarów wewnętrznychkg 100
2) części zegarków osobistychkg 10.000
Pozostałe

z 094

61. Aparatura pomiarowa oraz urządzenia

laboratoryjne - z wyjątkiem optycznych i

optyczno-mechanicznych, (oprócz wyżej

wymienionych):

aparatura do pomiarów oraz badań własności i

struktury materiałów, aparatura do pomiarów

cieplnych, akustycznych i czasu, urządzenia

laboratoryjne itp.; części aparatury

pomiarowej oraz urządzeń laboratoryjnych

kg 100
095262. Mikroskopy:

szkolne, biologiczne i ogólnego zastosowania,

stereoskopowe, metalograficzne,

polaryzacyjne, nieoptyczne (elektronowe)

oraz wyposażenie mikroskopów

kg 20
095463. Przyrządy pomiarowe geodezyjne i urządzenia

do prac geodezyjnych:

niwelatory, teodolity itp.; wyposażenie

specjalne geodezyjnych przyrządów pomiarowych

kg 100
095664. Przyrządy astronomiczne:

lunety amatorskie itp.; wyposażenie specjalne

przyrządów astronomicznych

kg 100
Pozostałe

z 095

65. Aparatura pomiarowa i naukowo-badawcza

optyczna i optyczno-mechaniczna (oprócz wyżej

wymienionej); części aparatury pomiarowej i

naukowo-badawczej optycznej i optyczno-

mechanicznej

kg 200
0961-166. Lunety (z wyjątkiem astronomicznych):

myśliwskie, sportowe itp.

szt. 200
0961-267. Lornety i lornetki:

turystyczne, teatralne itp.

szt. 150
096268. Aparaty i sprzęt fotograficzny oraz

wyposażenie:

0962-1 1) aparaty fotograficzne:
0962-11 a) małoobrazkowe nielustrzane o

formacie 24x36 i poniżej

szt.300
0962-12 b) nielustrzane o formacie powyżej

24x36

szt.100
0962-13 c) małoobrazkowe lustrzane

jednoobiektywowe o formacie 24x36

szt.400
0962-14 d) lustrzane jednoobiektywowe o

formacie powyżej 24x36

szt.500
0962-15 e) lustrzane dwuobiektywowe o

formacie powyżej 24x36

szt.600
0962-16 f) specjalne: do zdjęć pozytywowych,

aparaty atelierowe do dużych formatów

itp.

szt. 1.000
0962-2 2) wyposażenie do aparatów fotograficznych:
0962-21 a) obiektywy wymienneszt.1 szt.100300
0962-27 b) światłomierzeszt.100
c) wizjery i dalmierze, filtry i

soczewki itp.

kg200
0962-3 3) sprzęt fotograficzny laboratoryjny:
0962-31 a) powiększalniki fotograficzne i

kopiarki (oprócz obiektywów do

powiększalników)

szt.200
b) pozostałykg50
0963-1169. Kamery filmowe wąskotaśmowe (8 mm i 16 mm)szt.1 szt.200 1.000
0963-2170. Projektory kinowe wąskotaśmowe (8 mm i 16 mm)szt.1 szt.200 500
096471. Przyrządy do projekcji stałej i urządzenia do

fotograficznej reprodukcji dokumentacji,

rzutniki dla dzieci, rzutniki małoobrazkowe,

episkopy, czytniki do mikrofilmów itp.

kg 30
0965-172. Lupy:

lektorskie, składane, zegarmistrzowskie,

włókiennicze itp.

szt. 5
0965-273. Szkła okularowe (również w oprawach):

korekcyjne, kontaktowe, pryzmatyczne,

specjalne

szt.bez cła
0965-474. Okulary do ochrony wzroku:

przeciwsłoneczne, sportowe, przemysłowe itp.

szt.5 szt.20 40
Pozostałe

z 096

75. Przyrządy i wyroby optyczne i optyczno-

mechaniczne (oprócz wyżej wymienionych):

dalmierze, przyrządy justerskie (do

regulowania i nastawiania przyrządów

optycznych i optyczno-mechanicznych), kamery

filmowe szerokotaśmowe, projektory kinowe

szerokotaśmowe, sprzęt montażowy, sprzęt do

fotochemicznej obróbki taśmy filmowej, oprawy

okularowe, etui do okularów itp.; części

przyrządów i wyrobów optycznych i optyczno-

mechanicznych itp.:

1) oprawy okularoweszt.5 szt.5 30
2) pozostałekg 20
097576. Sprzęt elektromedyczny i radiomedyczny:

aparaty i urządzenia elektromedyczne, sprzęt

rentgenodiagnostyczny, sprzęt nukleomedyczny,

radiodozometryczny medyczny itp.

kg 20
Pozostałe

z 097

77. Narzędzia, przyrządy, aparaty i urządzenia

medyczne oraz weterynaryjne (oprócz wyżej

wymienionych):

do anatomii, anestezjologii, chirurgii

ogólnej i specjalistycznej, medycyny ogólnej,

do stomatologii, do hydroterapii i terapii

czynnościowej, apteczne oraz laboratoryjne

medyczne, weterynaryjne, części do narzędzi,

przyrządów, aparatów i urządzeń medycznych

oraz weterynaryjnych:

1) strzykawki lekarskie jednorazowego użytkuszt.bez cła
2) pozostałekg 10
DZIAŁ 10
10ŚRODKI TRANSPORTU
10278. Środki transportu samochodowego:
1021,

1022

1) samochody osobowe ogólnego przeznaczenia;

samochody budowane na podwoziach

samochodów osobowych (specjalizowane):

a) produkcji polskiejbez cła
b) pozostałekg1 szt.50 75
Uwaga do punktu 1 lit. b):

Stawkę kolumny I stosuje się do odbiorcy

samochodu tylko raz na 3 lata, o ile nikt z

członków jego najbliższej rodziny,

prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, w

ciągu 3 lat przed dniem zgłoszenia

samochodu nie korzystał przy odprawie

innego samochodu ze stawek kolumny I lub ze

zwolnienia, choćby częściowego, od

należności celnych

1023 do 1025 2) autobus i trolejbusy; samochody ciężarowe

i ciągniki drogowe, samochody z

wyposażeniem do specjalnych celów na

podwoziach samochodów ciężarowych:

a) ciężarowe skrzyniowe i furgony o

ciężarze własnym do 2.000 kg

kg 40
b) pozostałekg 10
Uwaga 1: Za samochody osobowe uważa się samochody

przeznaczone do przewozu, łącznie z

kierowcą, do 9 osób, w tym także

samochody tzw. "combi" lub "station-

wagen".

Uwaga 2: Za samochody ciężarowe furgony uważa się

samochody przeznaczone do przewozu

ładunków, posiadające trwałą obudowę

przestrzeni ładunkowej (ściany z

drzwiami i dach)

Uwaga 3: Podwozia ze zmontowanymi silnikami lub

samochody z wymontowanymi silnikami

podlegają cłu według pkt 1 lub pkt 2

niniejszej pozycji

1026

1027

3) przyczepy i naczepykg 5
1029 4) podwozia samochodów, przyczep i naczep

oraz zespoły i części do sprzętu

transportowego samochodowego:

podwozia samochodowe z kabiną kierowcy i

bez kabiny kierowcy, podwozia przyczep i

naczep siodłowych; zespoły i części

nadwoziowe i podwoziowe: mechanizmy

kierownicze, wały napędowe, mosty

napędowe, chłodnice, koła jezdne itp.

kg 40
10379. Ciągniki uniwersalne (rolnicze):

kołowe, gąsienicowe i półgąsienicowe; zespoły

i części ciągników uniwersalnych

kg 1
104180. Motocykle, skutery, motorowery:
1) motocykle i skutery - o pojemności

silnika:

a) 125 cm3 i mniejszt. 1.000
b) powyżej 125 cm3 do 350 cm3szt. 2.000
c) powyżej 350 cm3szt. 3.000
2) motoroweryszt. 500
1042-11181. Wózki motocyklowe inwalidzkieszt.bez cła
104382. Rowery i pojazdy rowerowe:

rowery normalne: turystyczne, turystyczno-

sportowe, sportowe; z motorkiem, wyścigowe,

specjalne; wózki rowerowe i przyczepy, wózki

dziecięce itp.

1) wózki rowerowe inwalidzkieszt.bez cła
2) pozostałeszt. 200
Uwaga: Rowery dziecięce dwukołowe i trzykołowe

podlegają cłu ze zniżką 50%

104883. Części motocykli, skuterów, motorowerów i

wózków motocyklowych:

ramy, widelce przednie, wahacze, elementy

resorujące (amortyzatory), błotniki, osłony

boczne i zbiorniki, kierownice, koła,

elementy kół itp.

kg 40
104984. Części rowerów i pojazdów rowerowych:

elementy kół, ramy, błotniki, osłony,

kierownice, siodła itp.

kg 30
Pozostałe

z 10

85. Środki transportu, zespoły i części środków

transportu - (oprócz wyżej wymienionych)

kg 10
DZIAŁ 11
11WYROBY PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
113386. Sprzęt oświetleniowy:

oprawy oświetleniowe do żarówek,

świetlówek i lamp rtęciowych,

stateczniki do wyładowczych źródeł

światła, projektory oświetleniowe itp.

kg10
113487. Akumulatory elektryczne i baterie galwanicznekg 5
113588. Wyposażenie elektryczne do pojazdów i

silników spalinowych (z wyjątkiem wyposażenia

pojazdów szynowych):

prądnice i regulatory, silniki elektryczne,

reflektory, lampy, urządzenia sygnalizacyjne,

urządzenia zapłonowe, osprzęt instalacyjny

itp.

kg 30
1136-289. Wyroby elektrotechniczne przeznaczenia

osobistego:

1136-21 1) do goleniaszt.1 szt.100 200
1136-22 2) do strzyżenia włosówszt.1 szt.100 200
1136-26 3) do czyszczeniaszt. 20
4) pozostałekg 100
Pozostałe

z 1136

90. Sprzęt elektrotechniczny gospodarstwa

domowego i przeznaczenia osobistego

(oprócz wyżej wymienionego):

sprzęt oświetleniowy elektryczny

domowy:

żyrandole, kinkiety, lampy elektryczne,

komplety choinkowe itp.; sprzęt

elektrotechniczny gospodarstwa domowego

i przeznaczenia osobistego pozostały;

urządzenia elektryczne grzejne:

kuchnie, kuchenki, piekarniki i rożna,

grzałki, garnki, imbryki, patelnie,

prodiże, suszarki, żelazka, warniki

itp.; latarki elektryczne, wyroby

elektryczne wentylacyjne itp.

bez cła
1152-191. Nadajniki radiofoniczne i telewizyjnekg 20
Uwaga: Przywóz nadajników objętych niniejszą

pozycją za pozwoleniem

1153-192. Odbiorniki radiofoniczne:
1153-11 1) stołoweszt.1 szt.300 500
1152-12 2) przenośne-turystyczneszt.1 szt.200 300
1153-15 3) samochodoweszt. 400
1153-16 4) turystyczno-samochodoweszt. 500
1153-19 5) pozostałeszt. 100
1153-293. Odbiorniki telewizyjne
1153-21 1) z ekranem do odbioru czarno-białego z

zasilaniem sieciowym

szt. 1.500
1153-22 2) z ekranem do odbioru kolorowego z

zasilaniem sieciowym

szt. 3.000
1153-23 3) przenośne turystyczneszt. 1.000
1153-394. Zestawy kombinowane elektronicznego

sprzętu powszechnego użytku:

1151-31 1) radio-magnetofonszt.900
1153-32 2) radio-gramofonszt.600
1153-33 3) radio-telewizor-magnetofonszt.2.500
1153-34 4) radio-telewizor-gramofonszt.2.000
1153-39 5) pozostałe
a) radio-magnetofon-gramofonszt.1.000
b) pozostałeszt.3.000
Uwaga: Zestawy kombinowane wymienione

w pkt 3, 4 i 5 lit. b)

niniejszej pozycji z

odbiornikiem telewizyjnym do

odbioru kolorowego podlegają cłu

z dodatkiem 100%.

1153-495. Elektroakustyczny sprzęt powszechnego użytku:
1153-41 1) magnetofony i dyktafony powszechnego

użytku

szt.1 szt.500 1.500
1153-42 2) gramofony elektryczne (bez wzmacniacza i

ze wzmacniaczem)

szt.1 szt.200 400
1153-696. Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku

pozostały:

1153-61 1) aparaty dla źle słyszącychszt.bez cła
1153-69 2) pozostałykg 200
115497. Elektryczne źródła światła:
żarówki, lampy wyładowcze, źródła światła

promieniowania widzialnego, nadfioletu i

podczerwieni

kg 10
115598. Lampy elektronowe:
1) kineskopy, rentgenowskieszt. 300
2) pozostałeszt. 15
115699. Elementy półprzewodnikowe:

diody, tranzystory, obwody scalone itp.

szt. 20
Pozostałe

z 11

100. Wyroby przemysłu elektrotechnicznego i

elektronicznego - (oprócz wyżej

wymienionych):

maszyny elektryczne wirujące: prądnice,

silniki, maszyny prądu stałego itp.;

urządzenia przetwórcze i zasilające:

transformatory i autotransformatory,

kondensatory, prostowniki, dławiki,

aparatura rozdzielcza, łączeniowa i

zabezpieczająca wysokiego i niskiego

napięcia; przewody gołe i nawojowe; kable

elektroenergetyczne, sygnalizacyjne,

telefoniczne itp.; sprzęt instalacyjny,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu, urządzenia

telekomunikacji przewodowej, części i

podzespoły typowe dla wyrobów przemysłu

elektrotechnicznego i elektronicznego itp.

kg 20
DZIAŁ 12
12WYROBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
CZĘŚĆ I
122101. Produkty nieorganiczne:
1) związki nieorganiczne metali

szlachetnych:

a) srebrakg 400
b) pozostałychkg 5.000
2) pozostałekg 100
123102. Nawozy sztuczne (z wyjątkiem wapniowych)

oraz składniki chemiczne mieszanek

paszowych:

nawozy: azotowe, fosforowe, potasowe,

wieloskładnikowe, itp.; związki azotowe,

fosforowe i nieorganiczne dla mieszanek

paszowych

kgbez cła
1245103. Barwniki syntetycznekg100
126108. Tworzywa sztuczne i kauczuki

(naturalne, syntetyczne i ich lateksy)

kg5
1249-1105. Środki zapachowe syntetycznekg 3.000
1249-2106. Esencje i pasty aromatyczne spożywczekg 500
Pozostałe

z 124

107. Produkty organiczne - (oprócz wyżej

wymienionych)

kg 20
126108. Tworzywa sztuczne i kauczuki (naturalne,

syntetyczne i ich lateksy)

kg 10
128109. Środki chemiczne pomocnicze dla przemysłukg 100
Pozostałe

z 12

110. Wyroby przemysłu chemicznego - część I -

(oprócz wyżej wymienionych):

kopaliny chemiczne - łącznie z produktami

uzdrowisk (bez napojów mineralnych); włókna

sztuczne: celulozowe, syntetyczne itp.

kg 5
DZIAŁ 13
13WYROBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
CZĘŚĆ II
1311111. Pigmenty nieorganiczne i farby suche:
1) ziemie i gliny farbiarskie, farby

otrzymywane z tlenków żelaza

kg 10
2) pozostałekg1 kg50 500
1319-1112. Farby graficzne (drukarskie) oraz materiały

pomocnicze dla przemysłu poligraficznego

kg 10
Uwaga: Przewóz farb graficznych za pozwoleniem
Pozostałe

z 131

113. Farby i lakiery - (oprócz wyżej

wymienionych):

wyroby lakierowe olejne i olejno-żywiczne,

ftalowe i ftalowe modyfikowane, celulozowe,

spirytusowe, asfaltowe modyfikowane, na

dyspersjach wodnych, żywicach syntetycznych;

rozcieńczalniki, materiały pomocnicze do

wyrobów lakierowych oraz spoiwa i pokosty,

farby i emalie ceramiczne i szklarskie itp.

kg 10
1321114. Wyroby tłuszczopodobne i tłuszczopochodne -

naturalne i syntetyczne:

kwasy tłuszczowe, tłuszczopoty, lanolina,

oleina, stearyna, glicerol

kg 100
1322115. Środki do prania i mycia:

mydła, pasty, płyny, proszki, granulki do

prania, mydła techniczne, mydła

półtoaletowe, toaletowe i specjalnego

przeznaczenia itp.

kg2 kgbez cła 20
1323116. Wyroby chemii gospodarczej:

środki pomocnicze do prania, do

zmywania i czyszczenia, higieniczno-

dezynfekujące, do mycia i czyszczenia,

do pielęgnacji i konserwacji, świece,

wyroby do pielęgnacji podłóg, obuwia

i artykułów galanteryjnych skórzanych

i tekstylnych itp.

kg10
1324117. Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne (bez

ziołowych):

1324-1 1) środki do pielęgnacji jamy ustnej: środki

do mycia zębów, do czyszczenia i

dezynfekcji sztucznych szczęk, do

płukania ust

kg 10
1324-2 2) środki kosmetyczne do włosów: do mycia,

układania, lakiery, do trwałej ondulacji,

do pielęgnacji, wzmacniania, barwienia

itp.

kg1 kg100 500
1324-3 3) środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry:

kremy kosmetyczne, środki do czyszczenia

i zmywania, olejki i oliwy, gliceryny i

wazeliny, płyny do pielęgnacji skóry,

maseczki do twarzy itp.

kg0,5 kg50 250
1324-4 4) środki upiększające: pudry, kredki do

warg, róże do twarzy, środki do

pielęgnacji paznokci, środki do

upiększania oprawy oczu itp.

kg0,5 kg100 500
1324-5 5) wyroby perfumeryjne:
a) perfumykg 800
b) wody kwiatowe, kolońskie, lawendowe,

fryzjerskie, sztyfty perfumeryjne

kg 80
1324-6 6) środki higieniczne kosmetyczne: przeciw

potowi, talk i zasypki kosmetyczne, mydła

i kremy do golenia itp.

kg 50
1324-9 7) wyroby kosmetyczne i perfumeryjne

pozostałe: kasety kosmetyczne, saszetki

perfumeryjne, chusteczki odświeżająco-

perfumeryjne

kg 100
1333-5118. Amunicja myśliwska, sportowa i różnakg 30
1335119. Materiały fotochemiczne i taśmy magnetyczne:

folia podłożowa fotograficzna, płyty i błony

fotograficzne, filmy kinematograficzne,

papiery fotograficzne, chemikalia

fotograficzne dozowane do obróbki czarno-

białej i barwnej, taśmy magnetyczne itp.

kg 50
1336120. Kleje:

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, na

bazie pochodnych celulozy, żywic

syntetycznych, kauczuku naturalnego i

kauczuków syntetycznych, asfaltów, surowców

mineralnych

kg1 kg10 150
1337121. Woski, szelaki i środki chemiczne osobno nie

wymienione

kg1 kg50 150
Pozostałe

z 133

122. Środki chemiczne dla różnych celów oraz

wyroby azbestowo-kauczukowe - (oprócz wyżej

wymienionych):

odczynniki chemiczne i substancje specjalne,

czyste, materiały radioaktywne i izotopy

trwałe, materiały wybuchowe i wyroby

pirotechniczne, gazy techniczne i

szlachetne, wyroby azbestowo-kauczukowe

kg 50
1346123. Plastry, materiały chirurgiczne i inne

środki higieniczno-sanitarne (bez gipsu

chirurgicznego i dentystycznego)

kg 10
Pozostałe

z 134

124. Wyroby farmaceutyczne - (oprócz wyżej

wymienionych):

substancje farmaceutyczne, leki gotowe dla

ludzi stosowane przy wskazaniach ogólnych i

specjalnych, surowice i szczepionki dla

ludzi, farmaceutyczne preparaty pomocnicze;

preparaty weterynaryjne; farmaceutyczne

dodatki paszowe: witaminy, antybiotyki,

aminokwasy itp.

kg0,5 kgbez cła 500
1353125. Produkty wyodrębnione z surowców

zielarskich:

olejki eteryczne i żywice naturalne,

barwniki naturalne, garbniki roślinne itp.:

1) olejki eterycznekg 3.000
2) barwnikikg0,5 kg60 600
3) pozostałekg 20
Pozostałe

z 135

126. Produkty zielarskie - (oprócz wyżej

wymienionych):

1) zioła suszone sortowane: całe, krojone,

proszkowane; zielarskie wyroby

farmaceutyczne

kg0,5kgbez cła 50
2) zielarskie produkty spożywcze, zielarskie

wyroby kosmetyczne i pozostałe

kg 30
1361127. Wyroby z tworzyw sztucznych o

charakterze półfabrykatu:

1) półfabrykaty do dalszego

przetwarzania (oprócz tkanin

powlekanych), folie (oprócz folii

podłożowej fotograficznej), płyty,

arkusze, krążki, bloki, węże

(rurki), żyłki, taśmy, siatki,

pręty, profile:

a) węże (rurki) o średnicy

zewnętrznej do 8 mm

kg800
b) pozostałekg40
2) tkaniny powlekane (oprócz wykładzin

podłogowych i sztucznych skór)

kg3 kg60120
3) pozostałe (w tym skóry sztuczne i

syntetyczne)

kg3 kg300600
1361-1 1) półfabrykaty do dalszego przetwarzania

(oprócz tkanin powlekanych)

kg 30
1361-2 2) folie (oprócz folii podłożowej

fotograficznej)

kg 40
1361-3 3) płyty, arkusze, krążki, blokikg 50
1361-4 4) węże (rurki), żyłki, taśmy i siatki:
a) węże (rurki) o średnicy zewnętrznej do

8 mm

kg 800
b) pozostałekg 100
1361-5 5) pręty i profilekg 30
1361-6 6) tkaniny powlekane (oprócz wykładzin

podłogowych i sztucznych skór)

kg3 kg60 120
1361-7 7) sztuczne skórykg3 kg300 600
1361-9 8) pozostałe (w tym dzianiny powlekane)kg3 kg300 600
1366128. Sprzęt sportowy i turystyczny z tworzyw

sztucznych

kg 50
1367129. Wyroby powszechnego użytku z tworzyw

sztucznych:

artykuły toaletowe i kosmetyczne,

artykuły gospodarcze itp.

kg50
1369130. Artykuły techniczne (z wyjątkiem części) i

pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych:

uszczelki, wkładki, podkładki, artykuły

elektroizolacyjne nasycone i mikowe, taśmy

transporterowe, sprzęt ochronny i ratunkowy,

sprzęt medyczny, wyroby z tworzyw sztucznych

osobno nie wymienione

kg 100
Pozostałe

z 136

131. Wyroby z tworzyw sztucznych - (oprócz wyżej

wymienionych):

osłony, obudowy i części maszyn i urządzeń,

rury i armatura, opakowania, wyroby z

tworzyw sztucznych dla budownictwa

kg 20
1371132. Ogumienie środków transportu, maszyn i

urządzeń:

opony pojazdów samochodowych, ciągnikowe,

maszyn i urządzeń rolniczych oraz trakcji

konnej, motocykli, skuterów, dętki i

ochraniacze dętek itp.

kg 10
1372133. Ogumienie rowerowe i motorowerowe:

opony, dętki, ochraniacze dętek, ogumienie

rowerowe i motorowerowe pozostałe

kg 5
1374-5134. Wyroby gumowe ochronne:

rękawice, palce, fartuchy, maski

i okulary, osłony narzędzi, obuwie

ochronne

kgbez cła
1374-6

1374-7

135. Tkaniny gumowane; wyroby gumowe do produkcji

i naprawy obuwia:

płyty podeszwowe, spody obuwnicze i

formowane:

kg2 kg10 40
1375136. Obuwie gumowe i tekstylno-gumowe

wulkanizowane - (bez obuwia ochronnego)

para3 pary20 40
1) nowe:
a) dziecięcepara3 pary10 20
b) pozostałepara3 pary20 40
2) używanepara5 par5 20
1377137. Sprzęt sportowy, turystyczny i ratunkowy

gumowy:

1377-11 1) sprzęt żeglarski:
a) łodzie, kajakiszt. 200
b) pozostałykg 50
1377-12 2) sprzęt pływacki:
maski, płetwy, rękawice, czepki itp.kg 20
1377-21 3) sprzęt sportowy:
piłki, dętki do piłek, krążki do hokeja

itp.

kg 30
1377-22 4) sprzęt turystyczny:
materace, poduszki, mieszki do

nadmuchiwania, pojemniki na wodę itp.

kg 20
1377-31 5) tratwy ratunkowekg 10
Uwaga: Łodzie i kajaki objęte pkt 1 lit. a z

silnikiem przyczepnym podlegają cłu:

- łodzie i kajaki według niniejszej

pozycji,

- silniki według poz. 30
Pozostałe z 137138. Wyroby gumowe (oprócz wyżej

wymienionych): wyroby techniczne

gumowe i ebonitowe, płyty, wykładziny

podłogowe, węże, wyroby z gumy

piankowej i porowatej, obkłady i

wykładziny gumowe i ebonitowe, wyroby

ebonitowe itp., taśmy przenośnikowe,

pasy pędne płaskie i klinowe, wyroby

gumowe medyczne i sanitarne: węże,

sondy i dreny, termofory, worki,

kręgi, środki antykoncepcyjne,

smoczki, tkaniny podkładowe gumowe

itp.; wyroby gumowe toaletowe i

gospodarstwa domowego:

1) wyroby gumowe toaletowe i

gospodarstwa domowego

kgbez cła
2) pozostałekg20
138139. Surowce wtórne i odpadowe dla przemysłu

chemicznego:

odpady i regeneraty z tworzyw sztucznych,

złom i pył gumowy i ebonitowy, wyroby gumowe

zużyte, nadające się do regeneracji i innego

użytku, regeneraty gumowe

kg 1
DZIAŁ 14
14MATERIAŁY BUDOWLANE
14140. Materiały budowlane (oprócz kamieni

szlachetnych nie obrobionych):

surowce przemysłu mineralnego (łącznie ze

wstępnie obrobionymi oraz wtórnymi), cement,

klinkier oraz spoiwa osobno nie wymienione,

materiały wapiennicze i gipsowe (łącznie z

nawozami wapniowymi), materiały budowlane

ceramiczne, wyroby z betonu, materiały

budowlane izolacyjne i azbestowo-cementowe,

materiały ogniotrwałe, materiały budowlane

osobno nie wymienione: wyroby ze stopionych

skał, z kamienia naturalnego, garncarskie,

zaprawy i wyprawy

kgbez cła
DZIAŁ 15
15WYROBY ZE SZKŁA
1531141. Szkło stołowe i galanteryjne - również

zdobione - (bez biżuterii)

kgbez cła
1532142. Szkło kryształowe stołowe i galanteryjne

(bez biżuterii)

kgbez cła
1533143. Lustra (bez technicznych)kgbez cła
1539144. Szkło gospodarcze pozostałe:

termosy i wkłady do termosów, ozdoby

choinkowe, szkło żaroodporne

gospodarcze, szkło do celów

hodowlanych, szkło gospodarcze osobno

nie wymienione

kgbez cła
Pozostałe

z 15

145. Wyroby ze szkła - (oprócz wyżej

wymienionych):

szkło budowlane: płaskie, bezpieczne,

profilowe, izolacyjne, pozostałe; szkło

techniczne: rurki i pręty, laboratoryjne,

elektrotechniczne, sygnalizacyjne i

oświetleniowe pozostałe, optyczne nie

obrobione i półoptyczne, sanitarne, szkło

techniczne pozostałe; opakowania szklane,

surowce wtórne i odpadowe dla przemysłu

szklarskiego

kg 1
DZIAŁ 16
16WYROBY Z CERAMIKI SZLACHETNEJ
1611146. Porcelana stołowa i galanteria

porcelanowa

kgbez cła
1616147. Porcelit stołowy i galanteria

porcelitowa

kgbez cła
1631148. Fajans stołowy i galanteria fajansowakgbez cła
1635149. Galanteria jubilerska szklana i ceramiczna:
półfabrykaty jubilerskie, sztuczna biżuteriakg 500
1639-1150. Płytki i kształtki ceramiczne ścienne

szkliwione (bez kamionkowych)

kgbez cła
Pozostałe

z 16

151. Wyroby z ceramiki szlachetnej - (oprócz

wyżej wymienionych):

porcelana elektrotechniczna, techniczna,

laboratoryjna i apteczna; opakowania

porcelanowe, porcelitowe i kamionkowe;

kamionka gospodarcza do celów hodowlanych i

do użytku domowego; kamionka kwasoodporna i

elektrotechniczna, kamionka kanalizacyjna i

sanitarna, kamionka budowlana, wyroby

sanitarne porcelanowe i fajansowe, wyroby

pyrolitowe, steatytowe i kordierytowe,

mączka porcelanowa itp.

kgbez cła
DZIAŁ 17
17WYROBY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
1741

1742

152. Meble z drewna, wikliny oraz meble z

częściowym zastosowaniem innych materiałów:

meble mieszkaniowe i o specjalnym

przeznaczeniu, urządzenia ogródków

dziecięcych; półwyroby meblarskie

kgbez cła
1761153. Zapałkipud. 0,10
1772-1154. Wyroby szkutnicze drewniane:
1772-11 1) łodzie żagloweszt. 1.000
1772-12 2) łodzie z dostosowaniem do silnikówszt. 800
1772-13 3) łodzie wiosłowe sportoweszt. 500
1772-14 4) kajaki sportoweszt. 100
1772-15 5) kajaki turystyczneszt. 100
1772-17 6) łodzie pozostałeszt. 300
1772-18 7) wiosłaszt. 10
1772-19 8) sprzęt szkutniczy pozostały:

osprzęt i takielunek szkutniczy

kg 20
Uwaga: Łodzie i kajaki z silnikiem przyczepnym

podlegają cłu:

- łodzie i kajaki według niniejszej

pozycji

- silniki według poz. 30
Pozostałe

z 1772

155. Sprzęt sportowy i turystyczny drewniany -

(oprócz wyżej wymienionego):

narciarski, gimnastyczny, do gier

sportowych, pozostały:

1) nartypara 30
2) pozostałykg 10
1774156. Galanteria drzewna (bez galanterii

odzieżowej):

1) dekoracyjna i do użytku domowegokgbez cła
2) kosmetyczna dla palaczykg100
Pozostałe

z 17

157. Wyroby przemysłu drzewnego - (oprócz wyżej

wymienionych):

tarcica i półfabrykaty tarte, płyty,

sklejki, okleiny i obłogi, budowle i

materiały budowlane, wyroby z drewna

pozostałe oraz wyroby z wikliny, odpady

drzewne użytkowe i opałowe itp.

kgbez cła
DZIAŁ 18
18WYROBY PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
1824

1825

158. Artykuły papiernicze biurowe i szkolne:

bloki, kopiały ołówkowe, książki i arkusze

do księgowania, segregatory, skoroszyty i

teczki, karty, rolki i taśmy papierowe do

maszyn liczących, kalki i matryce, zeszyty,

bruliony, teczki, bloki, szkicowniki i

wkłady do nich, papier milimetrowy, kalka

logarytmiczna, bibuła do zeszytów, nalepki

na zeszyty, okładki papierowe itp.

kg 5
Uwaga: Przywóz kalki hektograficznej i matryc do

powielania za pozwoleniem

1829159. Galanteria papiernicza i inne przetwory

papiernicze:

1) karty do gry:
a) z papierutalia220 40
b) pozostałetalia240 80
2) pozostała:
klasery, notesy i blok-notesy, bloki

listowe, koperty, papeteria, galanteria

papiernicza o charakterze pamiątkarskim,

artykuły papiernicze higieniczne, obicia

(tapety), chodniki, dywany, firanki, koronki

itp.

kg 10
Pozostałe

z 18

160. Wyroby przemysłu papierniczego - (oprócz

wyżej wymienionych):

ścier, masy półchemiczne, celuloza, papier,

tektura, papiery i tektury uszlachetnione,

opakowania z papieru, tektury i ścieru,

przetwory papiernicze do celów

przemysłowych, makulatura oraz odpady

papieru i tektury

kgbez cła
DZIAŁ 19
19WYROBY PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO
CZĘŚĆ I
1916

1917

161. Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne

surowe i wykończone (bez tkanin

kordowych i transporterowych):

z bawełny 100%, bawełniane: z udziałem

włókien sztucznych, syntetycznych,

wieloskładnikowe, bawełnopodobne: z

włókien sztucznych 100%, z włókien

syntetycznych 100%, z włókien

sztucznych i syntetycznych itp.

kgbez cła
1919162. Nici bawełniane i bawełnopodobne:

bawełniane 100%, bawełniane z włóknami:

sztucznymi, syntetycznymi, wieloskładnikowe;

bawełnopodobne: z włókien sztucznych 100%,

syntetycznych 100%, sztucznych i

syntetycznych, wieloskładnikowe itp.

kg 50
1923

1925

163. Przędza wełniana i wełnopodobna czesankowa i

zgrzeblna:

z wełny 100%, mieszankowa z wełny i włókien

sztucznych, mieszankowa z wełny i włókien

syntetycznych, mieszankowa wieloskładnikowa

i inna; wełnopodobna: z włókien sztucznych

100%, z włókien syntetycznych 100%, z

włókien sztucznych i syntetycznych itp.

kg 100
1926164. Tkaniny wełniane i wełnopodobne surowe i

wykończone (także z udziałem przędz z innych

włókien sztucznych i syntetycznych)

kg4 kg300 600
1929165. Włóczka wełniana i wełnopodobna, czesankowa

i zgrzeblna:

z wełny 100%, mieszankowa z wełny i włókien

sztucznych, mieszankowa z wełny i włókien

syntetycznych, mieszankowa wieloskładnikowa

i inna; wełnopodobna: z włókien

syntetycznych 100%, włókien sztucznych i

syntetycznych 100%

kg2 kg100 400
1935 do 1937166. Tkaniny z włókien łykowych surowe i

wykończone (także z udziałem włókien

sztucznych i syntetycznych)

kg 100
1939167. Nici z włókien łykowych (także z włóknami

syntetycznymi i sztucznymi)

kg 50
1943168. Przędza z jedwabiu naturalnegokg1 kg200 400
1945

1946

169. Tkaniny jedwabne i jedwabnopodobne surowe i

wykończone:

z jedwabiu naturalnego 100% i sztucznego

100% także z udziałem przędz z innych

włókien naturalnych, sztucznych i

syntetycznych

kg2 kg200 300
1949170. Nici jedwabne i jedwabnopodobne (także z

jedwabiu sztucznego i syntetycznego)

kg1 kg200 400
1951

1952

171. Tkaniny pluszowe i pokrewne pluszom, surowe

i wykończone (bez futerkowych):

pluszowe (prążkowe), aksamity, zamsze itp.kg4 kg200 500
1953-3, 1954-3172. Wyroby włókiennicze futerkowe tkane i

dziane-odzieżowe

kg4 kg400 600
1955173. Dywany, chodniki i wyroby odpasowane (bez

słomianych i rogożynowych):

1) dywany i kilimykg 50
2) chodnikikg 10
3) narzuty, kapy, serwety i serwetki tkanekg 100
4) wykładziny włókienniczekg 10
1956174. Wyroby ażurowe:
firanki, tiule, koronki itp.kg3 kg200 400
196175. Wyroby pasmanteryjne:

taśmy: tkane, plecione, szydełkowane; wyroby

pasmanteryjne pozostałe

kg1 kg100 600
Pozostałe

z 19

176. Wyroby przemysłu włókienniczego - część I -

(oprócz wyżej wymienionych):

surowce przemysłu bawełnianego: bawełna,

przędza bawełniana i bawełnopodobna -

czesankowa i zgrzeblna; surowce przemysłu

wełnianego: wełna prana owcza, kozia,

wielbłądzia, królicza i pozostała; czesanka

wełniana i wełnopodobna, surowce przemysłu

włókien łykowych: słoma lniana i konopna,

włókno lniane i konopne; czesanka przemysłu

włókien łykowych, przędza lniano-konopna,

przędza z pozostałych włókien łykowych:

jutowa, sizalowa, manillowa, wigoniowa i z

włókien łykowych pozostałych

kg 10
DZIAŁ 20
20WYROBY PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO
CZĘŚĆ II
2011177. Dzianinakg3 kg300 800
2012178. Okrycia i ubiory z dzianin:
2013 1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostałekg3 kg300600
2014179. Bielizna osobista z dzianin
1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostałakg2 kg300500
2015180. Nakrycia głowy z dzianin
1) dla dzieci do 2 latszt.bez cła
2) pozostałeszt.20
2016181. Galanteria odzieżowa z dzianin:
1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostała:
a) rękawiczkipara10
b) krawatyszt.10
c) pozostałakg1 kg200600
2016-5 1) rękawiczkipara 10
2016-6 2) krawatyszt. 10
3) pozostałakg1 kg200 600
2017-2182. Kołdry z dzianinszt. 100
2019183. Wyroby pończosznicze:
1) pończochypara5 parbez cła 20
2) podkolanówki i skarpetkipara5 parbez cła 10
2025184. Wyroby opatrunkowe włókienniczekgbez cła
2027185. Nakrycia głowy z filcuszt. 30
Pozostałe

z 20

186. Wyroby przemysłu włókienniczego - część II -

(oprócz wyżej wymienionych):

wyroby przemysłu filcowego i tkanin

technicznych: tkaniny transporterowe,

oponowe, wyroby powroźnicze, wyroby

sieciowe; filce bite: konfekcyjne, obuwiowe,

rymarskie, techniczne, specjalne, krążki

polerskie; filce tkane, wyroby formowane

filcowe, uszczelniające taśmy do okien z

filcu, filtry z tkanin, poduszki maźnicze,

wyroby włókiennicze nietkane (włókniny i

przędziny); przędza: azbestowa, papierowa,

szklana; tkaniny: azbestowe, papierowe,

szklane; artykuły włókiennicze techniczne:

plandeki, pokrowce, opończe; sienniki,

płachty żniwne, worki, wata konfekcyjna,

watolina, włosianka, surowce wtórne i

odpadowe przeważnie dla przemysłu

włókienniczego itp.

kg 10
DZIAŁ 21
21WYROBY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO
2112

2113

187. Okrycia (łącznie z okryciami na

imitacji futer i z folii), ubiory - z

tkanin:

1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostałekg5 kg200400
2114188. Bielizna osobista z tkanin
1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostałakg2 kg150300
2115189. Nakrycia głowy z tkanin:
1) dla dzieci do 2 latszt.bez cła
2) pozostałeszt.20
2116190. Galanteria odzieżowa z tkanin:
1) dla dzieci do 2 latkgbez cła
2) pozostała:
a) rękawiczkipara5
b) krawaty, krawatki, muszkiszt.5
c) pozostałakg1 kg100300
2119-1191. Stroje ludowe z tkaninkg 200
2181192. Bielizna domowa z tkanin (pościelowa,

stołowa i pozostała)

kg 100
2182193. Wyroby przemysłu odzieżowego dla

gospodarstwa domowego osobno nie wymienione:

2182-1 1) kołdry:
a) puchowe, półpuchowe, z pierzaszt. 150
b) pozostałeszt. 50
2182-2 do 2182-4 2) poduszki, pierzyny, piernaty, jaśki:
a) puchowe, półpuchowe, z pierzakg 50
b) pozostałekg 20
2182-5 3) koce, pledykg 50
2182-9 4) pozostałekg 30
Pozostałe

z 21

194. Wyroby przemysłu odzieżowego pozostałe:

artykuły sportowe i turystyczne z tkanin:

namioty, plecaki, tornistry, chlebaki,

śpiwory itp.

kg 50
Uwaga do działu 20 i 21: Przedmioty objęte

pozycjami 178-183, 185, 187-193 - używane -

łącznie

kg10 kg5 30
DZIAŁ 22
22WYROBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
2211195. Skóry gotowe twarde:

do produkcji obuwia, rymarskie, techniczne

itp.

kg3 kg60 120
2212196. Skóry gotowe miękkie:

na wierzchy obuwnicze, na podszewki,

galanteryjne, odzieżowe, techniczne,

rękawicznicze itp.

kg2 kg120 400
2215197. Skóry futrzane wyprawione (również barwione

i uszlachetnione):

2216 1) z bobrów rzecznych, bobrów

morskich, fok, kun, lisów: białych,

niebieskich, srebrnych,

platynowych, krzyżaków; popielic,

norek, wydr, soboli, szynszyli,

gronostajów

kg3 kg2.0005.000
2) karakułówkg3 kg1.0004.000
3) pozostałekg4 kg5002.000
Uwaga: Skóry z łapek i łebków

karakułów, półkarakułów i

wyporków, skóry ogonów - oprócz

zeszytych z nich błamów -

podlegają cłu ze zniżką 50%.

222198. Obuwie (z wyjątkiem gumowego i tekstylno-

gumowego wulkanizowanego):

1) skórzanepara3 parybez cła 200
2) drewniane, również z cholewkami

skórzanymi

para 5
3) pozostałe:
a) na spodzie skórzanympara3 parybez cła 60
b) na spodzie innympara3 parybez cła 20
4) części obuwiakg 100
Uwaga: Obuwie dziecięce podlega cłu według

odpowiedniego punktu, ze zniżką 75%

223199. Wyroby futrzarskie oraz odzież skórzana -

(również w wykrojach):

2231 1) odzież skórzanakg 250
2232 2) odzież ze sztucznej skórykg 100
2233

2234

2239

3) odzież futrzana, wyroby odzieżowe

futrzarskie pozostałe: kołnierze, etole,

czapki, rękawiczki itp.; wyroby

futrzarskie: błamy, śpiwory, derki itp.:

a) z bobrów rzecznych, bobrów morskich,

fok, kun, lisów: białych, niebieskich,

srebrnych, platynowych, krzyżaków;

popielic, norek, wyder, soboli,

szynszyli, gronostajów

kg3 kg2.000 5.000
b) karakułowakg3 kg750 3.000
c) z innych skór futrzanychkg4 kg500 2.000
2271200. Wyroby kaletnicze skórzanekg 100
2272201. Wyroby kaletnicze nieskórzanekg 50
2273202. Galanteria ze skóry i jej substytutów:
1) rękawiczkipara 30
2) nakrycia głowyszt. 50
3) pozostałakg1 kg100 300
2274203. Artykuły sportowe i turystyczne ze skóry i

jej substytutów

kg 50
2275 do 2277204. Wyroby techniczne, ochronne - skórzane;

wyroby rymarskie gospodarskie

kg 20
2283205. Skrawki skór futrzanych wyprawionych

(również barwionych i uszlachetnionych),

których powierzchnia nie przekracza 20 cm2

kg 50
Pozostałe

z 22

206. Wyroby przemysłu skórzanego - (oprócz wyżej

wymienionych):

produkty uboczne garbarń: odpadki klejowe,

szczecina, włosie - surowe; odpady skór

surowych, odpadki skór garbowanych -

bezwłosowych itp.

kg 10
DZIAŁ 23 do 25
23-25WYROBY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
2321207. Skóry surowe dla przemysłu garbarskiego,

łącznie z białoskórnictwem - (bez surowych

skór futrzarskich)

kg 10
2339-4

2339-5

208. Pierze i puch (łącznie z pościelowym po

przerobie)

kg 50
2349-11209. Kawiorkg 50
2349-26

2349-28

210. Koncentrat perłowy, osad perłowy (masa

perłowa z łusek rybich, również w

zawiesinie)

kg 1.000
2442211. Spirytus rektyfikowanykg 100
2443212. Wyroby spirytusowe czyste i gatunkowe:

wódki czyste i gatunkowe, likiery, kremy,

koniaki, araki itp.

kg 100
2444213. Spirytus odwodniony oraz spirytus skażonykg 50
2449-5214. Półprodukty do wódek gatunkowychkg 100
347215. Wyroby winiarskiekg 20
2483216. Piwokg 1
2491-115217. Oliwa (olej z oliwek)kg 10
2511-2218. Tłuszcz kakaowykg 100
2513219. Czekoladakg 20
2514220. Wyroby czekoladowanekg 20
Uwaga: Za wyroby czekoladowane uważa się wyroby

zawierające w swoim składzie nie mniej niż

50% kuwertury

2515221. Kakaokg 10
2519-9222. Guma do żuciakg 500
2541-3223. Kwasy spożywcze:
mlekowy, cytrynowy itp.kg 40
2543224. Używki naturalne i ich ekstrakty:
1) herbatakg 50
2) kawa:
a) palonakg 70
b) ekstraktykg 150
3) przyprawy korzenne: pieprz, cynamon,

goździki, imbir, kardamon, ziele

angielskie, pieprz turecki w suchych

strączkach lub mielony itp.:

a) pieprzkg 100
b) pozostałekgbez cła
255225. Tytoń i wyroby tytoniowekg0,5 kg200 600
Pozostałe

z 23-25

226. Wyroby przemysłu spożywczego (oprócz

wyżej wymienionych):

produkty przemysłu mięsnego, wyroby

przemysłu jajczarsko-drobiarskiego,

produkty połowów i przetwory rybne,

produkty mleczarskie, przetwory

młynarskie i makaronowe, pieczywo

i inne produkty przemysłu

piekarskiego, produkty przemysłu

cukrowniczego, spirytusowego,

drożdżowego, przetwory

ziemniaczane i skrobiowe, przetwory

owocowe, warzywne i grzybowe, produkty

przemysłu piwowarskiego, produkty

przemysłu olejarskiego, wyroby

cukiernicze trwałe, wyroby przemysłu

koncentratów spożywczych, wody

mineralne i napoje bezalkoholowe,

wyroby przemysłu spożywczego

pozostałe, lód naturalny i sztuczny:

1) olej żółwiowykg100
2) pozostałekgbez cła
DZIAŁ 26
26PASZE PRZEMYSŁOWE I PRODUKTY UTYLIZACYJNE
26227. Pasze przemysłowe i produkty utylizacyjne:
mieszanki paszowe przemysłowe, produkty

utylizacji zwierzęcej, odpady utylizacyjne,

zwierzęce i paszowe:

1) szczecina, sierść i włosie - preparowanekg 10
2) pozostałe - (z wyjątkiem klejów)kgbez cła
DZIAŁ 27
27WYROBY POLIGRAFICZNE
27228. Wyroby poligraficzne:

gazety, czasopisma, książki, nuty,

mapy, reprodukcje poligraficzne,

plakaty, druki manipulacyjne

i kalkomania, opakowania drukowane,

artykuły poligraficzne pomocnicze

i pozostałe:

1) kalkomania przemysłowa:
a) folia introligatorska (do

wytłoczeń)

kg200
b) pozostała (w tym zdobnicza)kg1.000
2) opakowania drukowanekg50
3) artykuły poligraficzne pomocniczekg100
4) pozostałeegz./szt.bez cła
Uwaga: Przywóz wyrobów poligraficznych

objętych pkt 1 lit. b) i pkt 3

- za pozwoleniem; pkt 2 i pkt 4

w ilości większej niż 20

egz./szt. każdego rodzaju - za

pozwoleniem.

DZIAŁ 28
28WYROBY PRZEMYSŁOWE POZOSTAŁE
2811229. Instrumenty muzyczne:
2811-1 1) klawiszowo-strunowe i harfyszt. 2.000
2811-2 2) lutnicze smyczkowe i szarpaneszt. 200
2811-3 3) dęteszt. 300
2811-4 4) perkusyjneszt. 100
2811-5 5) piszczałkowe i stroikoweszt. 400
2811-6 6) elektronowe i elektromechaniczneszt. 2.000
2811-9 7) pozostałe, w tym harmonijki ustnekg 50
2812230. Części do instrumentów muzycznych i

akcesoria muzyczne

kg 30
2813

2814

231. Materiały do zapisu oraz zapis dźwięku i

wizji:

2814-1 1) nagrania na taśmie magnetofonowejkgbez cła
2814-2 2) płyty gramofonowe z nagranym dźwiękiemszt. 10
2814-3 3) płyty gramofonowe wizyjne z nagranym

dźwiękiem i obrazem

szt. 50
2814-5 4) karty pocztówkowe dźwiękoweszt. 5
5) pozostałekg 100
2815 do

2817

232. Materiały filmowe, kopie filmowe,

reprodukcje fotograficzne na podłożu:

szklanym, papierowym, taśmach filmowych i

błonach (oprócz pocztówek)

kgbez cła
282233. Zabawki i gry towarzyskie; części składowe

do dalszej produkcji zabawek

kgbez cła
283234. Artykuły politechniczne:
modele: kolejowe, kołowe, gąsienicowe,

szkutnicze, lotnicze, rakietowe;

mikronapędy, urządzenia do sterowania

modeli, zestawy narzędzi do majsterkowania

itp.

kg 10
284235. Materiały i narzędzia ścierne:

materiały ścierne, narzędzia ścierne: z

elektrokorundów, z węglika krzemu,

diamentowe itp.:

1) kamienie do zapalniczekszt. 0,10
2) pozostałekg 10
285236. Woda (również utleniona)kgbez cła
2881237. Galanteria osobno nie wymieniona:

guziki, zamki błyskawiczne, dodatki

krawieckie, dodatki do bielizny (bez

jubilerskich), przybory do szycia i robót

ręcznych: wyroby pamiątkarskie, dekoracyjne

itp.: z rogu, kości, bursztynu i pozostałych

surowców osobno nie wymienione; sztuczna

biżuteria (bez szklanej, ceramicznej i

metalowej) itp.:

2881-61 1) parasoleszt. 50
2881-94 2) wyroby perukarskiekg 100
3) pozostałakg 100
2883-327238. Tusze i atramenty do długopisów, mazaków i

pisaków

kg 600
2883-5239. Pióra wieczne, długopisy i wkłady do

długopisów:

2883-51 1) pióra wieczneszt.2 szt.20 40
2883-52 2) długopisy (także mazaki i pisaki)szt.20 szt.5 20
2883-53 3) wkłady do długopisówszt.20 szt.2 10
2883-59 4) części składowe do piór wiecznych,

długopisów, mazaków itp. (oprócz

stalówek)

kg 3.000
Pozostałe

z 2883

240. Przybory piśmienne, kreślarskie i

biurowe (oprócz wyżej wymienionych):

ołówki, kredki i pręciki, akwarele,

farby i materiały pomocnicze,

atramenty, tusze, kleje, plastelina i

taśmy maszynowe, przybory: pomocnicze,

rysownicze i kreślarskie; stalówki,

spinacze, zszywki i inne drobne

artykuły pomocnicze metalowe itp.:

1) stalówki do wiecznych piór:
a) z metali szlachetnychszt.5
b) pozostałeszt.1
2) atramentykg1 kg20600
3) pozostałekg20
Uwaga: Przywóz atramentu

hektograficznego i tuszu do

powielania, objętych niniejszą

pozycją - za pozwoleniem.

2884241. Pomoce szkolne i specjalistyczny sprzęt

szkolny (służące celom demonstracyjnym i

wizyjnym)

kgbez cła
2885242. Wyroby ortopedyczne:

protezy kończyn, aparaty ortopedyczne,

obuwie ortopedyczne, wkładki ortopedyczne,

kule i laski inwalidzkie, wózki inwalidzkie,

sprzęt rehabilitacyjny inwalidzki itp.;

elementy składowe do protez, aparatów,

gorsetów ortopedycznych, do pasów

przepuklinowych oraz zamienne do wózków

inwalidzkich, a ponadto przyrządy i

narzędzia ortopedyczne

kgbez cła
2886243. Wyroby szczotkarskie:

szczotki, pędzle, miotły i miotełki

itp.

szt./kgbez cła
2889244. Wyroby przemysłowe osobno nie wymienione,

pozostałe:

szyldy i wywieszki

kg 10
DZIAŁ 40
40PRODUKTY UPRAW POLOWYCH I ŁĄKOWYCH
40245. Produkty upraw polowych i łąkowych:

zboża i rośliny strączkowe, okopowe,

przemysłowe, przyprawowe i lekarskie,

produkty upraw polowych i łąkowych oraz

plantacji pozostałe, materiał siewny i

reprodukcyjny:

4035-1 1) ziarno kawowe surowekg 50
2) pozostałekgbez cła
DZIAŁ 41
41PRODUKTY OGRODNICTWA
41246. Produkty ogrodnictwa:

warzywa i grzyby uprawiane, rośliny ozdobne,

owoce (również południowe), materiał

reprodukcyjny dla ogrodnictwa:

4181-2 1) nasiona roślin ozdobnychkg0,1 kg100 200
4183-2 2) rozsady i sadzonki roślin ozdobnychkg5 kg30 200
3) pozostałekgbez cła
DZIAŁ 42
42PRODUKTY HODOWLI
4211-5

4212-5

247. Zwierzęta futerkowe (zarodowe i użytkowe):
1) królikiszt.bez cła
2) lisyszt. 200
3) norki, szynszyleszt. 150
4) nutrieszt. 50
5) pozostałeszt. 100
4253248. Skóry surowe zakonserwowane dla przemysłu

futrzarskiego i filcowego

kg 200
Pozostałe

z 42

249. Produkty hodowli - (oprócz wyżej

wymienionych):

zwierzęta, ptactwo i owady, produkty

pochodzenia zwierzęcego, ryby słodkowodne,

produkty słodkowodne pozostałe

kgbez cła
DZIAŁ 45
45PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ
45250. Produkty gospodarki leśnej:

drewno: iglaste, liściaste, egzotyczne;

drzewne produkty uboczne (bez egzotycznych),

materiał do zalesień i zadrzewień:

4521-1 1) żywice i soki roślinnekg 10
2) pozostałekgbez cła
DZIAŁ 46
46UBOCZNE PRODUKTY LEŚNICTWA ORAZ PRODUKTY GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ
4619251. Produkty uboczne z drzew egzotycznych:
4619-1 1) kora z drzew egzotycznych: korkowa,

garbarska itp.

kg 50
4619-2 2) żywice z drzew egzotycznych:
a) żywica "chicle" i jej surogaty

(surowce do produkcji gumy do żucia)

kg 500
b) pozostałekg 10
3) pozostałe: łyka, nasiona, liściekgbez cła
Pozostałe

z 461

252. Uboczne produkty leśnictwa - (oprócz wyżej

wymienionych):

jagody, owoce leśne i grzyby, zioła

dzikorosnące leśne - świeże, produkty

uzyskiwane z chrustu leśnego itp.

kgbez cła
462253. Produkty gospodarki łowieckiej:

zwierzyna odstrzelona, odłowiona (żywa),

zwierzyna chroniona, zwierzęta egzotyczne,

produkty gospodarki łowieckiej, produkty

zwierząt egzotycznych:

1) pióra ptasie zestawione i wyroby z nichkg 500
2) pozostałekgbez cła
DZIAŁ 99
99PRZEDMIOTY W POPRZEDNICH DZIAŁACH NIE SKLASYFIKOWANE
992254. Dokumentacja techniczna i innakgbez cła
993255. Archiwaliakgbez cła
994256. Dzieła sztuki i przedmioty wartości

muzealnej:

9941 1) obrazy olejne, rysunki, pastele,

litografia i plakaty

szt.bez cła
9942 2) rzeźby i posągi:
a) z surowców pospolitychkgbez cła
b) z surowców pozostałychkg 500
9943 3) przedmioty sztuki zdobniczej: meble;

wyroby: ceramiczne, ze szkła, zdobnicze z

metalu, z tkaniny, z innych surowców -

antyki

kgbez cła
9945 4) militaria - antykikgbez cła
9946 5) zbiory przyrodnicze, geologiczne i innekgbez cła
9949 6) przedmioty numizmatyczne (oprócz

wymienionych w poz. 29) i przedmioty

wartości muzealnej pozostałe

kgbez cła
995257. Przedmioty kolekcjonerskie:

znaczki pocztowe i podobne filatelistyczne,

nalepki i inne przedmioty filumenistyczne

kgbez cła
999258. Przedmioty gdzie indziej nie sklasyfikowane:
1) z surowców pospolitychkg 100
2) z surowców pozostałychkg 1.000
UWAGI OGÓLNE
1. Podstawą stosowania taryfy celnej jest

klasyfikacja Systematycznego Wykazu Wyrobów.

2. Za surowce pospolite należy uważać wszystkie

surowce z wyjątkiem: bursztynu, korala

prawdziwego, kości słoniowej, masy perłowej,

szyldkretu, kamieni szlachetnych i

półszlachetnych - naturalnych i syntetycznych,

pereł prawdziwych, szychu prawdziwego oraz

metali szlachetnych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 2

TARYFA CELNA WYWOZOWA

Pozycja taryfy celnej i nazwa towaruCło od wartości w %
1.Wyroby powszechnego użytku z metali nieszlachetnych, jak: naczynia

kuchenne i gospodarcze, nakrycia stołowe, wyroby nożownicze,

galanteria: aparaty do golenia oprócz elektrycznych, zapalniczki,

korkociągi, szczypce itp. drobne przyrządy kuchenne i domowe,

również posrebrzane - oprócz osobno wymienionych:

1) naczynia kuchenne i gospodarcze50
2) nakrycia stołowe i wyroby nożownicze80
3) pozostałe30
2.Nakrycia stołowe srebrne (sztućce) bieżącej produkcji80
3.Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego: pralki i wirówki,

odkurzacze, chłodziarki i zamrażarki domowe, maszyny do szycia,

młynki, miksery, roboty kuchenne wieloczynnościowe - produkcji

krajowej

50
4.Wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie, medalierskie, oprócz

monet (również z kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi -

naturalnymi i syntetycznymi, perłami prawdziwymi):

1) złote, platynowe i z metali platynowych80
2) srebrne, również pozłacane:
a) obrączki, spinki, broszki, klipsy, wisiorki, papierośnice,

łyżeczki z herbami miast itp. drobne wyroby w pojedynczych

egzemplarzach

50
b) pozostałe80
3) z metali nieszlachetnych pokryte i nie pokryte metalami

szlachetnymi

50
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 i pkt 2 lit. b) niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

5.Kamienie szlachetne, półszlachetne - naturalne i syntetyczne; perły prawdziwe50
Uwaga: Wywóz towarów objętych tą pozycją - za pozwoleniem.
6.Maszyny dziewiarskie powszechnego użytku produkcji krajowej30
7.Aparaty i sprzęt fotograficzny oraz wyposażenie: aparaty

fotograficzne, obiektywy wymienne, światłomierze, wizjery, dalmierze,filtry, soczewki, powiększalniki fotograficzne, kopiarki itp.:

bez cła
1) aparaty fotograficzne i powiększalniki - produkcji krajowej50
2) pozostałe80
8.Środki transportu: samochody osobowe, motocykle, skutery, motorowery, wózki dziecięce - produkcji krajowej - oprócz osobno wymienionych:
1) motorowery i wózki dziecięce50
2) pozostałebez cła
9.Rowery:
1) składane80
2) pozostałe50
10.Sprzęt oświetleniowy elektryczny domowy, jak: żyrandole, kinkiety lampy, komplety choinkowe - bieżącej produkcji:
1) komplety choinkowe50
2) pozostały20
11.Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku: odbiorniki radiofoniczne, odbiorniki telewizyjne; gramofony (adaptery) - produkcji krajowej - oprócz osobno wymienionego:
1) odbiorniki radiofoniczne:
a) stereofoniczne50
b) pozostałe20
2) odbiorniki telewizyjne50
3) gramofony (adaptery)80
12.Magnetofony i dyktafony80
13.Środki do prania i mycia, jak: mydła, pasty, płyny, proszki i granulki; wyroby chemii gospodarczej, jak: środki do zmywania i czyszczenia, higieniczno-dezynfekujące, świece, wyroby do pielęgnacji podłóg, obuwia itp.:
1) środki do prania i mycia30
2) wyroby chemii gospodarczej:
a) świece30
b) pozostałebez cła
14.Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne, jak: środki do pielęgnacji jamy ustnej, kosmetyczne do włosów, kosmetyczne do pielęgnacji skóry, upiększające, higieniczno-kosmetyczne; wyroby perfumeryjne itp.40
15.Materiały fotochemiczne i taśmy magnetyczne, jak: płyty, błony, filmy, papiery - fotograficzne nie naświetlone; chemikalia fotograficzne dozowane; taśmy magnetofonowe nie nagrane80
16.Wyroby farmaceutyczne (w postaci leków gotowych):
1) produkcji krajowej:
a) o wartości do 100 zł łączniebez cła
b) o wartości powyżej 100 zł do 1.000 zł łącznie20
c) o wartości powyżej 1.000 zł łącznie80
2) pozostałe80
Uwaga: Wywóz towarów objętych punktem 2 niniejszej pozycji

- za pozwoleniem.

17.Wyroby ze szkła, jak: szkło zwykłe i kryształowe - stołowe i galanteryjne, lustra, szkło gospodarcze, jak: termosy i wkłady do termosów, akwaria, ozdoby choinkowe - oprócz osobno wymienionych:
1) wyroby ze szkła kryształowego:
a) o wartości do 1.000 zł łącznie80
b) o wartości powyżej 1.000 zł łącznie80
2) wyroby ze szkła zwykłego:
a) stołowe i galanteryjne80
b) lustra również w oprawach z materiałów pospolitych20
c) ozdoby choinkowebez cła
d) pozostałe50
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b) niniejszej pozycji - za pozwoleniem.
18.Wyroby ceramiki szlachetnej, jak: naczynia stołowe i galanteria porcelanowa, porcelitowa, fajansowa, naczynia kamionkowe gospodarcze: garnki, makownice, miski, kubki, dzbanki - bieżącej produkcji - oprócz osobno wymienionych80
19.Artykuły papiernicze, jak: zeszyty i bruliony, teczki, bloki, szkicowniki i wkłady do nich, klasery, notesy, karty do gry, bloki listowe, papeteria, albumy, pamiętniki, obicia, tapety, artykuły papiernicze higieniczne - oprócz osobno wymienionych50
20.Wyroby przemysłu włókienniczego i odzieżowego, jak: przędza, włóczka, nici, tkaniny, dzianiny, wyroby plecione, wstążki, taśmy, firanki, tiule, koronki, narzuty, kapy, odzież, bielizna osobista i domowa, nakrycia głowy, wyroby gorseciarskie, szale, rękawiczki, wyroby pończosznicze - oprócz osobno wymienionych:
1) tkaniny i dzianiny bawełniane i bawełnopodobne80
2) bielizna domowa, wyroby gorseciarskie, firanki, koronki80
3) odzież, bielizna osobista, nakrycia głowy, galanteria odzieżowa - dla dzieci do lat 1080
4) narzuty, kapy, namioty50
5) pozostałe30
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 i pkt 3 niniejszej pozycji -

za pozwoleniem.

21.Dywany, chodniki, gobeliny, kilimy:
1) bieżącej produkcji krajowej będące wytworem rzemiosła

artystycznego

20
2) pozostałe80
Uwaga: Wywóz towarów objętych punktem 2 tej pozycji - za

pozwoleniem.

22.Polskie stroje ludowe:
1) kompletnebez cła
2) ich części z materiałów pospolitych - oprócz obuwia i

futrzanych

bez cła
23.Kołdry, pierzyny, poduszki, koce, pledy80
24.Obuwie gumowe i tekstylno-gumowe - wulkanizowane50
25.Obuwie (z wyjątkiem gumowego i tekstylno-gumowego):
1) kierpce, pantofle domowebez cła
2) pozostałe:
a) dla dzieci do lat 1080
b) pozostałe50
Uwaga: Wywóz obuwia objętego pkt 2 lit. a) niniejszej pozycji - za pozwoleniem.
26.Odzież futrzana:80
27.Wyroby skórzane: kaletnicze, galanteryjne - ze skóry i jej substytutów - oprócz osobno wymienionych80
28.Wyroby przemysłu spożywczego, jak: mięso surowe, tłuszcze zwierzęce surowe i topione konsumpcyjne, przetwory mięsne, drób bity, przetwory z drobiu, jaja i przetwory jajowe, ryby: mrożone, solone i w przetworach, trany, kawior, przetwory mleczarskie: mleko, śmietana, śmietanka, mleko skondensowane, w proszku, sery, masło, mąka, kasze, płatki zbożowe, makaron, pieczywo, wyroby ciastkarskie, cukier, drożdże, krochmale, przetwory owocowe, warzywne, grzybowe (w tym suszone owoce, warzywa, grzyby), piwo, tłuszcze roślinne jadalne, cukierki, czekolada, kakao, wyroby wschodnie (chałwa, nugat, wyroby grylażowe), koncentraty spożywcze (w tym miód sztuczny), odżywcze wyroby spożywcze, mieszanki kawy zbożowej zwykłe i aromatyzowane, herbata, kawa naturalna: palona, mielona i w ekstraktach, przyprawy korzenne naturalne, tytoń i wyroby tytoniowe - oprócz osobno wymienionych:
1) tytoń i wyroby tytoniowe30
2) pozostałe80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 2 niniejszej pozycji - za pozwoleniem.
29.Miód pszczeli50
30.Pierze i puch80
31.Wyroby spirytusowe czyste i gatunkowebez cła
32.Wyroby winiarskie (wina, miód pitny)bez cła
33.Produkty upraw polowych i łąkowych, ogrodnictwa i sadownictwa, jak: ziarna i nasiona zbóż, warzyw, roślin oleistych, motylkowych, traw; warzywa, grzyby, owoce - świeże; rośliny ozdobne - oprócz osobno wymienionych50
34.Kwiaty cięte, zieleń cięta, wieńcebez cła
35.Wydawnictwa periodyczne (bieżącej produkcji w pojedynczych egzemplarzach każdego numeru, chociażby skompletowane i oprawione)bez cła
36.Wydawnictwa nieperiodyczne:
1) książki, wydawnictwa albumowe, katalogi, cenniki, nuty -

w pojedynczych egzemplarzach poszczególnych tytułów:

a) bieżącej produkcjibez cła
b) pozostałe50
2) reprodukcje poligraficzne, jak: pocztówki, reprodukcje

obrazów, rysunków - również w oprawach z materiałów

pospolitych; plakaty

bez cła
Uwaga: Wywóz towarów objętych punktem 1 lit. b) niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

37.Rysunki i fotografiebez cła
38.Instrumenty muzyczne, jak: skrzypce, altówki, wiolonczele, basy, kontrabasy, gitary, mandoliny, banjo, instrumenty dęte i perkusyjne, akordeony, harmonie, harmonijki ustne, instrumenty muzyczne elektronowe i elektromechaniczne80
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją innych niż bieżącej produkcji krajowej - za pozwoleniem.
39.Taśma magnetofonowa nagrana, płyty gramofonowe, karty pocztówkowe dźwiękowe:
1) taśma magnetofonowa nagranabez cła
2) płyty gramofonowe wolnoobrotowe20
3) płyty gramofonowe inne i karty pocztówkowe dźwiękowebez cła
Uwaga: Za płyty wolnoobrotowe należy uważać płyty o ilości

obrotów poniżej 70 na minutę.

40.Obrazy malowane na płótnie, korze, brystolu, pergaminie, szkle, metalu lub innym materiale; grafika artystyczna, witraże, mozaiki, kolaże (collage) - również w oprawach z materiałów pospolitych; ikony, również zaopatrzone w tzw. "koszulki" metalowe:
1) bieżącej produkcji o wartości sztuki do 5.000 złbez cła
2) inne i bieżącej produkcji o wartości sztuki powyżej

5.000 zł

50
Uwaga: Wywóz towarów objętych punktem 2 niniejszej pozycji

- za pozwoleniem.

41.Znaczki pocztowe i podobne filatelistyczne, jak: znaczki pocztowe stemplowane i nie stemplowane, koperty i karty pierwszego dnia obiegu, całostki; wydawnictwa okolicznościowe filatelistyczne, jak: czarnodruki, nalepki:
1) znaczki pocztowe filatelistyczne polskie wydane po 1950

r. - w ilości do 50 szt.

bez cła
2) znaczki pocztowe filatelistyczne polskie wydane po 1950

r. - w ilości większej niż 50 szt., inne znaczki

pocztowe i podobne filatelistyczne

50
Uwaga: Wywóz towarów objętych punktem 2 niniejszej pozycji

- za pozwoleniem.

42.Nalepki filumenistyczne w ilości do 100 szt.bez cła
43.Wyroby pamiątkarskie, dekoracyjne, sztuczna biżuteria - oprócz osobno wymienionych:
1) z bursztynu80
2) z drewna, z porcelany, kamionki i innych mas glinianych,

z łyka, słomy, z papieru, wikliny, z metali pospolitych,

ze skóry, z tkanin, wełny, tworzyw sztucznych itp.

materiałów pospolitych, jak: bieżniki, krajki ludowe,

pasy dekoracyjne tzw. "słuckie", powłoczki dekoracyjne

na poduszki, serwety i serwetki dekoracyjne, maty,

makatki, hafty, kasety ozdobne, świeczniki, lichtarze,

statuetki, klamry i inne wyroby - bieżącej produkcji

będące wytworem rzemiosła artystycznego

bez cła
44.Dzieła sztuk plastycznych z materiałów pospolitych wywożone przez ich twórcówbez cła
45.Maszynopisy i rękopisybez cła
46.Żelazka elektryczne, lornetki80
47.Towary bieżącej produkcji z materiałów pospolitych, oprócz monet i towarów wymienionych w pozycjach 1 do 46, wywożone:
a) w przesyłkach pocztowych, jeżeli wartość tych towarów nie przekracza 200 złbez cła
b) w przesyłkach pocztowych, jeżeli wartość tych towarów przekracza 200 zł a nie przekracza 1.000 zł, w innych przesyłkach, jeżeli wartość tych towarów nie przekracza 1.000 zł50
48.Towary nie objęte pozycjami 1 do 4750
Uwaga: Wywóz towarów objętych tą pozycją - za pozwoleniem.
49Towary wywożone w ilości lub wartości większej niż podane w

pozycjach 1 do 46 oraz towary objęte pozycjami 1 do 48 wywożone w ilościach wskazujących na handlowy charakter przesyłki

80
Uwaga: Wywóz towarów objętych tą pozycją - za pozwoleniem.
UWAGA OGÓLNA: Za materiały (surowce) pospolite należy uważać

wszystkie materiały z wyjątkiem: bursztynu,

korala prawdziwego, kości słoniowej, masy

perłowej, szyldkretu, kamieni szlachetnych i

półszlachetnych, szychu prawdziwego oraz

złota, srebra, platyny i metali platynowych.

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 lutego 1975 r. (Dz.U.75.6.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1975 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 lutego 1975 r. (Dz.U.75.6.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1975 r.