Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.56.352

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1921 r.
w przedmiocie tymczasowego rozszerzenia okręgu terytorjalnego oddziału Prokuratorji Generalnej w Krakowie na ziemie Śląska Cieszyńskiego, wchodzące w skład Państwa Polskiego.

Na mocy art. 9 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Pr. P. P. Nr. 65 poz. 390) i art. 20 uchwały Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1920 r. w przedmiocie ustroju i czynności oddziałów Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 73 poz. 502)-Rada Ministrów na wniosek Prezesa Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiony w porozumieniu z Tymczasową Komisją Rządową Śląska Cieszyńskiego-uchwaliła co następuje:
§  1. Okrąg terytorjalny oddziału Prokuratorji Generalnej w Krakowie oznaczony rozporządzeniem Prezydenta Ministrów z dnia 8 lipca 1920 r. o rozgraniczeniu okręgów terytorjalnych oddziałów ProkOratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i w Krakowie (Dz. Ust. R. P. Nr. 73 poz. 504)-rozszerza się tymczasowo na ziemie Śląska Cieszyńskiego, wchodzące w skład Państwa Polskiego.
§  2. Wydanie zarządzeń celem wykonania tego rozporządzenia powierza się Prezesowi Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.