Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2021 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 2

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1475) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej:
1) w ramach działań określonych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013:
a) 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej,
b) 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP,
c) 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,
d) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
e) 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,
f) 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,
g) 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną,
h) 6.1 Paszport do eksportu,
i) 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych;
2) na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia określonej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
3) (uchylony).
2.  Pomoc finansowa może być udzielana:
1) przedsiębiorcom;
2) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności;
3) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego.
3.  Pomoc finansowa nie może być:
1) udzielona mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.) 3  , zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji";
2) udzielona przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 4 ;
3) udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.
4.  Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:
1) produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych;
2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
5.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy finansowej:
1) udzielanej na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
6.  Pomoc finansowa jest udzielana na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową w formie:
1) bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem";
2) (uchylony);
3) finansowania kosztów usług świadczonych przez wykonawców bezpłatnie.
7.  Przez wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą finansową rozumie się:
1) wydatki określone w rozporządzeniu, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem lub innowacyjnym przedsięwzięciem niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podmiotom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług;
2) wydatki rozliczane za pomocą kwoty ryczałtowej pokrywającej w całości koszty projektu, w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 oraz w § 47 ust. 1.
8.  Wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą finansową poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.
9.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) środkach trwałych - należy przez to rozumieć środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089);
2) wartościach niematerialnych i prawnych - należy przez to rozumieć wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
4) dniu rozpoczęcia realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji; nie stanowią rozpoczęcia realizacji inwestycji czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności studia wykonalności, usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji, w tym analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne) oraz przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy;
5) leasingu - należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, włączonych do porządku prawnego Unii Europejskiej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.);
6) szkoleniu specjalistycznym - należy przez to rozumieć szkolenie, o którym mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji 5  ;
7) szkoleniu ogólnym - należy przez to rozumieć szkolenie, o którym mowa w art. 38 pkt 2 rozporządzenia Komisji 6  ;
8) wynalazku, wzorze użytkowym oraz wzorze przemysłowym - należy przez to rozumieć wynalazek, wzór użytkowy oraz wzór przemysłowy, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776);
9) badaniach przemysłowych - należy przez to rozumieć badania przemysłowe, o których mowa w art. 30 pkt 3 rozporządzenia Komisji 7  ;
10) pracach rozwojowych - należy przez to rozumieć eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 30 pkt 4 rozporządzenia Komisji 8  ;
11) produkcie rolnym - należy przez to rozumieć produkt rolny, o którym mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji 9  ;
12) przetwarzaniu produktu rolnego - należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji 10  ;
13) obrocie produktem rolnym - należy przez to rozumieć obrót, o którym mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji 11  ;
14) pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji - należy przez to rozumieć osobę, która w dniu rozpoczęcia szkolenia spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a) pozostaje bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem przez okres ostatnich sześciu miesięcy,
b) nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego lub równoważnego odpowiadającego poziomowi ISCED 3 określonemu zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED) ani wykształcenia powyżej poziomu ISCED 3,
c) ukończyła 50. rok życia,
d) jest osobą samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub samotnie mającą na utrzymaniu osobę zależną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543),
e) wykonuje pracę w branży lub zawodzie, w którym różnica między liczbą zatrudnionych kobiet i liczbą zatrudnionych mężczyzn jest o co najmniej 25% wyższa niż przeciętna różnica tych liczb we wszystkich sektorach gospodarki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, i należy do płci mniej licznej,
f) jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;
15) pracowniku niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji 12  ;
16) współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego - należy przez to rozumieć rozwój międzynarodowej współpracy powiązania kooperacyjnego z partnerami zagranicznymi oraz podnoszenie kwalifikacji uczestników powiązania kooperacyjnego;
17) organizacji badawczej - należy przez to rozumieć organizację, o której mowa w art. 30 pkt 1 rozporządzenia Komisji 13  ;
18) (uchylony);
19) (uchylony);
20) wykonawcy - należy przez to rozumieć podmiot wybrany przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, w ramach realizowanego przez Agencję projektu systemowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475).

Rozdział  2

Przepisy wspólne 

§  2.  Wsparcie:
1) w zakresie inwestycji dla przedsiębiorców w ramach działań:
a) 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,
b) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
c) 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w przypadku określonym w § 36

- stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 14  ;

2) w zakresie inwestycji dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 15  ;
3) dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców:
a) w zakresie kosztów praw własności przemysłowej w ramach działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, z zastrzeżeniem wydatków określonych w § 8 ust. 1 pkt 11, stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 33 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 16  ,
b) w zakresie usług doradczych w ramach działań:
3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP,
4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,
4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w przypadku określonym w § 39
stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 26 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 17  ;
4) w zakresie usług doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 26 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 18  ;
5) na badania przemysłowe lub prace rozwojowe w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w przypadku określonym w § 37 stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 31 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 19  ;
6) na szkolenia w ramach działań:
a) 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,
b) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
c) 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w przypadku określonym w § 40

- stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, sekcji 8 rozdziału II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 20 .

§  3.  (uchylony).
§  4.  Wsparcie, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2, podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji 21 .
§  5.  Wsparcie, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. b oraz pkt 4, podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji 22 .
§  6.  Wsparcie, o którym mowa w § 2 pkt 6, podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. g rozporządzenia Komisji 23 .
§  7.  Wsparcie, o którym mowa w § 2, nie może być udzielane na realizację projektu w zakresie działalności gospodarczej:
1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.);
2) związanej z produkcją podstawową produktów rolnych;
3) związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy:
a) wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub
b) przyznanie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;
4) w sektorze węglowym w rozumieniu decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24);
5) w sektorze hutnictwa żelaza i stali, w przypadku pomocy regionalnej;
6) w sektorze budownictwa okrętowego, w przypadku pomocy regionalnej;
7) w sektorze włókien syntetycznych, w przypadku pomocy regionalnej.
§  8. 
1.  Pomoc finansowa uzyskana przez:
1) przedsiębiorców na wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym w ramach działań:
a) 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP,
b) 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,
c) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
d) 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną,
2) przedsiębiorców na wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
3) mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej,
4) przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy w zakresie analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,
5) przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy w zakresie usług doradczych w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,
6) koordynatora powiązania kooperacyjnego, o którym mowa w § 31 ust. 3, w ramach wsparcia na wczesną fazę rozwoju w zakresie wydatków, o których mowa w § 32 ust. 4-7, oraz w ramach wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków, o których mowa w § 38 ust. 1 i § 41 ust. 1, w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,
7) przedsiębiorców funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na wczesną fazę rozwoju, o których mowa w § 32 ust. 5 i ust. 7 pkt 9 i 10, oraz wydatków na rozwój powiązania, o których mowa w § 41 ust. 1, oraz w zakresie korzystania z usług innych niż doradcze, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i środków trwałych nabytych lub wytworzonych w ramach projektu przez koordynatora powiązania kooperacyjnego, o którym mowa w § 31 ust. 3, w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,
8) przedsiębiorców w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,
9) mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu,
10) mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie wydatków, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 10,
11) mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną w zakresie:
a) wydatków, o których mowa w § 47 ust. 5 pkt 7 i 8,
b) prowadzenia postępowania wyłącznie przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej została zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia, w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z tym postępowaniem wymienionych w § 47 ust. 5,
12) mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

- stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013".

2.  (uchylony).
3.  Pomoc de minimis może być udzielona jednemu przedsiębiorcy, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro.
4.  Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, o której mowa w ust. 3, przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.
5.  Pomoc de minimis nie może być udzielona na działalność:
1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000;
2) związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
3) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli:
a) wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
b) przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
4) w sektorze węglowym w rozumieniu decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla.
6.  Pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.
§  9.  Pomoc publiczna podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy dla danego przeznaczenia pomocy. Pomoc de minimis, której nie przyznano w odniesieniu do konkretnych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową lub której nie można przypisać do takich kosztów, można łączyć z inną pomocą publiczną przyznaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji lub zgodnie z decyzją przyjętą przez Komisję Europejską.

Rozdział  3

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz innowacyjności wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  10. 
1.  Agencja może udzielić wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej z przeznaczeniem na:
1) identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez:
a) przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego,
b) analizę rynku rozwiązania innowacyjnego, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;
2) prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym;
3) dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku działań określonych w pkt 1 i 2 przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce.
2.  Wsparcie na inicjowanie działalności innowacyjnej może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami, na które udzielono wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej;
2) ma niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii;
3) zapewnia świadczenie usług objętych wsparciem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców;
4) zobowiąże się do:
a) nieodpłatnego przekazania spółce, w której podmiot ten objął akcje lub udziały w ramach wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej, lub
b) wniesienia aportem do spółki powstałej w wyniku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2

- środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 i 4;

5) zobowiąże się do:
a) wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją,
b) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem na inicjowanie działalności innowacyjnej,
c) przeznaczenia wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów w spółce nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tej spółki na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej zgodnie z umową o udzielenie wsparcia;
6) ma osobowość prawną;
7) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Podmiot, o którym mowa w ust. 2, może realizować projekt objęty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 11 ust. 2, mogą być ponoszone również przez te podmioty.
4.  Zaangażowanie kapitałowe podmiotu działającego na rzecz innowacyjności w spółkę powstałą w wyniku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie może trwać dłużej niż 10 lat.
5.  Wsparcie na inicjowanie działalności innowacyjnej w części dotyczącej nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółce powstałej w wyniku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest udzielane, pod warunkiem że wyniki tych działań wskazują na ekonomiczną zasadność prowadzenia działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym i prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez spółkę.
6.  Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej w ramach wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej wydaje mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom podmiot działający na rzecz innowacyjności.
7.  W przypadku gdy podmiot działający na rzecz innowacyjności nie wykona zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zwraca kwotę wsparcia udzieloną na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 i 4.
§  11. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na inicjowanie działalności innowacyjnej są wydatki poniesione przez podmiot działający na rzecz innowacyjności po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem;
2) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
3) zakup nowego wyposażenia, sprzętu i urządzeń przeznaczonych dla spółki powstałej w wyniku działań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2;
4) zakup oprogramowania, licencji oraz innych wartości niematerialnych i prawnych;
5) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają stawkom powszechnie stosowanym na rynku;
6) najem i użytkowanie pomieszczeń;
7) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, nie dłużej niż przez okres realizacji projektu;
8) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
9) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń;
10) tłumaczenie i druk materiałów oraz publikacji;
11) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w tych działaniach jest przekazywana informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej;
12) obsługę księgową, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie;
13) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu;
14) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
15) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
16) pokrycie kosztów szkoleń, niezbędnych do realizacji projektu, osób uczestniczących w realizacji projektu, w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-15;
17) audyt finansowy dotyczący wydatków, o których mowa w pkt 1-16, pod warunkiem że będzie dokonywany przez biegłych rewidentów, a cena audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich;
18) nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku działań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2, w wysokości niższej niż 50% udziałów lub akcji tej spółki, przy czym wartość tych udziałów lub akcji łącznie z wartością przekazanych spółce środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych ze środków wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej nie może przekroczyć, łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną przez jednego mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro.
3.  Wielkość wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
4.  Wielkość wsparcia na pokrycie kosztów z tytułu działań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Rozdział  4

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz innowacyjności oraz mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  12. 
1.  Agencja może udzielić wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie:
1) podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) ma osobowość prawną,
b) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanymi przez Agencję,
d) ma niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny do realizacji projektu objętego wsparciem oraz zapewnia personel posiadający co najmniej roczne doświadczenie:
- w dokonywaniu inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą i nienotowanych na rynku publicznym przez nabywanie lub zbywanie akcji lub udziałów w tych spółkach oraz
- w świadczeniu usług informacyjnych dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
e) dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do realizacji projektu objętego wsparciem,
f) zobowiąże się do:
- nieodpłatnego organizowania szkoleń otwartych, które nie są skierowane do konkretnych sektorów gospodarki, oraz świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców,
- wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją,
- prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem;
2) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wniosek o udzielenie wsparcia został złożony przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
2.  Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może realizować projekt objęty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 13 ust. 2, mogą być ponoszone również przez te podmioty.
3.  Wsparcie na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności z przeznaczeniem na realizację działań w zakresie:
1) przygotowania mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, a także osób podejmujących działalność gospodarczą, do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności;
2) wspierania powstawania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych zainteresowanych dokonywaniem inwestycji w mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców;
3) wspierania i promocji współpracy między sieciami inwestorów prywatnych i instytucji otoczenia przedsiębiorców;
4) organizowania, rozwoju i wspierania platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych źródeł finansowania;
5) informacji i promocji usług oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych;
6) organizowania szkoleń dotyczących inwestowania w przedsiębiorców dla inwestorów prywatnych i sieci takich inwestorów.
4.  Wsparcie na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy z przeznaczeniem na:
1) zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności tego przedsiębiorcy;
2) wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
3) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.
§  13. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonym podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności zalicza się wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających projektem;
2) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
3) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
4) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają stawkom powszechnie stosowanym na rynku;
5) najem i użytkowanie pomieszczeń;
6) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, nie dłużej niż przez okres realizacji tego projektu;
7) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń;
8) tłumaczenie i druk materiałów oraz publikacji;
9) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w tych działaniach jest przekazywana informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej;
10) obsługę księgową, usługi prawnicze, analizy i ekspertyzy;
11) udział w konferencjach, seminariach poświęconych tematyce inwestycji kapitałowych;
12) zakup usług w zakresie tworzenia portali i platform internetowych na potrzeby realizacji projektu;
13) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu;
14) organizację szkoleń dla inwestorów prywatnych i przedsiębiorców, konferencji i spotkań z przedsiębiorcami kwalifikującymi się do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym oraz pokrycie kosztów szkoleń, niezbędnych do realizacji projektu, osób uczestniczących w realizacji projektu, przy czym koszty szkoleń w projekcie nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-13;
15) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
16) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.
3.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonym mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie zalicza się wydatków na zakup usług doradczych o charakterze ciągłym lub okresowym, związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
§  14. 
1.  Intensywność wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
2.  Kwota wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na zakup usług doradczych nie może być wyższa niż 2 miliony euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.
3.  Kwota wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na pokrycie wydatków na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym nie może przekroczyć, łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną przez jednego mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro.
4.  Intensywność wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na zakup usług doradczych nie może przekroczyć 50% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel.
5.  Intensywność wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na pokrycie wydatków na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym może wynosić do 100% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel.

Rozdział  5 

(uchylony).

Rozdział  6

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  19. 
1.  Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wsparcia na pierwsze wdrożenie wynalazku, który został zgłoszony w celu uzyskania patentu lub na który uzyskano patent, zwanego dalej "wsparciem na pierwsze wdrożenie wynalazku".
2.  Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji.
3.  Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełni łącznie następujące warunki:
1) przedstawi:
a) dokument patentowy wraz z aktualnym wyciągiem z rejestru patentowego potwierdzającym stan prawny patentu lub patentu europejskiego albo równoważny dokument w przypadku patentu, na który udzielono ochrony w procedurze zagranicznej, lub
b) dowód dokonania zgłoszenia w celu uzyskania patentu i kopię sprawozdania o stanie techniki sporządzonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej albo równoważny dokument w przypadku zagranicznej procedury uzyskania patentu uprawdopodabniający spełnienie kryteriów nowości, poziomu wynalazczego i przydatności do przemysłowego stosowania, o których mowa odpowiednio w art. 25-27 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej;
2) przedstawi dowód prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku;
3) zobowiąże się do dokonania inwestycji bezpośrednio związanej i niezbędnej do pierwszego wdrożenia w swojej działalności gospodarczej wynalazku, który został zgłoszony w celu uzyskania patentu lub na który uzyskano patent;
4) zobowiąże się do:
a) utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu,
b) zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 30% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych.
4.  Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku nie może być udzielone, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia:
1) produkt będący przedmiotem wynalazku objętego wdrożeniem był wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy,
2) sposób będący przedmiotem wynalazku objętego wdrożeniem był stosowany lub produkt otrzymany takim sposobem był wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy

- na terytorium Unii Europejskiej, chyba że wytwarzanie, używanie produktu lub stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku stanowiło część prac rozwojowych, w których wynikach zawarty jest ten wynalazek.

5.  Na uzasadniony wniosek mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji w obrębie tego samego województwa.
6.  Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku może być udzielone, jeżeli wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wskazana we wniosku o udzielenie wsparcia na pierwsze wdrożenie wynalazku wynosi co najmniej 4 miliony złotych.
§  20. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na pierwsze wdrożenie wynalazku są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 10, do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na pierwsze wdrożenie wynalazku zalicza się wydatki na:
1) pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem że:
a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,
b) mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu określonej na dzień nabycia,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu, jego zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem że:
a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
b) mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
c) mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości jej zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego wsparciem;
3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3;
4) pokrycie ceny nabycia robót i materiałów budowlanych;
5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem na pierwsze wdrożenie wynalazku w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady nr 139/2004 ani odwrotnie,
d) będą stanowić aktywa mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
6) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej gruntów, budynków i budowli należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie zawarta na co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
8) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
9) pokrycie ceny zakupu usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy, do wysokości 10% wydatków, o których mowa w pkt 1-8;
10) pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku;
11) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
12) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.
3.  W przypadku zakupu używanych środków trwałych:
1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych;
2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych oraz miejsce i datę ich zakupu;
3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
4.  W przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2, nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.
5.  Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, może wynosić do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
§  21. 
1.  Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 1-8, nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów 24  oraz nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
2.  Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 9, nie może przekroczyć 50% tych wydatków.
3.  Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 10-12, może wynosić do 100% tych wydatków.
4.  Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro na dzień udzielenia wsparcia.
5.  Kwota wsparcia na pierwsze wdrożenie wynalazku nie może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt, w tym kwota wsparcia na wydatki, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 9, nie może przekroczyć 1 miliona złotych.
6.  Kwota wsparcia w zakresie wydatków, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 10-12, nie może przekroczyć, łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro.

Rozdział  7

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  22. 
1.  Agencja może udzielić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wsparcia:
1) na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego, z przeznaczeniem na rozwój działalności w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych, w szczególności na działania mające na celu uzyskanie przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 oraz z 2017 r. poz. 1089);
2) w zakresie wzornictwa z przeznaczeniem na opracowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenie go do produkcji.
2.  Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego może być udzielone przedsiębiorcy, który:
1) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia ponosił wydatki na badania naukowe w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki lub prace rozwojowe albo jeśli wydatki takie ponosił podmiot powiązany z nim kapitałowo, oraz
2) dokonuje inwestycji.
3.  Wsparcie w zakresie wzornictwa może być udzielone przedsiębiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) zobowiąże się do wdrożenia do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego;
2) w ramach projektu skorzysta z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie;
3) wykaże ekonomiczną opłacalność projektu;
4) dokona inwestycji.
§  23. 
1.  Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa może być udzielone przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji 25 .
2.  Przed udzieleniem wsparcia przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 1.
§  24. 
1.  Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa jest udzielane przedsiębiorcy, który zobowiąże się do spełnienia łącznie następujących warunków:
1) utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim postępem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu;
2) zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego, pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych.
2.  Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji w obrębie tego samego województwa.
§  25. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparciem w zakresie wzornictwa są wydatki poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia wskazanego w umowie o udzielenie wsparcia.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na:
1) pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem że:
a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu określonej na dzień nabycia,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu jego zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem że:
a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości jej zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego wsparciem;
3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, związanych z prowadzeniem badań przemysłowych lub prac rozwojowych lub opracowaniem i wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem ust. 3;
4) cenę nabycia robót i materiałów budowlanych;
5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego lub wsparciem w zakresie wzornictwa w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady nr 139/2004 ani odwrotnie,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
6) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie zawarta na co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
8) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
9) cenę zakupu przez przedsiębiorcę analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy;
10) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
11) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
12) zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-11, w tym wydatki na:
a) zatrudnienie wykładowców,
b) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie,
c) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu,
d) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu,
e) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu,
f) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w lit. a-e, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.
3.  Nabywane aktywa muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, przy czym:
1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych;
2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych oraz miejsce i datę ich zakupu;
3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
4.  W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, określonych w ust. 2 pkt 5, uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 1-8.
5.  W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.
6.  Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, może wynosić do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
§  26. 
1.  Intensywność wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 1-8, nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów 26 .
2.  Intensywność wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 9, nie może przekroczyć 50% tych wydatków.
3.  Intensywność wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 10 i 11, może wynosić do 100% tych wydatków.
4.  Intensywność wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 12, nie może przekroczyć:
1) 45% wydatków ponoszonych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę na szkolenia;
2) 35% wydatków ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę na szkolenia;
3) 25% wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2 na szkolenia.
5.  Intensywność wsparcia określoną w ust. 4 zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.
6.  Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości stanowiącej dopełnienie do 100% wydatków na pokrycie kosztów szkoleń, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 12, wynikającej z intensywności pomocy publicznej określonej w ust. 4 i 5.
7.  Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć kwoty 50 milionów euro.
8.  Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi:
1) 21 milionów złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 1-8;
2) 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro, w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 10 i 11;
3) 600 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 9;
4) 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 12.
9.  Maksymalna kwota wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:
1) 1,4 miliona złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 1-8;
2) 100 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 9;
3) 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro, w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 10 i 11;
4) 100 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 12.
10.  Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa dla części inwestycyjnej wynosi:
1) 2 miliony złotych, jeżeli województwo, w którym projekt będzie realizowany, zostało wskazane w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 56 ust. 2;
2) 400 tysięcy złotych, jeżeli projekt będzie realizowany w województwie innym niż wskazane w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 56 ust. 2.
11.  Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego dla części inwestycyjnej nie może przekroczyć 10 milionów złotych.

Rozdział  8

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  27. 
1.  Agencja może udzielić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych, pod warunkiem że rozwiązania te spełniają następujące warunki:
1) są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub
2) wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o te rozwiązania nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi, określonej według trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczących klasyfikacji działalności.
2.  Wsparcie na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym może być udzielone przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) dokonuje inwestycji w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w działalności produkcyjnej lub usługowej, prowadzących do wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów;
2) zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim postępem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu;
3) zobowiąże się do zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych przedsiębiorcy albo z finansowania zewnętrznego, pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych;
4) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji 27 .
3.  Przed udzieleniem wsparcia przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 4.
4.  Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji w obrębie tego samego województwa.
§  28. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia wskazanego w umowie o udzielenie wsparcia.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na:
1) pokrycie kosztu przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem że:
a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu określonej na dzień nabycia,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu jego zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem że:
a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości jej zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego wsparciem;
3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3;
4) cenę nabycia robót i materiałów budowlanych;
5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady nr 139/2004 ani odwrotnie,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji inwestycji;
6) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie zawarta na co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
8) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
9) cenę zakupu przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy;
10) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
11) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
12) zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-11, w tym wydatki na:
a) zatrudnienie wykładowców,
b) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie,
c) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu,
d) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu,
e) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu,
f) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w lit. a-e, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.
3.  Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, przy czym:
1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych;
2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych oraz miejsce i datę ich zakupu;
3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
4.  W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, określonych w ust. 2 pkt 5, uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 1-8.
5.  W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.
6.  Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, może wynosić do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
§  29. 
1.  Intensywność wsparcia na inwestycje w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 1-8, nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów 28 .
2.  Intensywność wsparcia na inwestycje w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 9, nie może przekroczyć 50% tych wydatków.
3.  Intensywność wsparcia na inwestycje w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 10 i 11, może wynosić do 100% tych wydatków.
4.  Intensywność wsparcia na inwestycje w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 12, nie może przekroczyć:
1) 45% wydatków na szkolenia ponoszonych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę;
2) 35% wydatków na szkolenia ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę;
3) 25% wydatków na szkolenia ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2.
5.  Intensywność wsparcia określoną w ust. 4 zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.
6.  Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości stanowiącej dopełnienie do 100% wydatków na pokrycie szkoleń, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 12, wynikającej z intensywności pomocy publicznej określonej w ust. 4 i 5.
§  30. 
1.  Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro.
2.  Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych.
3.  Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.
4.  Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi:
1) 40 milionów złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 1-8;
2) 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 9;
3) 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro, w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 10 i 11;
4) 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 12.

Rozdział  9

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotom działającym na rzecz innowacyjności wsparcia na rozwój powiązań kooperacyjnych w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  31. 
1.  Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, zwanemu dalej "koordynatorem powiązania kooperacyjnego", wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego albo na rozwój powiązania kooperacyjnego.
2.  Przez powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie działających w określonym sektorze niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną, oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania.
3.  Wsparcie na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego albo na rozwój powiązania kooperacyjnego może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu;
2) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z realizacją przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi;
4) dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz uczestników powiązania kooperacyjnego;
5) zapewnia warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do realizacji projektu;
6) udokumentuje pełnienie roli koordynatora powiązania kooperacyjnego objętego wnioskiem o udzielenie wsparcia;
7) ubiega się o wsparcie jednego powiązania kooperacyjnego;
8) zobowiąże się do:
a) zapewnienia równego dostępu wszystkim uczestnikom powiązania kooperacyjnego do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu,
b) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu,
c) wykorzystania, w okresie realizacji projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu,
d) utrzymania trwałości projektu co najmniej przez 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej przez 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
4.  Wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego, który dodatkowo posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym oraz świadczenia usług na rzecz uczestników powiązania kooperacyjnego.
5.  Koordynatorem powiązania kooperacyjnego może być:
1) fundacja,
2) stowarzyszenie zarejestrowane,
3) spółka akcyjna,
4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
5) organizacja badawcza,
6) organizacja przedsiębiorców działająca na podstawie:
a) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60),
b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 194 oraz z 1997 r. poz. 769 i 770),
c) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218),
7) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

- których przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.

§  32. 
1.  Agencja jednokrotnie może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na:
1) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
2) szkolenia ogólne i specjalistyczne, związane z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym,
3) zakup usług doradczych,
4) koszty osobowe i administracyjne

- w celu stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i wdrażania tej strategii co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu.

2.  Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego, które spełnia łącznie następujące warunki:
1) zapewnia udział w projekcie co najmniej:
a) 6 przedsiębiorcom,
b) jednej organizacji badawczej,
c) jednej instytucji otoczenia biznesu

- przy czym każdy z uczestników powiązania kooperacyjnego może zostać zaliczony tylko do jednego z powyższych typów podmiotów;

2) nie mniej niż połowa uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest projekt, to mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy;
3) udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie kooperacyjne, wynosi ogółem co najmniej 10%;
4) prowadzi działalność o profilu technologicznym lub przemysłowym.
3.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia. Okres realizacji projektu objętego wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego nie może przekroczyć 12 miesięcy.
4.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego zalicza się wydatki na:
1) pokrycie ceny nabycia środków trwałych, innych niż grunty, budynki lub budowle, pod warunkiem że nabywane środki trwałe są nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, przy czym:
a) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych,
b) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych oraz miejsce i datę ich zakupu,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
2) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady nr 139/2004 ani odwrotnie,
d) będą stanowić aktywa koordynatora powiązania kooperacyjnego, który otrzymał wsparcie, co najmniej przez 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej przez 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
5.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń ogólnych i specjalistycznych, związanych z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym, zalicza się wydatki na zakup usługi szkoleniowej albo na:
1) zatrudnienie wykładowców;
2) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie;
3) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu;
4) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu;
5) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-4, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.
6.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie zakupu usług doradczych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego zalicza się wydatki na:
1) doradztwo prawne i finansowe w zakresie organizacji powiązania kooperacyjnego;
2) ekspertyzy, badania w zakresie przedmiotu działalności powiązania kooperacyjnego;
3) przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu objętego wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego.
7.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych zalicza się wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających tym projektem;
2) podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
3) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają stawkom powszechnie stosowanym na rynku;
4) najem i użytkowanie pomieszczeń;
5) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
6) naprawy środków trwałych;
7) tłumaczenie i druk materiałów oraz publikacji;
8) obsługę księgową i usługi prawnicze;
9) promocję wspólnej marki powiązania kooperacyjnego;
10) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych;
11) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
12) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.
8.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych nie zalicza się kosztów pokrytych ze środków pochodzących z innych źródeł, w szczególności z opłat pobranych przez koordynatora powiązania kooperacyjnego za korzystanie przez uczestników powiązania kooperacyjnego z usług innych niż usługi doradcze, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych lub wyposażenia.
9.  Intensywność wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego może wynosić do 70% tych wydatków, przy czym łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie może przekroczyć 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego.
10.  Intensywność wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na szkolenia ogólne i specjalistyczne związane z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym może wynosić do 70% tych wydatków, przy czym łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie wydatków na szkolenia ogólne i specjalistyczne związane z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4, 6 i 7.
11.  Intensywność wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na zakup usług doradczych, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, dla koordynatora powiązania kooperacyjnego może wynosić do 70% tych wydatków. Intensywność wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na zakup usług doradczych, o których mowa w ust. 6 pkt 3, dla koordynatora powiązania kooperacyjnego może wynosić do 80% tych wydatków.
12.  Intensywność wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na koszty osobowe i administracyjne może wynosić do 70% tych wydatków, przy czym łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego.
13.  Całkowita wartość projektu objętego wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego nie może przekroczyć 2 milionów złotych.
14.  Kwota wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego nie może przekroczyć 200 tysięcy euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro.
15.  Agencja może udzielić pomocy de minimis wyłącznie koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego, który może ją przekazywać uczestnikom powiązania kooperacyjnego. Pomoc de minimis nie może przekroczyć kwoty 200 tysięcy euro na projekt.
16.  Koordynator i uczestnicy powiązania kooperacyjnego otrzymują pomoc de minimis proporcjonalnie do udziału w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego.
17.  Pomoc de minimis udzielana członkom powiązania kooperacyjnego zmniejsza wartość pomocy de minimis udzielonej koordynatorowi przez Agencję.
18.  Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej w ramach wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wydaje Agencja.
19.  Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej w ramach wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego uczestnikom powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków, o których mowa w ust. 5 i ust. 7 pkt 9 i 10, wydaje koordynator powiązania kooperacyjnego.
§  33. 
1.  Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego, z przeznaczeniem na pokrycie całości lub części wydatków na:
1) dokonanie inwestycji,
2) badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
3) koszty osobowe i administracyjne,
4) zakup usług doradczych,
5) szkolenia specjalistyczne związane z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym,
6) współpracę międzynarodową powiązania kooperacyjnego, w zakresie wydatków innych niż określone w pkt 3 i 4

- w celu wspólnego przygotowania przez członków powiązania kooperacyjnego produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym.

2.  Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na rozwój powiązania kooperacyjnego, które spełnia łącznie następujące warunki:
1) zapewnia udział w projekcie co najmniej:
a) 10 przedsiębiorcom,
b) jednej organizacji badawczej,
c) jednej instytucji otoczenia biznesu

- przy czym każdy z uczestników powiązania kooperacyjnego może zostać zaliczony tylko do jednego z powyższych typów podmiotów;

2) nie mniej niż połowa uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest projekt, to mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy;
3) udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie kooperacyjne, wynosi ogółem co najmniej 30%.
§  34. 
1.  Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w § 35 albo zgodnie z warunkami określonymi w § 36.
2.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
3.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji zalicza się wydatki na:
1) pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem że:
a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,
b) koordynator powiązania kooperacyjnego przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu jego zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem że:
a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
b) koordynator powiązania kooperacyjnego przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia,
c) koordynator powiązania kooperacyjnego przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości jej zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu;
3) pokrycie ceny nabycia albo kosztów wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 4;
4) pokrycie ceny nabycia robót i materiałów budowlanych;
5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady nr 139/2004 ani odwrotnie,
d) będą stanowić aktywa koordynatora powiązania kooperacyjnego, który otrzymał wsparcie, co najmniej przez 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej przez 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
6) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie zawarta co najmniej na 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej na 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
8) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta co najmniej na 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej na 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu.
4.  Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, przy czym:
1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych;
2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu;
3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
5.  Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 4, 6 i 8, może wynosić do 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji, jednak nie więcej niż 3 miliony złotych.
§  35. 
1.  Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji do wysokości 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 34 ust. 3, pod warunkiem że koordynator powiązania kooperacyjnego zobowiąże się do:
1) przedstawienia Agencji zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej przez niego i związanej ze świadczeniem usług w ramach korzystania z inwestycji;
2) zwrotu do Agencji w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia, ale nie później niż w okresie roku po upływie 15 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, kwoty, przy czym:
a) jeżeli różnica pomiędzy wartością końcową inwestycji i wartością początkową inwestycji będzie większa od zera, kwotę oblicza się według następującego wzoru:

Z = [Kw + (Wk - Wp)] - ΣPd,

b) jeżeli różnica pomiędzy wartością końcową inwestycji i wartością początkową inwestycji będzie mniejsza lub równa zeru, kwotę oblicza się według następującego wzoru:

Z = Kw - ΣPd,

gdzie:

Z - oznacza kwotę zwrotu,

Kw - oznacza kwotę wsparcia w zakresie inwestycji,

Wk - oznacza wartość końcową inwestycji ustaloną według opinii rzeczoznawcy majątkowego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem dokonania rozliczenia,

Wp - oznacza wartość początkową inwestycji ustaloną według opinii rzeczoznawcy majątkowego, o której mowa odpowiednio w § 34 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, oraz w przypadku wybudowania budynku lub budowli - wartość nieruchomości ustaloną według opinii rzeczoznawcy majątkowego na dzień oddania budynku lub budowli do użytku,

Pd - oznacza wartość pomocy de minimis potwierdzonej zaświadczeniami o pomocy de minimis;

3) uwzględnienia, przy ustalaniu kwoty zwrotu, zmiany wartości pieniądza w czasie, z zastosowaniem stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, powiększonej o 1 punkt procentowy.
2.  Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy w ramach wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego, w części dotyczącej korzystania z inwestycji, stanowi różnica pomiędzy odpłatnością za korzystanie z usług, materiałów, wartości, środków i wyposażenia, na warunkach rynkowych, a odpłatnością ponoszoną przez uczestnika powiązania kooperacyjnego. Odpłatność nie może przekraczać kosztów ponoszonych przez koordynatora powiązania kooperacyjnego z tytułu utrzymania lub udostępniania inwestycji.
3.  Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej w ramach wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego przedsiębiorcom będącym uczestnikami powiązania kooperacyjnego wydaje koordynator powiązania kooperacyjnego.
§  36. 
1.  Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji, pod warunkiem że koordynator powiązania kooperacyjnego spełnia łącznie następujące warunki:
1) zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, co najmniej przez 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej przez 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim postępem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu;
2) zobowiąże się do zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych koordynatora powiązania kooperacyjnego albo z finansowania zewnętrznego, pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych;
3) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji 29 .
2.  Przed udzieleniem wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji 30 .
3.  Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 34 ust. 3, nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów.
4.  W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych określonych w § 34 ust. 3 pkt 5 uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji, o których mowa w § 34 ust. 3.
5.  W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.
6.  Koordynator powiązania kooperacyjnego może realizować projekt wspólnie z jednym z uczestników powiązania kooperacyjnego wskazanym we wniosku o udzielenie wsparcia, spełniającym warunki, o których mowa w § 31 ust. 3 pkt 2 i pkt 8 lit. a, c i d. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji, o których mowa w § 34 ust. 3, mogą być ponoszone również przez tego uczestnika.
§  37. 
1.  Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu objętego tym wsparciem, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji 31 .
2.  Przed udzieleniem wsparcia przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji 32 .
3.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
4.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych zalicza się wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz osób zarządzających badaniami lub pracami w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach realizacji tych badań lub prac;
2) pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych przez ich całkowity okres użytkowania, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji tych badań lub prac, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych;
4) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;
5) zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją badań przemysłowych lub prac rozwojowych;
6) pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych;
7) pokrycie kosztów ogólnych ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-6.
5.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się wydatków związanych z bieżącą działalnością koordynatora powiązania kooperacyjnego.
6.  Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4, przedsiębiorca przypisuje do badań przemysłowych albo prac rozwojowych.
7.  Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie może przekroczyć:
1) w przypadku badań przemysłowych - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4;
2) w przypadku prac rozwojowych - 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4.
8.  Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych udzielanego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy podwyższa się o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy oraz o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.
9.  Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych zwiększa się o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden z następujących warunków:
1) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami będącymi członkami powiązania kooperacyjnego, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki:
a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wspólnie realizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
b) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą lub jest realizowana co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywną współpracę między przedsiębiorcą i organizacją badawczą, będącymi członkami powiązania kooperacyjnego, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki:
a) organizacja badawcza ponosi co najmniej 10% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
b) organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań;
3) wyniki badań przemysłowych są szeroko rozpowszechniane:
a) na konferencjach naukowych i technicznych lub
b) przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub
c) za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.
10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 3, intensywność wsparcia zwiększa się wyłącznie w stosunku do badań przemysłowych.
11.  Koordynator powiązania kooperacyjnego może realizować projekt wspólnie z jednym z uczestników powiązania kooperacyjnego wskazanym we wniosku o udzielenie wsparcia, spełniającym warunki, o których mowa w § 31 ust. 3 pkt 2 i pkt 8 lit. a, c i d. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych, o których mowa w ust. 4, mogą być ponoszone również przez tego uczestnika.
§  38. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, na pokrycie kosztów związanych z:
1) działaniami marketingowymi podejmowanymi w celu pozyskiwania nowych uczestników powiązania kooperacyjnego oraz promowania wspólnej marki powiązania kooperacyjnego;
2) zarządzaniem i utrzymaniem ogólnodostępnego zaplecza technicznego powiązania kooperacyjnego;
3) organizacją programów szkoleniowych, warsztatów lub konferencji w celu wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań pomiędzy uczestnikami powiązania kooperacyjnego.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych zalicza się wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających tym projektem;
2) podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
3) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają stawkom powszechnie stosowanym na rynku;
4) najem i użytkowanie pomieszczeń;
5) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
6) naprawy środków trwałych;
7) tłumaczenie i druk materiałów oraz publikacji;
8) obsługę księgową i usługi prawnicze;
9) promocję wspólnej marki powiązania kooperacyjnego;
10) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
11) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez koordynatora powiązania kooperacyjnego lub uczestnika powiązania kooperacyjnego realizującego z nim projekt odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.
3.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych nie zalicza się kosztów pokrytych ze środków pochodzących z innych źródeł, w szczególności z opłat pobranych przez koordynatora powiązania kooperacyjnego za korzystanie przez uczestników powiązania kooperacyjnego z usług innych niż usługi doradcze, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych lub wyposażenia.
4.  Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego.
5.  Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych, o których mowa w ust. 2, może wynosić do 50% tych wydatków.
§  39. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie zakupu usług doradczych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie zakupu usług doradczych zalicza się wydatki na zakup usług doradczych związanych z realizacją projektu przeznaczonych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego.
3.  Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na zakup usług doradczych związanych z realizacją projektu nie może przekroczyć 50% tych wydatków, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności koordynatora powiązania kooperacyjnego lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi tego koordynatora.
§  40. 
1.  Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń specjalistycznych związanych z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu objętego tym wsparciem, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji 33 .
2.  Przed udzieleniem wsparcia przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji 34 .
3.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń specjalistycznych związanych z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym dla koordynatora powiązania kooperacyjnego są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
4.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń specjalistycznych związanych z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym zalicza się wydatki na zakup tych szkoleń, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego, o których mowa w § 34 ust. 3, § 37 ust. 4, § 38 ust. 2, § 39 ust. 2 i § 41 ust. 1, w tym wydatki na zakup usługi szkoleniowej albo na:
1) zatrudnienie wykładowców;
2) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie;
3) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu;
4) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu;
5) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu;
6) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-5, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.
5.  Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń specjalistycznych związanych z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym nie może przekroczyć:
1) 45% wydatków, o których mowa w ust. 4, ponoszonych przez mikroprzedsiebiorcę lub małego przedsiębiorcę;
2) 35% wydatków, o których mowa w ust. 4, ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę;
3) 25% wydatków, o których mowa w ust. 4, ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2 na szkolenia.
6.  Intensywność wsparcia określoną w ust. 5 zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeżeli szkolenia specjalistyczne związane z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym są przeznaczone dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.
7.  Koordynator powiązania kooperacyjnego wnosi wkład własny w wysokości stanowiącej dopełnienie do 100% wydatków, o których mowa w ust. 4, wynikającej z intensywności pomocy publicznej określonej w ust. 5 i 6.
§  41. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia na:
1) rekrutację i zatrudnienie specjalistów zagranicznych;
2) pokrycie kosztów mobilności personelu;
3) organizację pobytów uczestników powiązania kooperacyjnego u innych członków powiązania i partnerów zagranicznych, w szczególności w formie praktyk i staży;
4) organizację lub udział uczestników powiązania kooperacyjnego w międzynarodowych seminariach, spotkaniach, konferencjach, warsztatach, wyjazdach studyjnych, targach, wystawach lub giełdach technologii;
5) opłaty i składki związane z udziałem uczestników powiązania kooperacyjnego w międzynarodowych sieciach branżowych.
2.  Wielkość wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego może wynosić do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie współpracy międzynarodowej i nie może być niższa niż 120 tysięcy złotych.
3.  Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy w ramach wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie współpracy międzynarodowej tego powiązania w części dotyczącej wydatków, o których mowa w ust. 1, stanowi suma wydatków poniesionych na ten cel.
4.  Koordynator i uczestnicy powiązania kooperacyjnego otrzymują pomoc de minimis proporcjonalnie do udziału w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie współpracy międzynarodowej tego powiązania.
§  42.  Maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt objęty wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego wynosi:
1) 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 34 ust. 3;
2) 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 37 ust. 4;
3) 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 39 ust. 2;
4) 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 40 ust. 4;
5) 600 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 41 ust. 1.

Rozdział  10

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz innowacyjności wsparcia na usługi proinnowacyjne oraz wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  43. 
1.  Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności wsparcia na usługi proinnowacyjne z przeznaczeniem na świadczenie na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 656, z 2015 r. poz. 1373 oraz z 2016 r. poz. 1129) 35  , zwanego dalej "rozporządzeniem KSU".
2.  Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym objęte wsparciem na usługi proinnowacyjne są realizowane zgodnie z § 16 rozporządzenia KSU 36  i obejmują:
1) audyt innowacyjności lub
2) doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać rozwiązania technologicznego umożliwiającego wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz doradztwo we wdrożeniu innych rozwiązań innowacyjnych, jeżeli są niezbędne do wdrożenia tego rozwiązania technologicznego.
3.  Wsparcie na usługi proinnowacyjne może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym;
2) zobowiąże się do:
a) świadczenia usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorców za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców, zgodnie z intensywnością wsparcia, o której mowa w § 44 ust. 5 i 6,
b) wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją,
c) zwrotu do Agencji w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia, ale nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą wsparcia na usługi proinnowacyjne a sumą pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom, przy czym przy ustalaniu kwoty do zwrotu uwzględnia się zmianę wartości pieniądza w czasie,
d) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem.
4.  Przedmiotem usługi doradztwa we wdrożeniu innowacji nie może być rozwiązanie technologiczne, które zostało opracowane lub które znajduje się w posiadaniu podmiotu działającego na rzecz innowacyjności świadczącego tę usługę.
5.  Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy w ramach wsparcia na usługi proinnowacyjne stanowi różnica pomiędzy wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem poniesionymi na usługę proinnowacyjną świadczoną na rzecz przedsiębiorcy a odpłatnością ponoszoną przez tego przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem § 44 ust. 4-6.
6.  Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej w ramach wsparcia na usługi proinnowacyjne wydaje przedsiębiorcom podmiot działający na rzecz innowacyjności.
§  44. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na usługi proinnowacyjne są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na usługi proinnowacyjne zalicza się wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w tym osób zarządzających projektem;
2) podróże służbowe osób uczestniczących w świadczeniu usług proinnowacyjnych, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
3) zakup nowego sprzętu wraz z kosztami jego ubezpieczenia oraz wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, oprogramowania i licencji oraz innych, niezbędnych do świadczenia usług proinnowacyjnych wartości niematerialnych i prawnych;
4) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają stawkom powszechnie stosowanym na rynku;
5) najem i użytkowanie pomieszczeń;
6) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem;
7) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń;
8) tłumaczenie i druk materiałów oraz ich publikację;
9) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w tych działaniach jest przekazywana informacja, że świadczone usługi proinnowacyjne są realizowane z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej;
10) obsługę księgową i usługi prawnicze oraz doradcze i eksperckie;
11) pokrycie kosztów uczestnictwa w międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o podobnym charakterze obejmujące: składki członkowskie, koszty dostępu do międzynarodowych baz danych, koszty udziału w spotkaniach sieci międzynarodowych;
12) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu;
13) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
14) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
15) pokrycie kosztów administracyjnych lub ogólnozakładowych w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-14;
16) audyt finansowy dotyczący wydatków, o których mowa w pkt 1-15, pod warunkiem że będzie dokonywany przez biegłych rewidentów, a cena audytu będzie odpowiadać stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich.
3.  Wielkość wsparcia na usługi proinnowacyjne w części obejmującej:
1) audyt innowacyjności może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz przedsiębiorcy został wyświadczony audyt innowacyjności oraz doradztwo we wdrożeniu innowacji, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1;
2) audyt innowacyjności może wynosić do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz przedsiębiorcy został wyświadczony wyłącznie audyt innowacyjności, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1;
3) doradztwo we wdrożeniu innowacji może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2.
4.  Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na jedną usługę świadczoną na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć:
1) 13 tysięcy zł - dla audytu innowacyjności;
2) 55 tysięcy zł - dla doradztwa we wdrożeniu innowacji.
5.  Intensywność wsparcia dla przedsiębiorców z tytułu usług proinnowacyjnych świadczonych na ich rzecz przez podmioty działające na rzecz innowacyjności, w ramach wsparcia na świadczenie usług proinnowacyjnych może wynosić w części obejmującej:
1) audyt innowacyjności, do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz tego przedsiębiorcy został wyświadczony audyt innowacyjności oraz doradztwo we wdrożeniu innowacji;
2) audyt innowacyjności, do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz tego przedsiębiorcy został wyświadczony wyłącznie audyt innowacyjności;
3) doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać rozwiązania technologicznego opracowanego wyłącznie na potrzeby tego przedsiębiorcy przez inny podmiot, w szczególności jednostkę naukową w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, zwaną dalej "jednostką naukową", do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel;
4) doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać gotowego rozwiązania technologicznego, w szczególności mającego postać maszyny lub urządzenia, jeżeli to rozwiązanie technologiczne lub prawo do jego wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej zostały nabyte przez przedsiębiorcę od innego podmiotu niż jednostka naukowa, do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel.
6.  Jeżeli rozwiązanie technologiczne, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, lub prawo do jego wykorzystywania w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej zostały nabyte od jednostki naukowej, stosuje się intensywność wsparcia, o której mowa w ust. 5 pkt 3.
§  45. 
1.  Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności lub co najmniej trzem takim podmiotom działającym wspólnie wsparcia na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć z przeznaczeniem na:
1) opracowanie i wdrożenie usługi nowej dla wnioskodawcy lub nowego zakresu usługi o charakterze proinnowacyjnym obejmujące:
a) przeprowadzenie badania rynku pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorców na projektowaną usługę,
b) opracowanie założeń realizacji usługi,
c) wdrożenie i świadczenie usługi;
2) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć przez instytucje skupione w sieciach;
3) dofinansowanie budowy i rozwoju systemu informatycznego obejmującego informację o innowacjach, obsługującego jednostkę koordynującą działalność sieci.
2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać udzielone na usługi, o których mowa w § 43 ust. 2.
3.  Wsparcie na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć może być udzielone podmiotom, o których mowa w ust. 1, z których każdy spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanymi przez Agencję;
2) świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców;
3) posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego podmiotu, przy czym ilekroć jest mowa o standardzie, rozumie się przez to standard, o którym mowa w rozporządzeniu KSU, lub równoważny;
4) ma udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług o charakterze proinnowacyjnym;
5) należy do sieci instytucji otoczenia przedsiębiorstw o znaczeniu ponadregionalnym lub jest podmiotem o ogólnokrajowym zasięgu działania;
6) zapewnia udział konsultantów, których kwalifikacje i doświadczenie gwarantują wysoką jakość świadczonych usług o charakterze proinnowacyjnym;
7) zobowiąże się do:
a) nieodpłatnego świadczenia usług objętych wsparciem na rzecz przedsiębiorców,
b) wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług nabytych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją,
c) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem.
4.  Wsparcie na działania określone w ust. 1 pkt 2 i 3 może być udzielone tylko łącznie ze wsparciem określonym w ust. 1 pkt 1.
5.  Podmiot, który otrzymał wsparcie na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, może realizować projekt objęty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, które spełniają warunki wymienione w ust. 3. Wydatki ponoszone przez te podmioty w ramach realizowanego projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć.
6.  Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej w ramach wsparcia na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć wydaje przedsiębiorcom podmiot, który otrzymał wsparcie na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, lub podmiot realizujący wspólnie z nim projekt, zgodnie z ust. 5.
7.  Podmioty, o których mowa w ust. 1, które wspólnie ubiegają się o udzielenie wsparcia na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie wsparcia, zawarcia umowy o udzielenie wsparcia i koordynowania realizacji tej umowy.
§  46. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć zalicza się wydatki poniesione na:
1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających projektem;
2) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
3) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
4) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają stawkom powszechnie stosowanym na rynku;
5) najem i użytkowanie pomieszczeń;
6) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem;
7) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń;
8) tłumaczenie i druk materiałów oraz ich publikację;
9) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w tych działaniach jest przekazywana informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej;
10) obsługę księgową i usługi prawnicze oraz doradcze i eksperckie;
11) pokrycie kosztów uczestnictwa w międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o podobnym profilu obejmujące: składki członkowskie, koszty dostępu do międzynarodowych baz danych, koszty udziału i organizacji spotkań sieci międzynarodowych;
12) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
13) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
14) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu;
15) pokrycie kosztów szkoleń pracowników, które są niezbędne do realizacji projektu, w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-14;
16) audyt finansowy dotyczący wydatków, o których mowa w pkt 1-15, pod warunkiem że będzie dokonywany przez biegłych rewidentów, a cena audytu będzie odpowiadać stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich.
3.  Wielkość wsparcia na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym co najmniej 40% kwoty wsparcia jest równe sumie pomocy de minimis udzielonej przez podmiot udzielający pomocy z tytułu świadczenia usługi, o której mowa w § 45 ust. 1 pkt 1.
4.  Intensywność wsparcia dla przedsiębiorców z tytułu usług o charakterze proinnowacyjnym świadczonych na ich rzecz przez podmioty, o których mowa w § 45 ust. 3, w ramach wsparcia na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć nie może przekroczyć 100% wydatków poniesionych na te usługi.

Rozdział  11

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom wsparcia na uzyskanie ochrony własności przemysłowej oraz podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotom działającym na rzecz innowacyjności na popularyzację wiedzy w zakresie własności intelektualnej w ramach działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  47. 
1.  Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
1) przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;
2) zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej albo prowadzenia postępowania wyłącznie przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej została zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia;
3) zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub prowadzeniem postępowania, o których mowa w pkt 1 i 2, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;
4) postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa.
2.  Wsparcie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być udzielone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 5, bezpośrednio związanych z dokonaniem zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
1) do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku badań podstawowych.
3.  Wsparcie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
4.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej są wydatki poniesione przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia uzyskania prawa własności przemysłowej, a w przypadku postępowania w związku z wniesieniem sprzeciwu - do dnia jego zakończenia, jednak nie później niż do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia oraz pod warunkiem dokonania zgłoszenia rozpoczynającego procedurę ochrony wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. W odniesieniu do kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego mogą one być poniesione przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia. W przypadku projektu obejmującego prowadzenie postępowania wyłącznie przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej została zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia, wszczęcie postępowania przed tymi organami powinno nastąpić po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.
5.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej zalicza się wydatki na:
1) opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, w tym opłaty za przekazanie, opłaty za dokumenty pierwszeństwa, opłaty za odnowienie wniosku, opłaty związane z uzyskaniem prawa ochronnego, opłaty za utrzymanie zgłoszenia w mocy, opłaty za dokonanie walidacji, opłaty ponoszone w przypadku wniesienia sprzeciwu i wywołanego nim postępowania oraz opłaty od wszelkich innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez krajowy, regionalny, unijny lub międzynarodowy organ udzielający ochrony;
2) pokrycie kosztów obsługi zawodowego pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej, w tym także w przypadku postępowania wywołanego wniesieniem sprzeciwu lub zarzutów;
3) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
4) pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji;
5) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
6) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
7) pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
8) pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego, poniesionych nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
6.  Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w zakresie wydatków, o których mowa w ust. 5, nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.
7.  Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:
1) w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy - 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4, 7 i 8, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
2) w przypadku średniego przedsiębiorcy - 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4, 7 i 8, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
3) w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy - 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4, 7 i 8, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych;
4) w przypadku średniego przedsiębiorcy - 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4, 7 i 8, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych;
5) 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6.
§  48. 
1.  Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności wsparcia na popularyzację wiedzy w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach, zwanego dalej "wsparciem na popularyzację wiedzy w zakresie własności intelektualnej".
2.  Wsparcie na popularyzację wiedzy w zakresie własności intelektualnej może zostać udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;
2) posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z popularyzacją wiedzy w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach;
3) zapewnia świadczenie usług objętych wsparciem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie;
4) zobowiąże się do:
a) zapewnienia przedsiębiorcom równego i bezpłatnego dostępu do wyników działań realizowanych w ramach projektu, w tym seminariów, konferencji, wartości niematerialnych i prawnych,
b) wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją,
c) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem.
3.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na popularyzację wiedzy w zakresie własności intelektualnej są wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do dnia określonego w tej umowie.
4.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na popularyzację wiedzy w zakresie własności intelektualnej zalicza się wydatki na:
1) opracowanie i druk materiałów oraz ich publikację;
2) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w tych działaniach jest przekazywana informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej;
3) najem pomieszczeń wraz z wyposażeniem w celach bezpośrednio związanych z organizacją konferencji, seminariów i warsztatów;
4) wyżywienie uczestników konferencji, seminariów i warsztatów;
5) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu;
6) zakup wartości niematerialnych i prawnych i usług związanych z przygotowaniem, rozbudową lub utrzymaniem portalu lub platformy internetowej;
7) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających tym projektem;
8) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
9) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
10) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i pocztowych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają stawkom powszechnie stosowanym na rynku;
11) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
12) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.
5.  Kwota wsparcia na popularyzację wiedzy w zakresie własności intelektualnej nie może być niższa niż 200 tysięcy złotych ani nie może przekroczyć 2 milionów złotych dla jednego podmiotu na jeden projekt.
6.  Wielkość wsparcia na popularyzację wiedzy w zakresie własności intelektualnej może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Rozdział  12

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  49. 
1.  Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu.
2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone:
1) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał średni udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%, oraz w żadnym z tych trzech lat obrotowych udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył 60%,
b) ma plan rozwoju eksportu sporządzony w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia albo
2) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję, przy czym plan ten może być zaktualizowany w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.
3.  Plan rozwoju eksportu powinien w szczególności zawierać:
1) analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
2) badanie wybranych rynków docelowych, w szczególności przez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków;
3) wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań, o których mowa w § 50, które będą realizowane przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki.
§  50.  Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jest udzielane na realizację co najmniej dwóch z następujących działań, w tym co najmniej jednego ze wskazanych w pkt 3-6:
1) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
2) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
3) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
4) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe;
5) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
6) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych;
7) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
8) organizację misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.
§  51. 
1.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na wdrożenie planu rozwoju eksportu są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 12. Okres realizacji projektu polegającego na wdrożeniu planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.
2.  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wdrożenie planu rozwoju eksportu zalicza się wydatki:
1) w zakresie, o którym mowa w § 50 pkt 1, na:
a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
b) zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,
c) zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
d) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
f) wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych,
g) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,
h) zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
2) w zakresie, o którym mowa w § 50 pkt 2, na:
a) zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji,
b) zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,
c) zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
d) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia misji, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej w odniesieniu do podróży służbowej poza granicami kraju,
e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
f) zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą;
3) w zakresie, o którym mowa w § 50 pkt 3, na:
a) zakup baz danych,
b) zakup badań marketingowych,
c) zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych,
d) zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
e) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi,
f) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po planowanym spotkaniu z potencjalnymi partnerami handlowymi, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
g) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;
4) w zakresie, o którym mowa w § 50 pkt 4, na:
a) zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu,
b) zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,
c) przygotowanie dokumentacji technicznej,
d) transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych,
e) przeprowadzenie badań certyfikacyjnych,
f) wystawienie i wydanie certyfikatu;
5) w zakresie, o którym mowa w § 50 pkt 5, na zakup usług doradczych obejmujących:
a) opracowanie optymalnej strategii finansowania,
b) wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł,
c) rekomendację źródeł finansowania;
6) w zakresie, o którym mowa w § 50 pkt 6, na zakup usług doradczych obejmujących:
a) opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w tym analizę:
cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych,
wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych,
wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania,
b) stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego;
7) w zakresie, o którym mowa w § 50 pkt 7, na:
a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
b) zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,
c) zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji,
d) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w odniesieniu do podróży krajowej,
e) wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych,
f) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,
g) zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
8) w zakresie, o którym mowa w § 50 pkt 8, dla trzech osób reprezentujących jednego przedsiębiorcę zagranicznego na:
a) opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem,
b) zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji,
c) przejazdy, noclegi oraz dojazdy środkami komunikacji miejscowej, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu misji, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w odniesieniu do podróży krajowej;
9) na działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że przekazywana jest informacja, że projekt realizowany jest z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej, oraz na tłumaczenia niezbędne do realizacji działań, o których mowa w § 50, w wysokości nieprzekraczającej 25% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
10) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
11) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
12) na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu, o którym mowa w § 49 ust. 2 pkt 1 lit. b, poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.
3.  Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w części dotyczącej wydatków, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 1-11, nie może przekroczyć 75% tych wydatków;
2) pkt 12, nie może przekroczyć 80% tych wydatków.
4.  Kwota pomocy de miminis udzielonej w ramach wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w zakresie wydatków, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 1-11, nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt;
2) pkt 12, nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy.
§  52.  Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Rozdział  13

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług szkoleniowych i doradczych oraz wsparcia na rozwój strategii marketingowej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  53. 
1.  Pomoc finansowa może być udzielana przez Agencję w formie finansowania kosztów usług szkoleniowych, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki, świadczonych bezpłatnie przez wykonawców wybranych przez Agencję na rzecz odbiorców usług, o których mowa w ust. 2.
2.  Odbiorcą usług, o których mowa w ust. 1, może być mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) ma siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) prowadzi działalność gospodarczą:
a) w branży wysokich technologii, to jest: informatyki, teleinformatyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologii, biotechnologii, technologii środowiskowych, w szczególności alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz tworzenia inteligentnych sieci energetycznych, a także aeronautyki, technologii kosmicznych, inteligentnego budownictwa, produkcji sprzętu medycznego oraz farmaceutyków,
b) nie krócej niż rok i nie dłużej niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o udział w szkoleniu;
3) w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udział w szkoleniu, a jeżeli prowadzi krócej działalność - przez cały okres jej prowadzenia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż towarów lub usług na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży - nie mniejszy niż 10%.
3.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą finansową w ramach usług, o których mowa w ust. 1, są wydatki ponoszone bezpośrednio na świadczenie tych usług.
4.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy są wydatki, o których mowa w ust. 3.
5.  Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej odbiorcy usług, o których mowa w ust. 1, wydaje wykonawca tych usług.
§  54. 
1.  Pomoc finansowa może być udzielana przez Agencję w formie finansowania kosztów usług doradczych, w zakresie przygotowania strategii marketingowej na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki, świadczonych bezpłatnie przez wykonawców wybranych przez Agencję na rzecz mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, którzy skorzystali z usług szkoleniowych, o których mowa w § 53 ust. 1.
2.  Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może być udzielona pod warunkiem:
1) złożenia wniosku, zawierającego co najmniej:
a) opis profilu działalności mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, wraz z opisem produktów lub usług, które zamierza oferować na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki,
b) cel projektu, w tym zakres planowanej współpracy z przedsiębiorcami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;
2) uzyskania pozytywnej oceny wniosku, o którym mowa w pkt 1, przez panel ekspertów wybranych przez Agencję.
3.  Strategia marketingowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) opis produktów lub usług oferowanych przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę oraz warunków ich dostosowania do rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki;
2) analizę rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki pod kątem zbytu, konkurencji i potencjalnych odbiorców produktów lub usług, o których mowa w pkt 1;
3) opis planowanej strategii w zakresie nawiązania współpracy z przedsiębiorcami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;
4) harmonogram jej realizacji.
4.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą finansową w ramach usług, o których mowa w ust. 1, są wydatki ponoszone bezpośrednio na świadczenie tych usług.
5.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy są wydatki, o których mowa w ust. 4.
6.  Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej odbiorcy usług, o których mowa w ust. 1, wydaje wykonawca tych usług.
§  55. 
1.  Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który skorzystał z usług, o których mowa w § 54, wsparcia na rozwój strategii marketingowej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki:
1) opracowanej w wyniku usługi doradczej, o której mowa w § 54 ust. 1;
2) pozytywnie ocenionej przez panel ekspertów wybranych przez Agencję.
2.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 1, są wydatki na:
1) zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich z zakresu marketingu, prawa, księgowości, finansów, przygotowania oferty dla potencjalnych inwestorów, poszukiwania partnerów gospodarczych, świadczonych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
2) udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu działające na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki zaakceptowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.
3.  Przez usługi mentorskie rozumie się usługi polegające na wsparciu przedsiębiorcy przez wykwalifikowanych mentorów, posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i znajomości rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki, w szczególności branży wysokich technologii.
4.  Maksymalna kwota wsparcia, o którym mowa w ust. 1, wynosi 55 tysięcy złotych.
5.  Intensywność wsparcia, o którym mowa w ust. 1, może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Rozdział  14

Tryb udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§  56. 
1.  Agencja w celu wyłonienia projektów do wsparcia ogłasza na swojej stronie internetowej konkurs, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) rodzaj projektów podlegających wsparciu;
2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie;
3) województwa, o których mowa w § 26 ust. 10 - w przypadku ogłoszenia o konkursie w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego;
4) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów;
5) poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
6) maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile taka została ustalona;
7) kryteria wyboru projektów;
8) termin rozstrzygnięcia konkursu;
9) wzór wniosku o udzielenie wsparcia;
10) termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie wsparcia;
11) wzór umowy o udzielenie wsparcia;
12) informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy i warunkach, na jakich są wnoszone.
3.  Agencja w dniu ogłoszenia konkursu zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie zawierającą co najmniej elementy określone w ust. 2 pkt 1-4 oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.
4.  Agencja udziela wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z obowiązującymi kryteriami wyboru projektów.
5.  Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.
§  57.  Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30-30i oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
§  58. 
1.  Pomoc finansowa może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 44 ust. 3 zdanie pierwsze w związku z art. 45 rozporządzenia Komisji 37  , z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej.
2.  Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Pomoc de minimis, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, 5 i 7, może być udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.

Rozdział  15

Przepisy przejściowe i końcowe

§  59. 
1.  Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do umów o udzielenie wsparcia, zawieranych na podstawie wniosków o udzielenie wsparcia złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc finansowa jest udzielana pod warunkiem, że wnioskodawca, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania, uwzględni we wniosku o udzielenie wsparcia zmiany w zakresie pomocy finansowej wprowadzone niniejszym rozporządzeniem.
4.  Do pomocy finansowej udzielanej od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez podmioty, z którymi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła umowy o udzielenie wsparcia przed tym dniem, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  60.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 438 oraz z 2013 r. poz. 691 i 1617).
§  61.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).

Zgodnie z art. 25 pkt 1 w związku z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2017.1376) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

2 Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce, zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C (2013) 9008 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla Polski i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.
3 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
4 Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ((Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2014, str. 2).

Wytyczne zostały zastąpione przez Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

5 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
6 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
7 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
8 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
9 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
10 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
11 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
12 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
13 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
14 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
15 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
16 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
17 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
18 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
19 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
20 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
21 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
22 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
23 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
24 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.2006.190.1402); zgodnie z § 9 wymienionego rozporządzenia obowiązywało do dnia 30 czerwca 2014 r.
25 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.2006.190.1402); zgodnie z § 9 wymienionego rozporządzenia obowiązywało do dnia 30 czerwca 2014 r.
27 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.2006.190.1402); zgodnie z § 9 wymienionego rozporządzenia obowiązywało do dnia 30 czerwca 2014 r.
29 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
30 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.2006.190.1402); zgodnie z § 9 wymienionego rozporządzenia obowiązywało do dnia 30 czerwca 2014 r.
31 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
32 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
33 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
34 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
35 Rozporządzenie utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475), która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r.
36 Rozporządzenie utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475), która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r.
37 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.