Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.63.393

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 15 lipca 1921 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy punktu 13 art. 2 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. Praw z 1919 r. № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Osoby wymienione w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej, oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz. Ustaw № 46 poz. 284) mogą za materjały lecznicze, wyszczególnione w dołączonym do niniejszego rozporządzenia wykazie, zamiast cen ustanowionych na nie w załączniku do rozporządzenia z dn. 30 kwietnia 1921 r. (Dz. Ustaw № 40 poz. 247) pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem b. dzielnicy pruskiej, z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

do art. 1
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................