Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.20.167

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lipca 1970 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia ceł na towary wywożone za granicę.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie ustanowienia ceł na towary wywożone za granicę (Dz. U. Nr 18, poz. 120) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przy wymierzaniu cła od wartości, wartość ustala urząd celny posiłkując się w miarę możliwości przedstawionymi przez stronę rachunkami lub innymi dokumentami albo świadectwami rzeczoznawców.";

2) w taryfie celnej stanowiącej załącznik do powyższego rozporządzenia wprowadza się zmiany niektórych pozycji, wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1970 r.

ZAŁĄCZNIK

Pozycja taryfy celnej i nazwa towaruPodstawa wymiaru cła
Jednostka miary towaruCło od jednostki miary towaru w złotych
123
20. Mięso i przetwory mięsneod wartoścido 200%
26. Czekolada i wyroby z czekoladyod wartoścido 200%
29. Kawa i ekstrakty kawowe, herbata, kakaood wartoścido 200%
33. Włosie z grzywy i ogona, szczecina -

wyroby z nich

1 kg750
34. Pierze, puch - z bezpośrednim

opakowaniem

od wartości200%
35. Kołdry, pierzyny, poduszkiod wartości200%
36. Wyroby porcelanoweod wartoścido 200%
39. Naczynia i wyroby ze szkła:
1) kryształowegood wartoścido 200%
2) innego niż kryształowe: szlifowane,

malowane, rżnięte, matowane,

barwione, polerowane, z wytrawionymi

wzorami, srebrzone, złocone oraz

wyroby choinkowe itp.

od wartości100%
Uwaga do poz. 20, 26, 29, 36 i 39 pkt 1:

Wywóz towarów objętych tymi pozycjami -

za pozwoleniem wywozu.

Uwaga do poz. 43: Papier światłoczuły

techniczny oraz papier do odbitek

fotograficznych kolorowych - za

pozwoleniem wywozu.

56. Tkaniny, materiały dziane, plecione,

wstążki, taśmy

od wartości200%
57. Dywany, kilimy, makatyod wartoścido 200%
58. Narzuty, kapy, pledy, koce, portiery,

serwety, serwetki dekoracyjne

od wartoścido 200%
Uwaga do poz. 57 i 58: Wywóz towarów

objętych tymi pozycjami - za pozwoleniem

wywozu.

Uwaga do poz. 61: Bielizna pościelowa,

stołowa, ręczniki - wywóz tych towarów

za pozwoleniem wywozu.

od wartoścido 200%
72. Nakrycia stołowe, wyroby nożownicze oraz

drobne wyroby z metali pospolitych do

użytku domowego i osobistego

od wartości200%
Uwaga do poz. 72: Przedmioty objęte tą

pozycją pokryte metalami szlachetnymi

podlegają cłu z dodatkiem 100%.

76. Odbiorniki radiowe produkcji krajowej:
1) tranzystorowe:
a) z UKFod wartości200%
b) inneod wartości20%
2) lampoweod wartości10%
Uwaga do poz. 76: Wywóz towarów objętych

pkt 1a) tej pozycji - za pozwoleniem

wywozu.

92. Wyroby ze srebra, również pozłacane,

oprócz monet i medali

od wartoścido 200%
Uwaga do poz. 92, 95 i 96: Wywóz towarów

objętych tymi pozycjami - za pozwoleniem

wywozu.

99. Towary wywożone w ilościach większych

niż podane w poszczególnych pozycjach od

1 do 96, jak również towary nie objęte

pozycjami 1 do 98, w tym także bony

Banku Polska Kasa Opieki S.A.

od wartoścido 200%
Uwaga do poz. 99: Wywóz towarów objętych

tą pozycją - za pozwoleniem wywozu.