Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2021 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.

Rozdział  14

Tryb udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  56. 
1.  Agencja w celu wyłonienia projektów do wsparcia ogłasza na swojej stronie internetowej konkurs, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) rodzaj projektów podlegających wsparciu;
2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie;
3) województwa, o których mowa w § 26 ust. 10 - w przypadku ogłoszenia o konkursie w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego;
4) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów;
5) poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
6) maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile taka została ustalona;
7) kryteria wyboru projektów;
8) termin rozstrzygnięcia konkursu;
9) wzór wniosku o udzielenie wsparcia;
10) termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie wsparcia;
11) wzór umowy o udzielenie wsparcia;
12) informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy i warunkach, na jakich są wnoszone.
3.  Agencja w dniu ogłoszenia konkursu zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie zawierającą co najmniej elementy określone w ust. 2 pkt 1-4 oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.
4.  Agencja udziela wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z obowiązującymi kryteriami wyboru projektów.
5.  Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.
§  57.  Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30-30i oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
§  58. 
1.  Pomoc finansowa może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 44 ust. 3 zdanie pierwsze w związku z art. 45 rozporządzenia Komisji 37  , z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej.
2.  Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Pomoc de minimis, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, 5 i 7, może być udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.
37 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.