Taryfa opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.66.609

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 8 czerwca 1928 r.
dotyczące taryfy opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.

Na podstawie § 55 pruskiej ustawy z dnia 8 lutego 1867 r. dotyczącej dalszego podziału i poboru podatku gruntowego w sześciu wschodnich prowincjach Państwa i zażaleń przeciw nadmiernemu obciążeniu podatkiem gruntowym (Zb. ust. pr. str. 185), oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1925 r. w sprawie zmiany kompetencji Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu odnośnie do spraw katastralnych w województwie poznańskiem i pomorskiem (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 691) zarządzam co następuje:
Za prace wykonane przez zarząd katastralny pobierać się będzie opłaty według następującej taryfy
L.p.Oznaczenie przedmiotu pracy, podpadającego opłacieOpłataUwagi
zł.gr.
A. Prace rysownicze i pisarskie.Do L. p. 1.
1.Za kopje z map katastralnych sporządzone na papierze rysunkowym przez przekłucie, oraz za użycie już istniejących kart dodatkowych liczy się osobno dla każdego10-Ilość punktów oznacza suma parcel, hektarów, budynków i odcinków bonitacyjnych. Za sporządzenie kopji na kalce

liczy się połowę opłaty.

a nadto za każdy punkt-40Do L. p. 1 i 2a.

Za zużyty arkusz papieru rysunkowego o formacie 1000/666 mm. zalicza się Stronom 4 zł., za arkusz kalki płóciennej

8 zł., za arkusz kalki papierowej 2 zł.

Za połówki, ćwiartki i ósemki tych materjałów liczy się odpowiednią część ceny arkusza, najmniej za ⅛ .

Stronom przysługuje prawo dostarczenia papieru lub kalki.

2a.Za uzupełnienie kopji przez zestawienie rysunku z odrębnych kart dodatkowych, tudzież za wszelkie plany sporządzone w innej podziałce, niż odnośna mapa lub też w sposób odmienny od przyjętego w katastrze,

jak również za odrysy szkiców polowych, tudzież za inne prace rysownicze niewymienione w niniejszej taryfie, oblicza się należytość wedle zużytego czasu, licząc za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

3-
2b.Za prace pisarskie niewymienione w niniejszej taryfie oblicza się należytość wedle zużytego czasu, licząc za każdą rozpoczętą godzinę pracy2-
Do L. p. 3.
3.Za odbitki litograficzne map od arkusza zaś za odbitki zarysów polowych w formacie,10-Odbitek litograficznych nie wolno dzielić na części.
½ arkuszowym5-Do L. p. 4.
4.Za odpisy i wyciągi z aktów katastralnych jak np. z protokółów parcelowych lub pomiarowych, matrykuł, doniesień o zmianach

własności według wzorów A i B do rozporz. z 19.XII.1919 r. L. 79 (Dz. Urz. Nr. 9 z r. 1920) tudzież za podział rent i t. p. bez podania właścicieli sąsiednich parcel, liczy się za każdą choćby częściowo zapisaną stronę druku

350Strony tytułowej nie wlicza się,
5.Za odpisy podane pod L. p. 4 z wyszczególnieniem nazwisk właścicieli sąsiednich parcel liczy się za każdą choćby rozpoczętą4-
Do L. p. 6.
6.Za dodatkowe uwidocznienie zmian w przedłożonych przez strony odpisach aktów katastralnych liczy się za pierwszą zmienioną pozycję1-Jako pozycję liczy się każdą zmianę

uwidocznioną w akcie.

Do L. p. 1 - 6.
za każdą następną pozycję po-25Za kopje i odpisy z operatów katastralnych, sporządzone przez interesantów liczy się połowę należytości taryfowej, bez względu na uwierzytelnienie, tychże.

Do powyższych należytości dolicza się wszelkie opłaty pocztowe i koszta opakowania.

z wyjątkiem uwidocznienia zmian w sumarycznych matrykułach gruntowych i budynkowych udzielonych gminom i obszarom dworskim dla celu poboru podatku gruntowego, które wykonuje się bezpłatnie.
B. Prace pomiarowe.Do L. p. 7.
7.Za przeprowadzenie podziału gruntów lub zmiany granic wykonane na żądanie stron interesowanych zalicza się od każdej posiadłości;Opłaty oblicza się również za resztówki pozostające dotychczasowemu właścicielowi, jeżeli zmierzenie ich było koniecznem dla upewnienia pomiaru lub przeprowadzenia podziału.

Gdy pomiar ma być wykonany nie zwłocznie, a zatem poza kolejnością przyjętych poprzednio zamówień, podwyższa się opłatę podstawową do podwójnej wysokości.

Jeżeli chodzi o przeprowadzenie działu ściśle wedle podanych warunków przez strony (np. ściśle podana powierzchnia), natenczas podwyższa się opłatę podstawową o 50%.

Izba Skarbowa może w razie udowodnionego ubóstwa strony interesowanej zniżyć koszta pomiaru do 50% pełnej należytości taryfowej.

Do kompetencji Izby Skarbowej należy ustalenie należytości pomiarowych w wypadkach, gdy chodzi o zdjęcia małych obszarów a wartość tychże przekracza 200.000 zł. (np. w miastach).

a) opłata podstawowa, wynosząca przy powierzchni ód 0.25 ha
30-
ponad 0.2.5 ha do 0.50 ha40-
ponad 0.50 ha do 1.00 ha50-
i t. d. za każdy dalszy rozpoczęty ha więcej o25-
b) dodatek od" wartości mierzonego przedmiotu wynoszący:
za każde 100 zł. do wysokości 1000 zł.2-
za każde dalsze rozpoczęte 1000 zł. wartości po4-
Do L. p. 7 i 8.
8.Za pomiar dróg, kolei, kanałów i t. p. tudzież za odrębnie przeprowadzone odgraniczenia gruntów, przyspieszone oszacowania

budynków i inne pomiary liczy się odszkodowanie ryczałtowe za każdy dzień

50-Czas pracy wynoszący ponad 4 godziny liczy się jako pełny dzień a do 4 godzin jako ½ dnia.

Oprócz należytości taryfowych obowiązane są strony do zwrotu kosztów za:

a) sporządzenie potrzebnych dokumentów pomiarowych,

b) użycie przy pomiarze pomocników

pomiarowych i praktykanta katastralnego,

c) odszkodowania z tytułu użycia

własnych instrumentów,

d) podróż koleją i furmanką na miejsce pomiaru,

e) opłaty pocztowe. Strony są ponadto obowiązane do dostarczenia materiału na znaki graniczne.

Wszelkie dotychczasowe przyznane ulgi taryfowe za prace wykonane dla innych władz i urzędów państwowych i samorządowych znosi się.

W myśl jednak art. 224 ust. 1 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 936) wolne są od należytości i stempli odpisy z operatów katastralnych, sporządzone i uwierzytelnione dla celów postępowania przy zawiązywaniu spółek wodnych dla osuszenia i nawodnienia gruntów i ochrony od powodzi, tudzież w myśl art. 18 ust. 2 ustawy o wykonaniu reformy rolnej z dnia 28 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z r. 1926 Nr. 1, poz. 1) odpisy z operatów katastralnych potrzebne okręgowym urzędom ziemskim w związku z przeprowadzeniem przymusowego wykupu nieruchomości.

Wszelkie dokumenty w postępowaniu, tyczącem się operatów pomiarowych (katastralnych), są wolne od opłaty stemplowej, na mocy ustawy o opłatach stemplowych z dnia 1 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 98, art. 141 ust. 9 względnie art. 154 ust. 2).
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra. Skarbu z dnia 6 marca 1926 r. dotyczące taryfy opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 151) tudzież z dnia 22 grudnia 1926 r. o zmianach w tej taryfie (Dz. U. R. P. Nr. 128, poz. 767).