Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.108.714

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 listopada 1920 r.
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie zmiany art. 15 rozporządzenia o ograniczeniu obrotu dewizami i walutami zagranicznemi.

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku (Dz. Ust. R. P. № 56 z roku 1920 poz. 347) i w uzupełnieniu rozporządzenia z d. 7 sierpnia 1920 r. o ograniczeniu obrotu dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. Ust. R. P. № 73 z roku 1920 poz. 105), zarządza się co następuje:
Art.  1.

Art. 15 rozporządzenia z d. 7 sierpnia 1920 r. otrzymuje następujące brzmienie: "Przekroczenie powyższych przepisów pociąga za sobą następstwa, przewidziane w protokułach 3 i 4 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. w przedmiocie udzielenia Rządowi pełnomocnictw to wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi (Dzien. Ust. R. P. z 1920 r. №56 poz. 347)".

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.