Art. 18. - Usprawnienie procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Dz.U.2022.1846 - OpenLEX

Art. 18. - Usprawnienie procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1846

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  18. 

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514, 1270 i 1370) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Mienie nabyte przez Krajowy Ośrodek ze środków własnych stanowi jego własność.";

2)
w art. 20 w ust. 5 wyraz "Centrali" zastępuje się wyrazami "biura Krajowego Ośrodka";
3)
w art. 23c pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 32a ust. 1 w zakresie obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego oraz nabywania nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa;";

4)
w art. 24 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wniesienia mienia lub jego części do spółki prawa handlowego, w szczególności Spółki Celowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i 1846), oraz spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, której powierzono zadania związane z gospodarowaniem Zasobem, o którym mowa w art. 2 pkt 13 tej ustawy;";

5)
w art. 29:
a)
w ust. 3b:
w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, którzy zbyli nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym lub zostali wywłaszczeni na cele określone w tej ustawie, oraz osoby, które utraciły status rolnika indywidualnego w wyniku zbycia nieruchomości na cele określone w tej ustawie lub zostały wywłaszczone na te cele.",

b)
po ust. 3bd dodaje się ust. 3be w brzmieniu:

"3be. Krajowy Ośrodek może zastrzec, że rolnik indywidualny albo osoba, która utraciła status rolnika indywidualnego, o których mowa w ust. 3b pkt 8, nie mogą brać udziału w więcej niż jednym przetargu określonym w ust. 3b pkt 8, w przypadku gdy w jednym z tych przetargów:

1) rolnik ten albo osoba, która utraciła status rolnika indywidualnego, zostali wyłonieni jako kandydat na nabywcę albo

2) małżonek tego rolnika albo osoby, która utraciła status rolnika indywidualnego, został wyłoniony jako kandydat na nabywcę.";

6)
art. 32a otrzymuje brzmienie:

"Art. 32a. 1. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydaną na uzasadniony wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, może:

1) obejmować lub nabywać, a na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - obejmuje lub nabywa, odpłatnie albo nieodpłatnie akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego,

2) nabywać, a na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - nabywa, odpłatnie albo nieodpłatnie nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego

- na własność Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego realizacja zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej, rozwoju obszarów wiejskich oraz wspierania rozwoju sektora rolno-spożywczego.

2. Odpłatne objęcie lub nabycie akcji lub udziałów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje po cenie odpowiadającej wartości rynkowej tych akcji lub udziałów, uwzględniającej ich obciążenia.

3. Odpłatne nabycie nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może nastąpić po cenie wyższej niż ustalona zgodnie z art. 30, pomniejszonej o kwotę równą wartości obciążeń nieruchomości.".