Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.95.702

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 26 listopada 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia terminu ważności i zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach Dolskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Ograniczenie odpowiedzialności kolei w myśl ustępu II, p. 101. rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich (Dz. U. R. P. № 83 poz. 456), ostatnio przedłużone rozporządzeniem z dnia 1 sierpnia 1921 r. do końca września 1921 r. (Dz. U. R. P. № 71, poz. 487) przedłuża się do końca października 1921 r.
§  2. Z dniem 1 listopada 1921 r. podwyższa się przewidziana w powyższem rozporządzeniu wysokość odszkodowania w ten sposób, że przy zgłoszeniu roszczenia w Austrji odszkodowanie nie może przekraczać kwoty 50 koron austr., przy zgłoszeniu zaś roszczenia w Polsce kwoty 50 mk. polskich za 1 kilogram.