Art. 150. - [Nielegalne prowadzenie działalności] - Usługi płatnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.30 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  150.  [Nielegalne prowadzenie działalności]
1. 
Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
2. 
Tej samej karze podlega, kto, nie będąc uprawnionym, używa w nazwie (firmie) lub do określenia wykonywanej działalności gospodarczej albo w reklamie określeń "usługi płatnicze", "wydawanie pieniądza elektronicznego", "instytucja płatnicza", "mała instytucja płatnicza", "biuro usług płatniczych", "instytucja pieniądza elektronicznego" albo "oddział zagranicznej instytucji płatniczej".
3. 
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w imieniu lub w interesie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.