Uchylenie rozporządzeń o ulgach celnych z dnia 11 i 25 października 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.69.670

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 25 lipca 1934 r.
o uchyleniu rozporządzeń o ulgach celnych z dnia 11 i 25 października 1933 r.

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777), w brzmieniu nadanem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy pospolitej z dnia 9 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 554) zarządza się co następuje:
Uchyla się moc obowiązującą rozporządzeń Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ulgach celnych z dnia 11 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 557) i z dnia 25 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 683).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.