Upoważnienie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.603

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 20 marca 2023 r.
w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny do uznawania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych:
1)
operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
2)
operatora maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych;
3)
montera rusztowań.
Traci moc rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. poz. 1720).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).