Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 31 stycznia 1922 r.
w przedmiocie uchylenia rozporządzenia z dn. 26 listopada 1921 r. o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemytu i Handlu zarządza się. co następuje:
§  1. Uchyla się rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 listopada 1921 r. o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej- między stacjami kolei polskich i austriackich (Dz. U. R. P. № 95, poz. 702).
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą ód dnia 1 lutego 1922 roku.