Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.51.318

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 2 maja 1921 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1921 roku w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. Ust. № 18 z 1921 roku, poz. 105).

Na mocy ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku w przedmiocie udzielenia Rządowi pełnomocnictw do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi zarządza się co następuje:
§  1. Punkt 2 art. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 stycznia 1921 roku w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. Ust. № 18 z 1921 r. poz. 105) otrzymuje brzmienie następujące:

"2) w Łodzi - dla obszaru województwa Łódzkiego."

§  2. Art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia uzupełnia się następującym (ósmym) punktem:

"8) w Sosnowcu - dla obszaru województwa Kieleckiego."

§  3. Punkt 2 art. 2 rozporządzenia z dn. 15 stycznia 1921 roku otrzymuje brzmienie następujące:

"2) wykonanie nadzoru, ustanowionego na podstawie art. 3 i 9 ustawy z 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany (Dz. Ust. № 30 z 1920 r. poz. 175), nad wszystkiemi instytucjami finansowemi, w zakresie spraw, objętych rozporządzeniem o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi przez dokonywanie rewizji tych instytucji."

§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.