Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.67.457

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 31 lipca 1920 r.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie uprawnień władz wojskowych w zakresie powoływania ludności do osobistych i rzeczowych świadczeń wojennych tudzież w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Na podstawie art. 2, rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 20 lipca r. b. (Dz. U. № 64, poz. 427), ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych z dn. 11 kwietnia 1919 r. (Dz. U. № 32,. poz. 264 i № 86, poz. 470), rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 15 lipca r. b. (Dz. U. № 62, poz. 407), tudzież ustawy o osobistych świadczeniach wojennych z dn. 25 lipca 1919 r. (Dz. U. № 67, poz. 401), zarządza się co następuje:
Art.  1.

Na obszarach, uznanych przez Ministerstwo Spraw Wojskowych za zagrożone pod względem wojennym, z chwilą przekazania na powyższych obszarach władzy wykonawczej w zakresie przewidzianym art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 20 lipca r. b. Dowódcą Wojskowym może być mianowany gubernator wojskowy.

Art.  2.

Gubernatorowi wojskowemu względnie przewidzianym w art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 20 lipca r. b. (Dz. U. № 64 poz. 427), Dowódcom Wojskowym przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo bezpośredniego wydawana nakazów rekwizycyjnych odnośnie do rzeczowych świadczeń wojennych w zakresie przewidzianym w art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa (Dz. U. № 62, poz. 407);
2) prawo powoływania ludności do osobistych świadczeń wojennych w myśl art. 9 ustawy z dn. 25 lipca 1919 r. (Dz. U. № 67, poz. 401), tudzież art. 5 rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy (Dz. U. № 64, poz. 428);
3) prawo wydawania poleceń w sprawach, dotyczących bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, miejscowym władzom administracyjnym; władze te obowiązane są polecenia te natychmiast wykonywać w zakresie przysługujących im kompetencji.
Art.  3.

Celem uzgodnienia czynności gubernatora wojskowego względnie przewidzianych w art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 20 lipca r. b. (Dz. U. № 64, poz. 427), Dowódców Wojskowych z działalnością władz administracyjnych oraz ustalenia należytej łączności mianowany będzie przy. gubernatorze wojskowym względnie Dowódcy Wojskowym przez Ministra Spraw Wewnętrznych Komisarz Cywilny.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, dn. 31 lipca 1920 r.