Uchylenie niektórych rozporządzeń w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.83.389

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 sierpnia 1993 r.
uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych.

W związku z opublikowaniem obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zniesionych z dniem 30 czerwca 1993 r. wolnych obszarów celnych (Dz. U. Nr 81, poz. 383) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo celne (Dz. U. Nr 73, poz. 320 i z 1993 r. Nr 4, poz. 15), na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279) zarządza się, co następuje:
Uchyla się:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych (Dz. U. Nr 37, poz. 201 i z 1993 r. Nr 8, poz. 39),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Ustce (Dz. U. Nr 37, poz. 202),
3)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Poznaniu (Dz. U. Nr 49, poz. 270),
4)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Cieszynie (Dz. U. Nr 80, poz. 468).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 czerwca 1993 r.