Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.56.347

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 9 lipca 1920 r.
w przedmiocie udzielenia Rządowi pełnomocnictw do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi.

Art.  1.

Udziela się Rządowi na przeciąg jednego roku pełnomocnictwa do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, mających na celu regulację obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi.

Art.  2.

Rozporządzenia rządowe, wymienione w art. 1 dotyczyć mogą porządku ustalenia powszechnie obowiązującej skali przerachowania walut zagranicznych na marki polskie, warunków nabywania, posiadania, przechowywania i gromadzenia walut i dewiz zagranicznych, obrotu niemi oraz przewozu ich przez granicę, obrotu zagranicznego marek polskich, jakoteż organizacji nadzoru nad całokształtem obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi

Art.  3.

Osoby, winne wykroczenia przeciwko postanowieniom i zakazom, zawartym w rozporządzeniach rządowych, wymienionych w art. 1 i 2, oprócz konfiskaty sum pieniężnych, pozostających w związku z wykroczeniem, ulegają karze:

a) na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej i pruskiej-więzienia do jednego roku i grzywny do stu tysięcy marek, lub jednej z tych kar;
b) na obszarze b. dzielnicy austrjackiej-aresztu lub aresztu ścisłego do jednego roku i grzywny do stu tysięcy marek, lub jednej z tych kar.

Takim samym karom ulegną osoby, winne usiłowanie tych wykroczeń, lub udziału w nich.

Art.  4.

Osoby, skazane na karę w myśl art. 3, można wyrokiem właściwego sądu (art. 5) pozbawić na przeciąg czasu do lat trzech prawa prowadzenia handlu lub zarządzania przedsiębiorstwem albo też zajmowania się pośrednictwem handlowem.

Art.  5.

Do orzekania kar w zakresie, przewidzianym w art. 3 i 4, powołuje sie:

a) na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej sądy pokoju,
b) na obszarze b. dzielnic austrjackiej i pruskiej sądy powiatowe.
Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  7.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, na obszarze zaś b. dzielnicy pruskiej - Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości.