[Przeznaczenie w 2022 r. części nadwyżki środków finansowych Zasobu na inne zadania] - Art. 23c. - Gospodarowanie... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 23c. - [Przeznaczenie w 2022 r. części nadwyżki środków finansowych Zasobu na inne zadania] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  23c.  6 [Przeznaczenie w 2022 r. części nadwyżki środków finansowych Zasobu na inne zadania]

 W roku 2022 kwoty 500 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu, ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r., pozostającej po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek, nie wpłaca się do budżetu państwa i przeznacza się na zadania wynikające z:

1)
art. 24 ust. 10 w zakresie udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych;
2) 7
 art. 32a ust. 1 w zakresie obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego oraz nabywania nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa;
3)
art. 4b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także obejmowania i nabywania na własność Skarbu Państwa akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli wymaga tego realizacja zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.
6 Art. 23c dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1270) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 czerwca 2022 r.
7 Art. 23c pkt 2 zmieniony przez art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1846) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 września 2022 r.