§ 2. - Unieważnienie zarządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 30 listopada 1919 r. w sprawie nadania Spółce Akcyjnej "Len Kresowy" wyłącznego prawa wywozu lnu, szczeciny i włosia z obrębu Ziem Wschodnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.63.391

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1921 r.
§  2.
Celem uporządkowania stosunków, wypływających z tego unieważnienia, zarządza się obliczenie i wydanie z funduszów Spółki Skarbowi Państwa całego uzyskanego z wywozu zagranicę lnu, szczeciny i włosia, czystego zysku ponad 15°/o (w stosunku rocznym) od kapitału akcyjnego Spółki.