Ustalenie wykazu organizacji społecznych, które mogą zgłosić udział swego przedstawiciela w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 1969 r.
w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych, które mogą zgłosić udział swego przedstawiciela w postępowaniu karnym.

Na podstawie art. 81 § 2 Kodeksu postępowania karnego oraz art. VI § 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego zarządza się, co następuje:
Organizacjami społecznymi, które mogą zgłosić udział swego przedstawiciela w postępowaniu karnym, są: związki zawodowe, Liga Kobiet, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Młodzieży Wiejskiej, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Naczelna Organizacja Techniczna oraz Koła Młodzieży Wojskowej i Organizacja Rodzin Wojskowych.
1.
Organizacja społeczna wymieniona w § 1 może zgłosić udział swego przedstawiciela w postępowaniu karnym, jeżeli zachodzi potrzeba obrony interesu społecznego objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności w sprawach dotyczących ochrony mienia społecznego lub praw obywateli.
2.
Przedstawiciela wyznacza to ogniwo organizacji społecznej, w którego działalności oskarżony uczestniczy albo które działa w instytucji państwowej lub społecznej, w której oskarżony jest zatrudniony, lub na terenie jego miejsca zamieszkania, albo na którego terenie działania zostało popełnione przestępstwo, chyba że organizacja uzna za celowe wyznaczenie ogniwa innego. Przedstawiciela może wyznaczyć również ogniwo organizacji społecznej działającej w jednostce wojskowej, w której oskarżony pełni czynną służbę wojskową.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.