Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.64.427

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 20 lipca 1920 roku
w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do częściowego przekazania władzy wykonawczej władzom wojskowym.

Art.  1.

W wypadku wojennego zagrożenia obszarów państwa upoważnia się Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Ministra Spraw Wojskowych do przekazywania na obszarach zagrożonych władzy wykonawczej w przedmiocie zabezpieczenia i utrzymania porządku i spokoju publicznego oraz do wydawania nakazów i zakazów, zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa Państwa i wojska dowódcom wojskowym.

Rada Ministrów władną będzie uchylać rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przekazaniu władzy wykonawczej dowódcom wojskowym.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na czas trwania wojny.