[Nabywanie przez Krajowy Ośrodek nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstw na własność... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 32a. - [Nabywanie przez Krajowy Ośrodek nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstw na własność Skarbu Państwa] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  32a.  16 [Nabywanie przez Krajowy Ośrodek nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstw na własność Skarbu Państwa]
1. 
Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydaną na uzasadniony wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, może:
1)
obejmować lub nabywać, a na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - obejmuje lub nabywa, odpłatnie albo nieodpłatnie akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego,
2)
nabywać, a na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - nabywa, odpłatnie albo nieodpłatnie nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego

- na własność Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego realizacja zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej, rozwoju obszarów wiejskich oraz wspierania rozwoju sektora rolno-spożywczego.

2. 
Odpłatne objęcie lub nabycie akcji lub udziałów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje po cenie odpowiadającej wartości rynkowej tych akcji lub udziałów, uwzględniającej ich obciążenia.
3. 
Odpłatne nabycie nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może nastąpić po cenie wyższej niż ustalona zgodnie z art. 30, pomniejszonej o kwotę równą wartości obciążeń nieruchomości.
16 Art. 32a zmieniony przez art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1846) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 września 2022 r.