Unieważnienie zarządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 30 listopada 1919 r. w sprawie nadania Spółce Akcyjnej "Len Kresowy" wyłącznego prawa wywozu lnu, szczeciny i włosia z obrębu Ziem Wschodnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.63.391

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1921. r.
o unieważnienie zarządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 30 listopada 1919 r. w sprawie nadania Spółce Akcyjnej "Len Kresowy" wyłącznego prawa wywozu lnu, szczeciny i włosia z obrębu Ziem Wschodnich.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnyrn pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
Unieważnia się wydane dla przywileju grupy osób z pokrzywdzeniem interesów Skarbu Państwa zarządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 30 listopada 1919 r. L. 19222/348 (Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z r. 1919 № 43 poz. 518) w sprawie nadania Spółce Akcyjnej "Len Kresowy" wyłącznego prawa wywozu z obrębu Ziem Wschodnich lnu, szczeciny i włosia.
Celem uporządkowania stosunków, wypływających z tego unieważnienia, zarządza się obliczenie i wydanie z funduszów Spółki Skarbowi Państwa całego uzyskanego z wywozu zagranicę lnu, szczeciny i włosia, czystego zysku ponad 15°/o (w stosunku rocznym) od kapitału akcyjnego Spółki.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i z Ministrem-Spraw Wewnętrznych.