§ 9. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. - Dz.U.1973.36.213 - OpenLEX

§ 9. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  9.
1.
Pracownikom szkół wyższych przysługują dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości:
1)
200 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości,
2)
350 zł przy drugim stopniu szkodliwości,
3)
500 zł przy trzecim stopniu szkodliwości.
2.
Wykaz prac, których wykonywanie stanowi podstawę do przyznania dodatku, o którym mowa w ust. 1, z oznaczeniem ich stopnia szkodliwości oraz szczegółowe zasady wypłaty dodatków określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i zainteresowanymi ministrami oraz zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.