Upoważnienie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1720

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248 i 1696) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych:
1)
operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
2)
operatora maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych;
3)
montera rusztowań.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).