Ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 1 (zdanie drugie) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.2.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 1996 r.

UCHWAŁA
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 13 grudnia 1995 r.
dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 1 (zdanie drugie) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie:

przewodniczący: A. Zoll - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Z. Czeszejko-Sochacki, T. Dybowski, L. Garlicki (sprawozdawca), S. Jaworski, K. Kolasiński, W. Łączkowski, F. Rymarz (sprawozdawca), J. Skórzewska-Łosiak, W. Sokolewicz, J. Trzciński, B. Wierzbowski

po rozpoznaniu w dniach 3 i 30 października, 29 listopada oraz 6 i 13 grudnia 1995 r. w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470, z 1993 r. Nr 47, poz. 213, z 1994 r. Nr 122, poz. 593 i z 1995 r. Nr 13, poz. 59) wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 1995 r. o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni:

1)
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) poprzez przyjęcie, że ten przepis, wyłączając stosowanie do spółek publicznej radiofonii i telewizji przepisów kodeksu handlowego w zakresie uregulowanym w art. 27-30 ustawy, wyłącza również stosowanie przepisów tego kodeksu do odwołania członków rad nadzorczych w spółkach publicznej radiofonii i telewizji,
2)
art. 28 ust. 1 (zdanie drugie) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji poprzez przyjęcie, że przepis ten, upoważniający Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Ministra Finansów do powoływania członków rad nadzorczych w spółkach publicznych radiofonii i telewizji, nie zezwala tym organom na odwoływanie członków rad nadzorczych w okresie kadencji,

ustalił:

1.
Art. 26 ust. 4 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) nie może być rozumiany jako dający walnym zgromadzeniom spółek akcyjnych, o których mowa w art. 26 ust. 1-3 tej ustawy, uprawnienie do odwoływania członków rad nadzorczych w tych spółkach akcyjnych.
2.
Art. 28 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) nie może być rozumiany jako dający Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji bądź Ministrowi Finansów uprawnienie do odwoływania członków rad nadzorczych w spółkach akcyjnych, o których mowa w art. 26 ust. 1-3 tej ustawy.